Donesen novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zagreb, 04.02.2014.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 157/2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Ovim se Zakonom radi zaštite osoba s invaliditetom propisuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima te osnivanje, djelatnost upravna i stručna tijela u centru za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnoj radionici i zaštitnoj radionici, mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, djelatnost i nadležnost novog Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona. Također, ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL L 303, 02/12/2000).

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati članove Upravnog vijeća novog Zavoda, ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Zavoda.  Do donošenja novih  akata primjenjivat će se važeći akti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. S danom upisa u sudski registar Zavod će preuzeti sredstva, prava i obveze, poslove te radnike sadašnjeg Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost. Uvjeti i način provedbe profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom uređuju se ugovorom između naručitelja usluge i centra za profesionalnu rehabilitaciju. Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge, koji može biti: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ministarstvo nadležno za socijalnu politiku preko centara za socijalnu skrb, osiguravajuće društvo, poslodavac,  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i  privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Zakonom je propisana kvota obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom koja ne može biti manja od 2% niti veća od 6% ukupnog broja zaposlenih. Poslodavci koji  ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja obveznici su novčane naknade. Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i uvjete za osnivanje i rad centra za profesionalnu rehabilitaciju.  Radi praćenja ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i ministarstvo nadležno za financije će, prema posebnom propisu o zaštiti osobnih podatka, dostavljati podatke Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, a sjedište Zavoda je u Zagrebu. Zavod obavlja sljedeće poslove:
– vještačenje u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja
– davanje prijedloga i stručnih mišljenja vezanih uz provedbu vještačenja
– praćenje, organiziranje i unapređivanje poslova vještačenja
– izobrazba s područja vještačenja
– provedba politike razvitka i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
– organiziranje izobrazbe i seminara za poslodavce i stručne osobe za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
– kontinuirana suradnja s poslodavcima radi analiziranja i utvrđivanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom
– isplata poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom iz članka 29. stavka 1. točke 3. i subvencija plaća iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom)
– financiranje ili sufinanciranje programa i projekata za poticanje zapošljavanja i za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom
– vođenje evidencije o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom
– stručni nadzor nad radom centra za profesionalnu rehabilitaciju, integrativne radionice i zaštitne radionice
– druge poslove utvrđene odredbama Zakona, posebnih propisa, Statutom i aktima Zavoda.

Poslodavci koji su  u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/02. i 33/05.) obveznici Posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te obveznici obračunavanja i plaćanja Posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom dužni su obračunavati i uplaćivati taj doprinos sve do ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a najkasnije do 1. siječnja 2015. Poslodavci koji do 1. siječnja 2015. ne ispune obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom postaju obveznici novčane naknade te obveznici obračunavanja i plaćanja novčane naknade u skladu s ovim Zakonom.
Poslove vještačenja i u vezi s vještačenjem ( članak 37. ovoga Zakona) Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom obavljat će od 1. siječnja 2015.
Postupci profesionalne rehabilitacije koji se u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona provode prema odredbama drugih propisa nastavit će se provoditi u skladu s tim propisima do početka rada regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju. Regionalni centri za profesionalnu rehabilitaciju počet će s radom 1. siječnja 2015., a njihova sjedišta odlukom će odrediti ministar nadležan za rad. Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zaštitne radionice koje su osnovane sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/02. i 33/05.) dužne su uskladiti svoje ustrojstvo i poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za studeni 2018.
(u prosincu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1521950 Osiguranika - ukupno

1311907  Radnici kod pravnih osoba
105983  Radnici kod fizičkih osoba
59781  Obrtnici
19427  Poljoprivrednici
19715  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5053  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.01.2018.
broj prijava  2573
broj odjava  1507


opširnije

1235642 Korisnika mirovina - ukupno


503969  Korisnici starosnih mirovina
25562 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83925 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192827  Korisnici prijevremene mirovine
278 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190992  Korisnici invalidskih mirovina
238089  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669763 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565879 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.662,22  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za listopad 2018. (6.281 kn) iznosi 58,31 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.376,97 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.335.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za studeni 2018.
(u prosincu 2018.)

U Zavodu je bilo 

158014 korisnika doplatka za djecu za  302682 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,17 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 388,13 kn. ... arhiva