HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2013.

Zagreb, 31.12.2012.

Podsjećamo korisnike doplatka za djecu da do kraja mjeseca veljače trebaju obnoviti zahtjeve kako bi mogli nastaviti primati doplatak i u 2013. godini, bez prekida.
Odredbom članka 27. Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine br. 112/12.), određeno je da korisnik doplatka za djecu u svakoj godini podnosi nove dokaze o ukupnom dohotku kućanstva ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, do 1. ožujka tekuće godine (postupak prevođenja), radi utvrđivanja svote doplatka za tu godinu.
Odredbom je određeno da se korisniku doplatka za djecu, ako je  nakon novog izračuna ukupnog dohotka, utvrđena ista visina doplatka za djecu za tekuću godinu, ne donosi rješenje, odnosno da se doplatak isplaćuje na temelju ranije donesenog rješenja kojim je utvrđeno pravo na doplatak i visina doplatka. To znači da će se korisnicima kod kojih u postupku prevođenja nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, određene u prethodnom rješenju, od 1. ožujka 2013. nastaviti isplata doplatka bez donošenja i dostave rješenja za tekuću godinu.
Zavod će i dalje donositi rješenja korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno  Zavod će donijeti rješenje i onim korisnicima koji podnesu prigovor da nepromijenjena svota doplatka od 1. ožujka 2013. nije pravilno određena, odnosno kojima pravo prestaje.
Korisnici koji, u skladu s odredbom članka 27. Zakona o doplatku za djecu, neće dobiti rješenja o prevođenju za 2013. godinu, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu u 2013. godini (radi ostvarivanje drugih prava) mogu u nadležnoj područnoj službi/ uredu zatražiti rješenje ili potvrdu o pravu na doplatak za djecu u 2013. godini.


Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za djecu su sljedeći: korisnik (osoba koja ostvaruje pravo) treba imati do dana podnošenja zahtjeva prebivalište u RH najmanje 3 godine, živjeti u zajednici s djecom i uzdržavati ih, a ostvareni prihodi u 2012. ne smiju prelaziti dohodovni cenzus (1.663,00 kn mjesečno po članu). Uvjet prebivališta ne utvrđuje se za azilante, odnosno za strance kojima je odobrena supsidijarna zaštita, kao i za članove njihove obitelji.

Dohodovni cenzus određuje se na osnovi prihoda ostvarenih i isplaćenih u prethodnoj kalendarskoj godini.
Napominjemo da se prestankom radnog odnosa dohodak ostvaren u prethodnoj godini ne uzima u izračun dohodovnog cenzusa do novog zaposlenja.
Korisnici koji su pravo na doplatak za djecu ostvarili u godini 2012. trebaju zahtjev za godinu 2013. podnijeti do kraja veljače. Dakle, za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu u godini 2012. zahtjev treba podnijeti najkasnije do 28. veljače 2013.
Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, dakako, zaprimaju se tijekom cijele godine.
Zahtjev je potrebno podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi/ područnom uredu, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva), a zahtjevi se mogu poslati i poštom.
Podsjećamo da pravo na doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim zakonom. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Potrebna dokumentacija za korisnike koji primaju doplatak za djecu za 2012. (nastavno utvrđivanje prava)
• Zahtjev (treba ga predati najkasnije do četvrtka 28. veljače 2013. da bi se pravo priznalo bez prekida. Ako se zahtjev podnese nakon tog datuma, pravo na doplatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.)
Tiskanica zahtjeva može se popuniti i ispisati s internetske stranice Zavoda ili kupiti u Narodnim novinama.
- potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije).
- dokaz / izjavu o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece
- dokaz / izjavu o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
- potvrdu Porezne uprave o oporezivom dohotku ( dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka) nije potrebno dostavljati

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Dokaz o ostvarenoj plaći ili naknadi iz prethodne godine ne podnosi se za korisnika ili člana kućanstva ako u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, odnosno više ne primaju naknadu, a nisu u radnom odnosu.

Potrebna dokumentacija za nove korisnike (prvo priznavanje prava) doplatka za djecu
- Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (tiskanica zahtjeva može se popuniti i ispisati s internetske stranice Zavoda ili kupiti u Narodnim novinama)
Za podnositelja zahtjeva:
- osobna iskaznica – preslika
- potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
-  rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu o čuvanju i odgoju djeteta)

Za djecu za koju se traži doplatak:
-  dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, ili potvrda o rođenju)
-  potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina,(nakon ostvarenog prava, potvrda se dostavlja i prilikom upisa u svaku novu školsku godinu)

 - za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja potvrda se ne dostavlja.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
-  dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
-  dokaz o smrti roditelja
-  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
-  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
-  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Za članove kućanstva:
- osobna iskaznica za punoljetnog člana – preslika
-  izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.

Za utvrđivanje ukupnog dohotka :
-  potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije)
-  potvrdu POREZNE UPRAVE  o oporezivom dohotku 
-  mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o obiteljskoj mirovini za člana kućanstva.

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14. 11. 2019.
broj prijava  2 001
broj odjava   1 903


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva