HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Pripadnici HVO i članovi njihovih obitelji

 Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji
 
 
Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. uređena su i prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) i članova njihovih obitelji - Glava IX. ZOHBDR-a.
 
 • Novo u odnosu na Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Ugovor HVO):
 
 • nema određenog roka za podnošenje zahtjeva
 • omogućuje se obnova postupka pripadnicima HVO-a koji su ostvarili pravo na temelju Ugovora HVO i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma na  temelju provedene revizije u Bosni i Hercegovini
 • uređuju se prava državljana Republike Hrvatske pripadnika borbenog sektora HVO-a i članova njihovih obitelji
 • utvrđeni su novi uzroci invalidnosti po osnovi  bolesti ili ozljede od I. do IV. skupine
 • pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi uže i šire obitelji umrlog pripadnika HVO-a ili poginulog ili smrtno stradalog pripadnika HVO-a bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i bez pravnih smetnji u vezi sa statusom člana obitelji poginulog ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja
 • pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je umro od posljedica rane ili ozljede, odnosno bolesti,  pogoršanja ili pojave bolesti ili koji su počinili samoubojstvo, što je razlika u odnosu na Ugovor HVO koji se odnosi na članove obitelji poginulih, nestalih ili ekshumiranih pripadnika HVO-a.
 
 
Pojedine odredbe Glave IX., odnosno članak 139., 140., 143.  i 144. ZOHBDR-a, koji se odnose na prava pripadnika HVO-a i članove njihovih obitelji, stupile su na snagu 14. prosinca 2017.
 
Navedenim odredbama štite se stečena prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji, odnosno pravo na invalidsku mirovinu i osobnu invalidninu kao i pravo na obiteljsku mirovinu i obiteljsku invalidninu, koji se u trenutku stupanja na snagu ZOHBDR-a nalaze u redovitoj isplati  i koji imaju pravo na nastavak isplate takvih prava bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 
Odredbe Glave IX., odnosno članak 141. i 142. te članak 145. do 147. ZOHBDR-a stupaju na snagu 1. siječnja 2019. i na temelju njih pripadnici HVO-a ostvaruju pravo na obnovu postupka i ponovno određivanje svote invalidske mirovine te pravo na invalidsku mirovinu, a članovi njihovih obitelji ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu.
 
Pravo na invalidsku mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje se pod uvjetom pripadnosti borbenom sektoru HVO-a.
 
Pripadnik borbenog sektora HVO-a je pripadnik HVO-a i policije HVO-a koji je sudjelovao u oružanom otporu i djelovao u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996.
 
Pripadnost borbenom sektoru dokazuje se uvjerenjem o pripadnosti postrojbi  HVO-a i okolnostima stradavanja  koje izdaje nadležno tijelo  Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rataGrupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze i njima nadređeni odsjek i sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.
 
 
 
INVALIDSKA MIROVINA
 
 
Članak 141. Glave IX.
 
Pripadnici HVO-a, državljani Republike Hrvatske koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad  primjenom Ugovora HVO imaju pravo na novi obračun visine invalidske mirovine, na temelju smanjenja postotka oštećenja organizma po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine. 
 
Određena mirovina isplaćuje se ponovno u visini razlike između invalidske mirovine ostvarene prema Ugovoru HVO i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene u Bosni i Hercegovini.
 
Navedenim  člankom uvodi se  institut obnove postupka za korisnike invalidskih mirovina kojima je u Bosni i Hercegovini u postupku revizije na temelju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH, broj: 82/2009.) smanjen postotak oštećenja organizma i doneseno pravomoćno rješenje o novoj visini osobne invalidnine.
 
Obnova postupka provodi se na osobni zahtjev korisnika mirovine uz ponovno vještačenje preostale radne sposobnosti.
 
 
Članak 142. Glave IX.
 
Navedenim člankom omogućuje se podnošenje zahtjeva za priznanje prava  pripadnicima borbenog sektora HVO-a, državljanima Republike Hrvatske kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini priznat status ratnog vojnog invalida (RVI) po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, a pravo na invalidsku mirovinu nisu ostvarili prema Ugovoru HVO.
 
Prema stavku 2. istog članka zahtjev za priznanje prava mogu podnijeti i pripadnici borbenog sektora HVO-a, državljani Republike Hrvatske kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela BiH priznat status ratnog vojnog invalida od I. do IV. skupine po osnovi bolesti ili ozljede.
 
U slučaju priznanja prava na invalidsku mirovinu na temelju navedenog članka, svota invalidske mirovine umanjuje se za iznos osobne invalidnine koja je priznata po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.
 
 
OBITELJSKA MIROVINA
 
Prava članova obitelji uređena su odredbama članka 145. do 147. ZOHBDR-a te pravo na obiteljsku mirovinu imaju:
 •  članovi uže i šire obitelju umrlog i smrtno stradalog pripadnika HVO-a
 •  članovi uže i šire obitelji umrlog i smrtno stradalog pripadnika borbenog sektora
       HVO-a.
 
 
Članak 145. Glave IX.
 
Bračni ili izvanbračni drug umrlog pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske – stječe pravo kada navrši 50 godina života, pod uvjetom da ima navršenih 40 godina života u trenutku smrti pripadnika HVO-a.
 
Djeca umrlog pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske – ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako nisu zaposlena ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitog školovanja, odnosno najkasnije od dana kada navrše 26 godina života.
 
Roditelji umrlog pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske - stječu pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
 
Pravo ostvaruju bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
 
 
Članak 146. Glave IX.
 
Roditelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca poginulog, odnosno smrtno stradalog pripadnika HVO-a mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu u tijeku ili prestankom korištenja obiteljske mirovine ostalih članova obitelji prema odredbama ZOHBDR-a koje se odnose na obiteljsku mirovinu članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno prema odredbi članka 44. ZOHBDR-a.
 
Pravo ostvaruju bez pravnih smetnji vezanih uz status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravnih smetnji vezanih uz status člana obitelji poginulog, odnosno smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
 
 
Članak 147. Glave IX.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu ostvaraju državljani Republike Hrvatske, članovi uže i šire obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je:
 
 1. poginuo u obrani suvereniteta u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996., osim članova obitelji iz čl. 1. st.1. t. 8. Ugovora HVO
 2. ubijen pri zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, osim članova obitelji iz čl. 1. st. 1. t. 8. Ugovora HVO
 3. umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
 4. umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
 5. izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta, do stupanja na snagu ovoga Zakona.
 
Svota obiteljske mirovine priznate na temelju navedenog članka  umanjuje se za iznos obiteljske invalidnine koja je priznata po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.
 
Ako članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je izvršio samoubojstvo nisu ostvarili pravo na obiteljsku invalidninu na temelju propisa u Bosni i Hercegovini, ostvaruju pravo na punu svotu obiteljske mirovine pod uvjetom da se u postupku vještačenja utvrdi uzročno-posljedična veza između samoubojstva i obrane suvereniteta.“

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva