HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o provedbi Zakona o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina

Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovina (“Narodne novine”, broj 45/02) počeo se primjenjivati dana 1. svibnja 2002.

Navedenim Zakonom uređeno je pravo na dodatak uz mirovinu hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su pravo na mirovinu ostvarili u nekoj od republika bivše SFRJ, a mirovina im je bila isplaćivana prema Zakonu o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ (“Narodne novine”, broj 96/93), dakle za sada samo mirovine ostvarene u BiH. 

Pravo na dodatak ne pripada korisniku koji je ostvario pravo na mirovinu primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Pravo na dodatak uz mirovinu i korištenje tog dodatka može se ostvariti u razdoblju do 31. prosinca 2004.

I. ODREĐIVANJE AKONTACIJE DODATKA UZ MIROVINU

Od 1. svibnja 2002., dok se ne pribave podaci od stranih nositelja mirovinskog osiguranja o isplaćenim mirovinama u 2001. godini, Zavod će na temelju zahtjeva korisnika mirovina i nakon provedenog postupka isplaćivati mjesečnu akontaciju dodatka koja se određuje u visini od 30% od osnovice za dodatak, tj. u visini od 399,12 kn mjesečno.

Nakon što se pribave podaci o isplaćenim svotama mirovine donijet će se rješenje o pravu na dodatak uz mirovinu i odrediti pripadajuća svota dodatka uz obračun isplaćenih svota akontacija dodatka.

II. ODREĐIVANJE VISINE DODATKA UZ MIROVINU

Osnovica za dodatak je 40% proračunske osnovice (za 2002. godinu iznosi 3.326,00 kn tako da osnovica za dodatak iznosi 1.330,40 kn).

Iznos dodatka uz mirovinu je razlika između iznosa utvrđenog u postotku od osnovice za dodatak prema navršenom mirovinskom stažu i prosječne mjesečne mirovine koju je korisniku isplatio nositelj mirovinskog osiguranja kod kojeg je ostvareno pravo na mirovinu u protekloj kalendarskoj godini.    

Ako strani nositelj mirovinskog osiguranja dostavi potvrdu da korisniku u 2001. godini nije isplaćena mirovina ni za jedan mjesec, dodatak će se također odrediti u svoti od 399,12 kn mjesečno.

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA DODATAK UZ MIROVINU

Pravo na dodatak uz mirovinu ostvaruje se na zahtjev korisnika mirovine, a može ga ostvariti korisnik koji uz mirovinu nije u protekloj kalendarskoj godini ostvario dohodak podložan porezu, veći od mjesečnog iznosa osnovnog osobnog odbitka utvrđenog poreznim propisima (1250,00 kn).

Pravo na dodatak uz mirovinu pripada od dana primjene ovog Zakona, ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od dana primjene ovog Zakona, a ako je podnesen nakon isteka tog roka pravo pripada od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik dodatka uz mirovinu dužan je u roku od 15 dana izvijestiti Zavod, tj. područnu službu Zavoda prema mjestu prebivališta, o svakoj promjeni koja utječe na korištenje prava na dodatak (npr. prestanak isplate mirovine u R Hrvatsku, zaposlenje ili obavljanje djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja, prestanak prava na mirovinu kod stranog nositelja mirovinskog osiguranja itd.), a također je dužan vratiti Zavodu i nepripadno primljene ili veće svote od pripadajućih.

Ako je korisnik mirovine (starosne ili invalidske) umro nakon mjeseca travnja 2000. godine  (mjesec i godina obustave isplate mirovine u Republici Hrvatskoj koja je ostvarena u BiH), članovi obitelji umrlog korisnika ne mogu ostvariti pravo na dodatak uz mirovinu jer i pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti samo u toj drugoj državi, tj. u BiH, a u kojoj državi je i umrli osiguranik ostvario mirovinu.

Dodatak uz mirovinu ponovno će se određivati 1. travnja svake kalendarske godine.

Zahtjev se podnosi u područnoj službi Zavoda, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Tiskanica zahtjeva može se dobiti na šalterima područnih službi Zavoda.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev koji se podnosi područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta potrebno je priložiti:

1. dokaz o državljanstvu (preslika)

2. presliku osobne iskaznice

3. potvrdu o prebivalištu

4. potvrdu porezne uprave (nadležne prema mjestu prebivališta) o ostvarenom dohotku podložnom porezu (samo za korisnika isplate mirovine)

5. original ili ovjerenu presliku rješenja o priznanju prava na mirovinu (starosna, invalidska i/ili obiteljska) od stranog (BIH) nositelja osiguranja.

Za sve informacije može se koristiti:

INFO tel: 0800-63-63-63 od 12-14 sati

GOVORNI AUTOMAT: 060-103-103 cijena poziva 1,13 kn/min

PRIMJERI IZRAČUNA VISINE DODATKA UZ MIROVINU

1.       primjer:

Korisniku je priznata mirovina na temelju mirovinskog staža (muškarac) od 40 godina, odnosno 35 godina mirovinskog stažaena), a visina mirovine je određena u postotku od 85% od mirovinske osnovice, prema rješenju o pravu na mirovinu iz druge države, koji postotak se uzima i za određivanje visine dodatka uz mirovinu.

- 85% od 1.330,40 (osnovica za dodatak) = 1.130,84 kn
- 
prosječna isplaćena mirovina korisniku = 620,20 kn
- 
dodatak uz mirovinu =510,64 kn

Ukupno: mirovina i dodatak iznose 1.130,84 kn (620,20 + 510,64)

2.       primjer:

Ako je korisniku mirovina priznata na temelju mirovinskog staža od 35 godina (muškarac), odnosno 30 godina mirovinskog stažaena), a mirovina određena u visini od 75% od mirovinske osnovice

- 75% od osnovice za dodatak (od 1.330,40 kn) = 997,80 kn
- 
isplaćena prosječna mirovina korisniku = 620,20 kn
- 
dodatak uz mirovinu = 377,60 kn

Ukupno: mirovina i dodatak iznose 997,80 kn
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva