Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju

Zagreb, 20.08.2012.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju objavljen je u «Narodnim novinama» broj 76/12 .

 

Ovim izmjenama odredba članka 10. ZOMO-a usklađena je s člankom 13. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12.), kojim je uvedena nova kategorija osiguranika - sezonski radnik u poljoprivredi (koji može biti  nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja) koji temeljem ugovora o sezonskom radu obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi. S obzirom da se na sezonskog radnika u poljoprivredi ne primjenjuju posebni propisi koji uređuju prestanak isplate mirovine korisniku mirovine, trebalo je u članku 90. stavku 3. ZOMO-a propisati iznimku od općeg pravila - da se u slučaju zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja isplata mirovine obustavlja.

Također su odredbe članka 75. ZOMO usklađene s člankom 206. stavak 2. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/012.), odnosno ubuduće bi se za utvrđivanje vrijednosnih bodova uzimala osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi za mirovinsko osiguranje, ali najviše do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za tu godinu, bez obzira na ostvareni staž osiguranja u toj godini.

 

Nadalje, postupak vještačenja invalidnosti i drugih rizika iz mirovinskog osiguranja uredio bi se na način da se omogući objektivno utvrđivanje zdravstvenog stanja i stanja preostale radne sposobnosti osoba koje se vještače. Shodno tome, osnovat će se Centar za medicinsko vještačenje u Zavodu, počevši od 1. siječnja 2014., u kojem će se obavljati medicinsko vještačenje u postupku ostvarivanja invalidnosti, tjelesnog oštećenja i opće nesposobnosti za rad člana obitelji, a u slučaju potrebe vještaci navedenoga Centra moći će naložiti provođenje odgovarajuće dodatne medicinske obrade. Centar za medicinsko vještačenje bit će posebna ustrojstvena jedinica Zavoda.

 

Također će se, od 1. siječnja 2013. rad Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti organizirati u okviru ministarstva nadležnog za mirovinski sustav. Stručno povjerenstvo koje obavlja reviziju više neće imenovati Vlada Republike Hrvatske, nego će biti u sastavu ministarstva nadležnog za mirovinski sustav.

 

Osim toga, broja članova Upravnog vijeća Zavoda smanjuje se sa trinaest na devet članova, u cilju racionalizacije troškova,  te izmjena sastava upravnog vijeća, radi usklađivanja s odredbom članka 163. Zakona o radu (Narodne novine, broj 149/09. i 61/11.) i uključivanjem predstavnika zaposlenika Zavoda. Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to: četiri člana na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, dva člana na prijedlog udruga umirovljenika, jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata, jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca i jednog člana predstavnika radnika Zavoda.

 

Ravnatelja Zavoda će, nakon provedenog javnog natječaja na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenovati Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine. Na taj način se zakonska odredba o imenovanju ravnatelja usklađuje s odredbom Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).

 

Uz ravnatelja Zavoda uvodi se i mjesto zamjenika ravnatelja Zavoda, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, a djelokrug njegovog  rada, ovlasti i odgovornosti utvrdit će se Statutom Zavoda.

Osim toga, izvršit će se usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave

(«Narodne novine», broj 150/11.), kojima se uređuje provedba upravnog nadzora.

Upravni nadzor nad Zavodom provodi ministarstvo nadležno za mirovinski sustav.

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.05.2019.
broj prijava   2 501
broj odjava  1 680


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva