Od sljedeće godine bez mirovinskog doprinosa na drugi dohodak umirovljenika

 

Novim Zakonom o doprinosima (objavljen u «Narodnim novinama» broj 84 od 18 srpnja 2008.) koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2009. propisana je obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, vrste doprinosa, stope i rokovi za obračun i plaćanje doprinosa, obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa te ostala pitanja vezana uz poslove prikupljanja i uplate doprinosa.
Prema odredbama ovog novog zakona (kojim se van snage stavlja postojeći Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja) od 1. siječnja 2009., korisnici mirovine oslobođeni su od plaćanja doprinosa na drugi dohodak (honorari i drugi primici na temelju ugovora o djelu) koji ostvaruju obavljajući različite povremene poslove. Tako će poslodavci za povremene poslove lakše zapošljavati korisnike mirovine jer neće morati plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje. Umirovljenici se od 1. siječnja 2009. ne mogu više podvesti pod osigurane osobe iz članka 16. a Zakona o mirovinskom osiguranju, pa im se i takva primanja ostvarena nakon umirovljenja neće uračunati u staž, niti uzimati za ponovno određivanje mirovine.

Novim Zakonom o doprinosima propisane su iznimke od obveze plaćanja doprinosa na primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak od nesamostalnog rada, pa osim umirovljenika koji su korisnici mirovine, doprinos za mirovinsko osiguranje neće se plaćati ni na naknadu za autorsko djelo, isporučeno umjetničko djelo, potporu obitelji za slučaj smrti radnika i dr. Također se od obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje izuzimaju osobe koje obavljaju domaću radinost kao sporedno zanimanje, a istovremeno su korisnici mirovine.

Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta. Naredba se donosi do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu i objavljuje se u »Narodnim novinama«. Iznimno će ove godine, Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obračunsko razdoblje 2009. godine ministar financija donijeti u siječnju 2009., tj. u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Zakona o doprinosima.

Za staž osiguranja koji se računa korisnicima mirovine na temelju ostvarenog drugog dohotka ( u razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2008.) primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i Zakona o mirovinskom osiguranju, te oni mogu zatražiti ponovno određivanje mirovine ako su ostvarili više od 12 mjeseci staža.

U 2007. godini, od ukupno 221 000 korisnika primitka po osnovi drugog dohotka bilo je 40 966  korisnika mirovine.