HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Hrvatski branitelji

 

 

Zakon o pravima hrvatskih branitelja

PITANJE
Molim da mi pojasnite Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji?

ODGOVOR
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji stupio je na snagu 1.siječnja 2005. i od toga se dana  i primjenjuje. Najvažnije novine na području ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja su sljedeće:

-          dodatak uz mirovinu postaje sastavni dio mirovine
-          mirovina se određuje prema propisanoj tablici osnovica koja je sastavni dio Zakona i ne određuje se više od plaće pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (djelatne vojne osobe)
-          osnovica se usklađuje s porastom prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, početkom kalendarske godine, a ne prema porastu plaća djelatnih vojnih osoba
-          priznanje prava na invalidsku mirovinu zbog invalidnosti u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske ne veže se više na status HRVI (nego samo na status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)
-          uvodi se institut najniže mirovine na sve mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvarene prema općem propisu ili prema novom Zakonu (najniža mirovina iznosi 45% od prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava)

Vrijeme provedeno u pričuvi i izračun mirovine

PITANJE
Od 8. kolovoza 1995. do 1.lipnja 1999. primao sam plaću kao pripadnik pričuvnog sastava MORH-a. Od 1.lipnja 1999. postajem djelatna vojna osoba sve do 6.lipnja 2003. kada odlazim u mirovinu po članku 6a Zakona, koja se računa prema plaćama posljednjih 5 godina. Međutim, ne priznaje mi se razdoblje koje sam bio u pričuvnom sastavu, a Ured za obranu ne želi mi izdati potvrdu o plaći, jer navode da sam u pričuvi dobivao naknadu, a ne plaću. Pričuva mi je priznata kao minuli rad, ali mi ne ulazi u izračun mirovine. Je li  to točno i što mi je činiti?

ODGOVOR
Člankom 144. Zakona o obrani propisano je da se pripadnicima Oružanih snaga koji su zaposleni ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi vrijeme provedeno u Domovinskom ratu od 5. kolovoza 1990. do 30.lipnja 1996. računa kao staž osiguranja u dvostrukome trajanju. Hrvatskim braniteljima koji nisu zaposleni ili ne ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Dakle, Vama se priznaje u posebni staž u dvostrukom trajanju razdoblje od 8.kolovoza 1995. do 30.lipnja 1996. ali s obzirom na to da niste primljeni u djelatnu službu, nema pravne osnove da Vam se prizna radni staž do 1.lipnja 1999.kada ste primljeni u djelatnu vojnu službu. Kako u navedenom razdoblju niste bili u radnom odnosu, naknada koju ste primali ne ulazi u izračun mirovinske osnovice.
 
Najniža mirovina za branitelje

PITANJE
Tko ima pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata?

ODGOVOR
Pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata imaju korisnici invalidske ili obiteljske mirovine kojima je mirovina dijelom ili u cijelosti ostvarena prema odredbama spomenutog Zakona, a mirovina je manja od najniže mirovine korisniku starosne ili invalidske mirovine, hrvatskom branitelju kao i korisniku obiteljske mirovine iza smrti hrvatskog branitelja koji je ostvario pravo na mirovinu prema općem propisu a mirovina je manja od najniže mirovine kao i hrvatskom branitelju koji je navršio 65 godina starosti (muškarac) odnosno 60 godina starosti (žena) a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za stjecanje prava na starosnu mirovinu, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
Najniža mirovina određuje se od osnovice koja iznosi 45% pripadajuće plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

PITANJE
Majka sam djeteta koje prima obiteljsku mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jer je otac nestao hrvatski branitelj. Mogu li ostvariti pravo i na doplatak za djecu?

ODGOVOR
Pravo na doplatak za djecu možete ostvariti, ako podnesete zahtjev i priložite dokaze o statusu djeteta koji se dokazuje rješenjem nadležnoga županijskog ureda uprave, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba. Kao dokaz može poslužiti i rješenje o priznanju prava koje je dijete ostvarilo kao član obitelji nestalog hrvatskog branitelja, prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
 
Staž iz Domovinskog rata

PITANJE
Rođen sam 2. listopada 1953. a imam 30 godina i 8 mjeseci staža. Bio sam u Hrvatskoj vojsci (za vrijeme rata) 4 mjeseca. Ulazi li mi to u radni staž? Mogu li u mirovinu prije 65. godine života?

ODGOVOR
U mirovinu ćete moći tek kad navršite 65 godina života. Pravilnikom o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu, donesenom na temelju članka 205. stavak 3. Zakona o obrani, osobama koje su zaposlene ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a nezaposlenim osobama ili osobama koje ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju. Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom koju, kao ovlašteno tijelo, izdaje Ministarstvo obrane.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2018.
(u lipnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1539946 Osiguranika - ukupno

1316368  Radnici kod pravnih osoba
117245  Radnici kod fizičkih osoba
61374  Obrtnici
19537  Poljoprivrednici
20155  Samostalne profesionalne djelatnosti
91

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5176  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.07.2018.
broj prijava  3164
broj odjava  2120


opširnije

1234121 Korisnika mirovina - ukupno


503649  Korisnici starosnih mirovina
22735 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189515  Korisnici prijevremene mirovine
248  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193799  Korisnici invalidskih mirovina
239888  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668669 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565452 Korisnici mirovina - muškarci (44,18%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,40 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2018. (6.220 kn) iznosi 57,31%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.273,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.235.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2018.
(u lipnju2018.)

U Zavodu je bilo 

125020 korisnika doplatka za djecu za 241 225 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 384,55 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 424,51 kn. ... arhiva