Djelatne vojne osobe, policijski službenici, službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu i ovlaštene službene osobe pravosuđa

DJELATNE VOJNE I OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE

Uvjeti

Prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba,  policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (u nastavku teksta : Zakon o pravima DVO, PS i OSO) ostvaruju:
a) djelatne vojne osobe
b) policijski službenici
c) službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu i
d) ovlaštene službene osobe na poslovima izvršenja kazne zatvora, mjere pritvora, odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene osobe pravosuđa)


Navedeni osiguranici mogu ostvariti
- starosnu mirovinu, na temelju rješenja nadležnog ministra , odnosno čelnika tijela sigurnosno-obavještajnog sustava o prestanku službe zbog potrebe službe, i to a) djelatne vojne osobe , b) policijski službenici , c) ovlaštene službene osobe pravosuđa i d) službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu , s navršenih 30 godina mirovinskog staža i od toga mora biti najmanje 15 godina staža osiguranja ( ne 15 godina stvarno provedenih na poslovima na kojima se staž beneficira, već zbroj razdoblja u kojem je osiguranik radio na beneficiranom radnom mjestu u efektivnom trajanju  i benefikacije za to razdoblje trebaju iznositi 15 godina) i to na poslovima djelatne vojne osobe , policijskog službenika , ovlaštene službene osobe pravosuđa ili službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu, bez obzira na to koliko osiguranik ima godina života.
U 15 godina uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju.
Svi staževi osigura¬nja s povećanim traja¬njem ostvareni prema ranijim propisima za koje je bila uređena djelatna vojna služba i služba u svojstvu ovlaštene službene osobe, kao i poseban staž ostvaren na teme¬lju sudjelova¬nja u Domovinskom ratu, među¬sobno se zbrajaju pri  utvrđiva¬nju uvjeta od 15 godina .


- invalidsku mirovinu zbog opće ili profesionalne nesposobnosti za rad pod uvjetom da zdravstvena komisija nadležnog ministarstva , odnosno tijela sigurnosno- obavještajnog sustava, a zatim tijela vještačenja Zavoda kod osiguranika utvrde invalidnost i da je osiguraniku jedna trećina radnog vijeka pokrivena mirovinskim stažem. Ovo u slučaju kada je invalidnost uzrokovana ozljedom izvan rada ili bolešću. Ako je invalidnost utvrđena kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, tada se pravo na invalidsku mirovinu stječe bez obzira na navršeni mirovinski staž.


- invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad («6a» - Zakona o pravima DVO, PS i OSO), na temelju rješenja nadležnog ministra, odnosno čelnika tijela sigurnosno-obavještajnog sustava  o prestanku službe , a za kojeg se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja, pa služba prestaje s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću i pod uvjetom da ima navršenih najmanje 20 godina staža osiguranja.
U staž osiguranja za ispunjenje uvjeta staža od 20 godina ne uračunava se staž s povećanim trajanjem već samo u stvarnom trajanju.
Ova mirovina određuje se kao da osiguranik ima navršenih 40 godina mirovinskog staža.
Pravo  na ovu mirovinu može ostvariti samo: a) djelatna vojna osoba , b) policijski službenik i c) službena osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu.


- Samo djelatne vojne osobe mogu ostvariti starosnu mirovinu   kada im odlukom Vrhovnog zapovjednika prestaje radni odnos s pravom na starosnu mirovinu zbog osobitih zasluga za unapređenje Oružanih snaga, odnosno ako postoji drugi osobito važan razlog.
Ovu mirovinu stječe osiguranik bez obzira na mirovinski staž koji je navršio i bez obzira na godine života. Mirovina se određuje na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina.


Navedeni osiguranici imaju pravo i na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu i prema uvjetima propisanim odredbama ZOMO-a.
 Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života (muškarac), odnosno kada navrši 60 godina života (žena) i 15 godina mirovinskog staža , a  pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarac), odnosno kada navrši 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena).
Visina mirovine određuje se prema Zakonu o pravima DVO , PS i OSO, tj. na povoljniji način, ako su najmanje 10 godina proveli u svojstvu djelatne vojne osobe , policijskog  službenika , ovlaštene službene osobe pravosuđa i službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu .
Ako osoba koja ostvaruje pravo na mirovinu u trenutku stjecanja prava na mirovinu nije djelatna vojna osoba , policijski službenik , ovlaštena službena osoba pravosuđa ili službena osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu  , potrebno je da je na navedenim poslovima stvarno provela najmanje 20 godina.
 U vrijeme od 10 godina, odnosno 20 godina uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u statusu hrvatskog branitelja i to u jednostrukom trajanju.


Od dana prijama  Republike Hrvatske u Europsku uniju osiguranici –žene koje imaju svojstvo djelatne vojne osobe , policijskog  službenika , ovlaštene službene osobe pravosuđa i službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu  ostvarivat će pravo na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ,a prijevremenu starosnu mirovinu s navršenih 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža , dakle prema istim uvjetima kao i muškarci .

 

 

Izračun mirovine

Za razliku od odredaba ZOMO, vrijednosni bodovi za izračun mirovine djelatne vojne osobe, policijskog službenika i ovlaštene službene osobe

-          u 1999. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998. godini,

-          u 2000. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998. i 1999. godini,

-          u 2001. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998.,1999. i 2000. godini,

-          u 2002. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000. i 2001. godini,

-          u 2003. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000., 2001. i 2002. godini,

-          u 2004. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000. 2001., 2002. i 2003 god.,

-          u 2005. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu,

-          u 2006. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. i 2005. godinu,

-          u 2007. godini utvrđuju se od plaće, ostvarene u 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. godine,

-          od 1. siječnja 2008. i nadalje – u bilo kojih, za osiguranika najpovoljnijih, uzastopnih 10 kalendarskih godina od 1. siječnja 1998.

 

Vrijednosni bod izračunava se tako da se plaća utvrđena za svaku kalendarsku godinu podijeli s prosječnom godišnjom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu.

Najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova podijeli s razdobljem za koje su obračunati.

Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima i polaznim faktorom.

Utvrđeni bodovi povećavse za 45%.

Mirovina se izračunava tako da se dobiveni osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava.

Ovako određena svota mirovine smanjuje se ovisno o visini i to:

1)       za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

2)       za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

3)       za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna,

4)       za 20% svota od 5.000,01 kuna i nadalje.

Svota mirovine smanjena prema stavku 1. ovoga članka, ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.