Prijevremena starosna mirovina

a) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (uvjeti do 31. prosinca 2027. - članak 34. ZOMO).

U prijelaznom razdoblju od  2019. do 2026. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi:


PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
godina godine života godine staža  
  god. mj. god. mj.  
2019. 57 4 32 4  
2020. 57 8 32 8  
2021. 58 0 33 0  
2022. 58 4 33 4  
2023. 58 8 33 8  
2024. 59 0 34 0  
2025. 59 4 34 4  
2026. 59 8 34 8  
2027. 60 0 35 0  

U razdoblju od 1. siječnja 2028. do 31. prosinca 2032. uvjet starosne dobi i za muškarce i za žene povećava se za četiri mjeseca svake godine:
 
PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
godina godine života godine staža  
  god. mj. god. mj.  
2028. 60 4 35 0  
2029. 60 8 35 0  
2030. 61 0 35 0  
2031. 61 4 35 0  
2032. 61 8 35 0  
 
Od 1. siječnja 2033. pravo na prijevremenu  starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na spol.

Visina prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu neovisno o duljini mirovinskog staža za 0,3%.


b) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ima osiguranik kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, (muškarac kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža- uvjet do 2027., a žena kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu iz prijelaznog razdoblja (u 2019. godini kada navrši 57 godina i 4 mjeseca života i mirovinski staž od 33 godine i 4 mjeseca; u 2020. godini kada navrši 57 godina i 8 mjeseci života i mirovinski staž od 32 godine i 8 mjeseci, a dalje kao tablici za prijevremenu starosnu mirovinu) uz uvjet da je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenja navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje te da se  s danom ispunjenja uvjeta, odnosno najkasnije s prvim idućim danom po ispunjenju uvjeta odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje. Svi navedeni uvjeti trebaju biti kumulativno ispunjeni.U slučaju sklapanja novoga ugovora o radu kod istog poslodavca kod kojega je radni odnos prestao zbog stečaja, koji je naknadno sklopljen radi završetka poslova pripreme vezanih uz stečaj sklopljen prema propisu koji uređuje stečaj, ne dovodi do gubitka uvjeta statusa neprekidne nezaposlenosti radi ostvarivanja prava po osnovi iz stavka 1. ovoga članka , već se zbrajaju razdoblja nezaposlenosti tog radnika od dana stečaja tog poslodavca do ispunjenja uvjeta starosne dobi iz članka 34.,odnosno članka 182. ovoga Zakona, u kojima nije radio.

Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br.16/17), status nezaposlene osobe, između ostalih ima,  korisnik invalidske mirovine zbog  profesionalne nesposobnosti za rad i korisnik invalidske mirovine zbog  djelomičnog gubitka radne sposobnosti te korisnik obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje, osoba koja ne ispunjava uvjete za  starosnu mirovinu te nezaposlena  osoba  koja je prijavljena na produženo osiguranje nakon prestanka osiguranja.

Ova mirovina određuje se bez umanjenja zbog ranijeg odlaska u mirovinu.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).

U slučaju kada zahtjev za mirovinu podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju, pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Unutar navedenih razdoblja osiguranik može birati datum od kada želi da mu se prizna pravo na mirovinu.