Priopćenje za javnost sa 35. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dana 5. prosinca 2001. održana je 35. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Upravno vijeće informirano je o nalazu Odjela unutarnjeg nadzora i nepravilnostima pronađenim pri kontroli predmeta u kojima je dokupljen staž prema odredbama članka 15. ZOMIO. Upravno je vijeće podržalo napore službe da se raščiste sve nepravilnosti, a posebna će se pažnja posvetiti daljnjem jačanju kontrole i nadzora kako bi se utvrdio modalitet nadzora na svim razinama i u svim službama.  
U nastavku sjednice dana je suglasnost za prodaju dionica „Dubrovnik shopping centers“ d.d. Dubrovnik za koje će se ponovo oglasiti prodaja s početnom cijenom od 1% nominalne vrijednosti jer u društvu postoje uvjeti za pokretanje stečajnog postupka.
Radi rješavanja nespornog dijela duga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, u svoti glavnice od 750.366.356,65 kn, Vlada Republike Hrvatske donijela je 22. studenoga 2001. Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje ugovora o prijenosu dionica društva Pliva d.d. Zagreb, kojom se kamate u svoti od 786.273.090,37 kn, obračunane na navedenu glavnicu duga, otpisuju, a određuje se da će se, nakon pribavljanja suglasnosti Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, svota glavnice od 750.366.356,65 kn podmiriti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, prijenosom dionica društva Pliva d.d., Zagreb, koje su u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u ukupnoj vrijednosti dionica koje odgovoraju svoti glavnice od 750.366.356,65 kn. Prema navedenoj odluci, vrijednost dionica utvrdit će se prema prosjeku zaključnih cijena dionica društva Pliva d.d., Zagreb, postignutih na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, u posljednjih pet radnih dana koji prethode danu zaključenja ugovora o prijenosu dionica.
Slijedom navedenoga, Upravno vijeće donijelo je odluku kojom je dana prethodna suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaključenje ugovora o prijenosu dionica pod uvjetima navedenima u Odluci Vlade Republike Hrvatske od 22. studenoga 2001.
Upravno je vijeće također donijelo Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i doplatka za djecu za 2001., jer se Financijski plan, zbog uključenja u sustav državne riznice, treba usuglasiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2001. godinu.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2019.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo:

1499928 Osiguranika - ukupno

1295071  Radnici kod pravnih osoba
101261  Radnici kod fizičkih osoba
59596  Obrtnici
19435  Poljoprivrednici
19399  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5079  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.03.2018.
broj prijava  2541
broj odjava  1695


opširnije

1237870 Korisnika mirovina - ukupno


503955  Korisnici starosnih mirovina
27006 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83479 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
195050  Korisnici prijevremene mirovine
288 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190086  Korisnici invalidskih mirovina
238006  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671167 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
566703 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.665,41  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2018. (6.262 kn) iznosi 58,53 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.231,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.332.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2019.)

U Zavodu je bilo 

161157 korisnika doplatka za djecu za  309026 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,92 kn. ... arhiva