HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

OPERATIVNI PROGRAM Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - eHZMO

 
HrvatskI zavod za mirovinsko osiguranje (Zavod) započeo je s provedbom projekta „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“, korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.esf.hr) tijekom realizacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“, Prioritetne osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage.
Svrha Projekta je transformacija poslovnih procesa u Zavodu definiranjem budućeg poslovnog modela, ključnih poslovnih procesa i organizacijske strukture, informatizacija poslovnih procesa, koja uključuje digitalizaciju te ubrzanje i smanjenje troškova temeljnih i potpornih procesa korištenjem informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT). Opći cilj operacije je povećati dostupnost i kvalitetu javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada povećanjem učinkovitosti poslovanja Zavoda modernizacijom IKT sustava Zavoda. 
Projektom će se unaprijediti kvaliteta postojećih usluga koje pruža Zavod te će se povećati broj radnika osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga.
Projekt eHZMO provodit će se uz sljedećim fazama:
1. definiranje budućih procesa i organizacije te specifikacije budućih IT sustava
2. unaprjeđenje procesa razvoja IKT sustava te upravljanja IKT projektima i promjenama u Zavodu
3. implementacija novog IT sustava za podršku temeljnim (core) procesima
4. implementacija novog IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima.
Za implementaciju Projekta dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 166.565.486,30 kn, što je i ukupna vrijednost Projekta. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske- 15% i 85% iz Europskog socijalnog fonda (link: www.strukturnifondovi.hr).
Razdoblje provedbe Projekta je od 7. veljače 2020. do 7. prosinca 2023.
Dodatne informacije vezane uz Projekt mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na broj telefona 01/4595-187.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

Izrada analize za potrebe uvođenja kontrolinga u poslovanje HZMO-a

 
U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u tijeku je provedba pripreme operacije Uvođenje kontrolinga u poslovanje HZMO-a, korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.esf.hr) kroz provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć.
Svrha projekta je izrada analize poslovnih procesa, procedura i utvrđivanja ciljeva kontrolinga u HZMO-u. Ovisno o dobivenim preporukama u analizi, započelo bi se s implementacijom i izgradnjom kontrolinga u HZMO-u radi povećanja učinkovitosti poslovanja na način da se omogući još kvalitetnije planiranje i upravljanje, bolja koordinacija na različitim razinama upravljanja, praćenje i analiza izvršenja planova te ostvarivanje zadanih ciljeva. Time bi se osigurala transparentnost poslovanja i financiranja te uštede na način da se primjenom kontrolinga za manje sredstava postigne bolja učinkovitost.
Ukupna vrijednost projekta je 518.750,00 kn, od toga 85% projekta financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.strukturnifondovi.hr) u iznosu od 440.937,50 kn, a 15% financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 77.812,50 kn.
Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019.
Dodatne informacije vezane uz projekt mogu se dobiti radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, na broj telefona 01/4595-177.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (Zavod) započeo je s provedbom projekta Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.esf.hr) kroz provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ.
Svrha Projekta je uspostava cjelovitog, modernog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Zavoda, odnosno uvođenje tzv. HRM sustava (engl. Human Resource Management). Opći cilj Projekta je povećati učinkovitost poslovanja i podići razinu produktivnosti radnika Zavoda modernizacijom sustava upravljanja ljudskim potencijalima radi kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima. Projektom će se unaprijediti procesi i procedure za upravljanje ljudskim potencijalima, uvesti novi IT sustav za upravljanje ljudskim potencijalima (HRM sustav), educirati radnici te uspostaviti i opremiti centri za razvoj karijera i selekciju.
Provedbom Projekta unaprijedit će se kvaliteta postojećih usluga koje pruža Zavod, osnaživanjem ljudskih potencijala i uvođenjem novog, modernijeg sustava upravljanja ljudskim potencijalima.
Implementaciju Projekta financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.strukturnifondovi.hr) u iznosu od 19.845.000,15 kuna, što je i ukupna vrijednost Projekta, koji će se provoditi u razdoblju od 18. srpnja 2019. do 18. srpnja 2021.
Za sve dodatne informacije vezane uz Projekt obratite nam se e-mailom: ljudski.potencijali@mirovinsko.hr.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 
 


Jačanje administrativnih kapaciteta HZMO-a

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u tijeku je proces modernizacije poslovanja koji obuhvaća i ljudske potencijale kao jedan od tri glavna segmenta restrukturiranja koji će omogućiti veću učinkovitost, ažurnost i kvalitetu poslovanja.
HZMO je radi osiguravanja unaprjeđenja i razvoja ljudskih potencijala započeo provoditi projekt Jačanje administrativnih kapaciteta HZMO-a korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.esf.hr) kroz provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Prioritetne osi 1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Specifičnog cilja 8.vii.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ.
Svrha Projekta je edukacija 210 radnika HZMO-a kojom će se omogućiti podizanje administrativnih kapaciteta HZMO-a kroz brže i kvalitetnije obavljanje radnih zadataka te HZMO-u pomoći da se transformira u modernu javnu instituciju, koja će na efikasniji i standardizirani način moći odgovoriti potrebama svojih korisnika.
Edukacija će se odvijati kroz dva tematska područja:
Edukacija za opće i posebne kompetencije koja uključuje: Upravljanje poslovanjem, Upravljanje poslovnim procesima, Uspostava i razvoj sustava ljudskih potencijala, Komunikacijske vještine i Strani jezici
IT izobrazba koja uključuje: IT upravljanje, sigurnost, razvoj aplikacija, baze podataka, računalne mreže i sistemsku administraciju.
Provedbom Projekta osigurat će se zadovoljavajuća kvaliteta ljudskih potencijala i unaprijediti stručna znanja i opće vještine radnika HZMO-a radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga te dostupnosti relevantnih informacija i podataka korisnicima i javnosti.
Implementaciju Projekta financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.strukturnifondovi.hr) u iznosu od 2.018.699,84 kn, što je i ukupna vrijednost Projekta, koji će se provoditi u razdoblju od 15. svibnja 2018. do 15. srpnja 2019.
Dodatne informacije vezane uz Projekt mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, na broj telefona 01/4595-005.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


 

 

Izrada Strategije razvoja IKT sustava HZMO-a   

 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je radi ostvarivanja svoje vizije kao moderne javne institucije orijentirane prema korisnicima završio projekt „Izrada Strategije razvoja IKT sustava HZMO-a“, korištenjem sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.esf.hr) kroz provedbu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“, Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć.
Svrha projekta je izrada Strategije razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT sustava) HZMO-a kojom su uspostavljene smjernice za razvoj cjelovitog i učinkovitog IKT sustava. Novi IKT sustav pružat će podršku poslovnim ciljevima i strategiji HZMO-a i na taj način pridonijeti smanjenju troškova, unaprjeđenju poslovnih procesa te omogućiti transparentnost i dostupnost podacima iz javnih registara HZMO-a uz provedbu aktivne sigurnosne politike. 
Pri izradi Strategije provedena je detaljna analiza postojećeg poslovnog IKT sustava HZMO-a kao i vanjskog okruženja te je Strategija usklađena s ostalim relevantnim projektima i strategijama na razini Republike Hrvatske i Europske unije. 
Implementaciju projekta sufinancirala je Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda (link: www.strukturnifondovi.hr) u iznosu od 340.000 kn, a ukupna vrijednost projekta iznosila je 400.000 kn. Projekt se provodio u razdoblju od 7. kolovoza 2017. do 31. prosinca 2017. 
Dodatne informacije vezane uz projekt mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, na broj telefona 01/4925-581.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva