Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. pred zastupnicima Hrvatskog sabora

Prema dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora, u srijedu 26. studenoga 2008. pred zastupnicima se našlo Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007.godinu.

U uvodnom izlaganju koje je održao ravnatelj Zavoda Mile Rukavina, naglašeno je da Zavod, uz mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti, provodi i cijeli niz Zakona, kao što su: postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, zatim Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema zakonu o mirovinskom osiguranju, i dr.

Također je istaknuto da su ukupni prihodi Zavoda za 2007. godinu ostvareni u svoti od 26.347.215.991 kn (bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) što čini 99,47% planiranih prihoda. Najznačajniji prihodi odnosili su se na: prihode od doprinosa 18.543.093.056 kn (70,38% ukupnih prihoda) i prihode iz proračuna za obveze države za mirovine ostvarene prema posebnim propisima i na ostale prihode iz proračuna u svoti od 7.788.515.383 kn (29,56% ukupnih prihoda). Ukupni su rashodi ostvareni u svoti od 26.349.387.534 kn ( bez mirovina i mirovinskih primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata). Najznačajniji rashodi odnose se na: rashode za mirovine i mirovinska primanja 25.695.748.991 kn (99,74% planiranih rashoda za 2007., a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda čine 97,52%); rashodi za zaposlene 336.304.849 kn (1,28% ukupnih rashoda) i financijski rashodi 159.830.443 kn (0,61% ukupnih rashoda).

U 2007. godini broj korisnika mirovina porastao je na 1,12 milijuna, ali je istovremeno porastao i broj osiguranika na ukupno 1,58 milijuna osiguranika, tako da je omjer broja umirovljenika i osiguranika u 2007. iznosio 1:1,41 (u 2005. taj omjer je bio 1:1,39, a u 2006. 1: 1,40).  Međutim, iako je to malo poboljšanje u odnosu na predhodne godine ono ipak ukazuje na zaustavljanje negativnog trenda, na stabilnost i održivost sustava međugeneracijske solidarnosti.

Prosječna mirovina ostvarena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za prosinac 2007. godine (umanjena za porez i prirez) iznosila je 1.996,92 kn, što je za 4,88% više nego u prethodnoj godini, a udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći svih zaposlenih u Republici  Hrvatskoj iznosio je 40,28%.

Modernizacija i preustroj Zavoda pridonio je većoj učinkovitosti, bržim i kvalitetnijim odnosom prema korisnicima, te transparentnijim postupcima javne nabave.

Dio zastupnika osvrnuo se na nizak životni standard umirovljenika, te uočene nedostatke u II. mirovinskom stupu, kao i na moguće probleme koje će izazvati negativna demografska kretanja, te iako ta pitanja nisu predmet ovoga Izvješća, svi se slažu da su to kompleksni problemi koji zaslužuju pozornost. Ukazano je da bi u tom smislu bilo dobro izraditi cjelovitu stručnu analizu postojećeg stanja u mirovinskom sustavu.

Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora već su raspravili i podržali Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007., te su Saboru predložili njegovo prihvaćanje.