HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Prema odredbama novog ZOMO-a usklađeni i opći akti

Zagreb, 15.04.2014.

Upravno vijeće Zavoda je u ožujku 2014. donijelo Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja te Odluku o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.
Ovi opći akti objavljeni su 4. travnja 2014. u Narodnim novinama, broj 43/2014, a stupili su na snagu osmog dana od dana objave, tj. 12. travnja 2014.

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

Ovim se općim aktom propisuju jedinstvena metodološka načela (obilježja, definicije) za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja.
Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja kao opći akt Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donosi se na osnovi članka 105. stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/2013), i sastoji se od tri poglavlja (opće odredbe, obilježja i definicije i završne odredbe). U poglavlju Obilježja i definicije, koje se sastoji se od tri podpoglavlja (osiguranici, obveznici doprinosa i korisnici prava iz mirovinskog osiguranja,) na pregledan i sustavan način navode se obilježja  za vođenje matične evidencije u Zavodu.
Stupanjem na snagu ovog općeg akta prestaju važiti Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja objavljena u Narodnim novinama, broj 2/99.

Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Ovaj Pravilnik donosi se na osnovi članka 109. stavka 3. ZOMO-a i njime se propisuje postupak i način kontrole pravilnosti podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, provedba kontrole podataka, obvezni sadržaj zapisnika o obavljenoj kontroli, postupanje po njemu u Zavodu i dokazivanje statusa kontrolora. Poslodavac odnosno obveznik doprinosa, dužan je Zavodu, radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja, omogućiti provjeru poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija. Kontrolu podataka obavljaju područne ustrojstvene jedinice Zavoda, na temelju godišnjeg programa rada kontrole, a Zavod može pokrenuti i postupak izvanredne kontrole, na osnovi posebnog naloga ravnatelja Zavoda ili druge ovlaštene osobe, odnosno zahtjeva drugog ovlaštenog tijela. Status kontrolora dokazuje se iskaznicom koju izdaje ravnatelj Zavoda i koja je sastavni dio Pravilnika, a iskaznice izdane do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do 31. prosinca 2014.

Važno je istaknuti da kontrola podataka do 31. prosinca 2004. obuhvaća kontrolu doprinosa i osnovica (za razliku od kontrole koja se obavlja od 2005. i nadalje, koja obuhvaća kontrolu osnovica koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, a kontrola doprinosa u nadležnosti je Porezne uprave) i obavlja se u skladu s odredbama zakona, podzakonskih akata, kolektivnih ugovora i provedbenih uputa Zavoda važećih do 31. prosinca 2004.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.

Faktor osnovne mirovine određuje se od 1. siječnja svake godine, kao prosjek udjela stope doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za osiguranike osigurane u oba obvezna mirovinska osiguranja, u ukupnoj svoti doprinosa za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 1. siječnja 2002. do godine u kojoj osiguranik stječe pravo na mirovinu (15% :20% = 0,75) tako da od 1. siječnja 2014. iznosi 0,75.

I u novom Zakonu o mirovinskom osiguranju uređeno je određivanje mirovine za osiguranika osiguranog i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, tako da se dio mirovine, odnosno mirovina koja pripada za staž osiguranja ostvaren od početka primjene tog osiguranja određuje kao osnovna mirovina. Osnovna mirovina određuje se na način da se osobni bodovi određeni na temelju staža navršenog od početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje pomnože s faktorom osnovne mirovine, koji određuje Upravno vijeće Zavoda općim aktom.
Zakonom je propisano da se faktor osnovne mirovine primjenjuje i na najnižu i najvišu mirovinu određenu na temelju mirovinskog staža navršenog od početka osiguranja u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje.

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za siječanj 2018.
(u veljači 2018.)

U Zavodu je bilo:

1468631 Osiguranika - ukupno

1264401  Radnici kod pravnih osoba
102109  Radnici kod fizičkih osoba
56976  Obrtnici
19425  Poljoprivrednici
19924  Samostalne profesionalne djelatnosti
102

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5694  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.02.2018.
broj prijava  1643
broj odjava  1162


opširnije

1233345 Korisnika mirovina - ukupno


503981 Korisnici starosnih mirovina
20486 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84972 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
187563 Korisnici prijevremene mirovine
231 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
195540 Korisnici invalidskih mirovina
240572 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669244 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
564101 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

1:1,19 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.539,16 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2017. (5.973 kn) iznosi 59,25%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.087,32 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.197.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za siječanj 2018.
(u veljači 2018.)

U Zavodu je bilo 

154 456 korisnika doplatka za djecu za 292 331 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,55 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 381,91 kn. ... arhiva