HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Pokretanje postupka

 
Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva područnoj službi / uredu / ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja mogu se predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske (popis poštanskih ureda).

Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje prebivalište.

Pokretanje postupka za:

 

  • Starosna mirovina  / prijevremena starosna mirovina /starosna mirovina za dugogodišnjeg  osiguranika / prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

 
Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja.
 
Popunjenom zahtjevu za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (tiskanica 1.1. Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) treba priložiti:
 
- radnu knjižicu, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, odnosno izjavu da osiguranik ne posjeduje radnu knjižicu
- pisane dokaze o stažu koji nije upisan u radnu knjižicu, odnosno izjavu da osiguranik ne raspolaže pisanim dokazima o stažu
- odluku  o prestanku radnog odnosa ili izmijenjeni ugovor o radu
- potvrdu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
- pisane dokaze o zaposlenju u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.)
- potvrdu o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
- izvatke iz matice rođenih i vjenčanih, ako ste radili u inozemstvu
- izvatke iz matice rođenih za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci)
- potvrdu o razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu – PS obrasci (osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu)
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – dragovoljca iz Domovinskog rata – BR obrazac (osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu)
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa na koji će se isplaćivati mirovina.
 
 
Ako je osiguranik radio u inozemstvu, u zahtjevu to treba navesti i uz već navedeno priložiti:
- dokaze o zaposlenju u inozemstvu (osiguraničke karte ili slično)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.
 
Ako je riječ o prijevremenoj starosnoj mirovini zbog stečaja, priložiti treba i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti.

Na tiskanici zahtjeva osiguranik treba označiti priznanje kojeg prava na mirovinu traži.
 
 

  • Invalidska mirovina  i privremena invalidska mirovina

 a) Popunjenom zahtjevu za mirovinu (tiskanica 1.2. Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / privremenu invalidsku mirovinu / profesionalnu rehabilitaciju može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) treba priložiti:
-presliku osobne iskaznice
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa.
 
Ako je riječ o privremenoj  invalidskoj mirovini, priložiti treba  i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije i činjenici da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno ako nije prihvatio ponuđen posao.

Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, u zahtjevu to treba navesti te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.

b) Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti može se pokrenuti i na prijedlog izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (tj. liječnika).
Zahtjevu treba priložiti:
- obrazac 1-IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika)
- obrazac 2-IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja) – popunjava ga poslodavac ako je osiguranik u radnom odnosu.
 
Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, u zahtjevu to treba navesti te uz već navedeno priložiti:
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u.
 
 

  • Obiteljska mirovina

 Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti osiguranika, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi /uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.
 
Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti korisnika mirovine, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi / uredu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je isplaćivao mirovinu.
 
Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (tiskanica 1.4. Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) treba priložiti:
 
A)     Nakon smrti korisnika mirovine
1.izvadak iz matice umrlih ili smrtni list
2.izvadak iz matice rođenih za članove obitelji  -  za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci)
3.izvadak iz matice vjenčanih za udovicu ili udovca (izdan nakon smrti bračnog druga – ne stariji od 6 mjeseci)
4.potvrdu o školovanju za djecu stariju od 15 godina
5.medicinsku dokumentaciju ako se utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji korisnika
6.ako je korisnik mirovine radio u inozemstvu, a nije ostvario pravo na mirovinu kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, pisane dokaze o zaposlenju u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.).
 
B)     Nakon smrti osiguranika (navedeno od 1. - 5.)
1.radnu knjižicu umrlog osiguranika u izvorniku ili ovjerenoj preslici, odnosno izjavu da osiguranik ne posjeduje radnu knjižicu
2.pisani dokazi o stažu koji nije upisan u radnu knjižicu, odnosno izjavu da osiguranik ne raspolaže pisanim dokazima o stažu
3.potvrdu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
4.potvrdu o razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu – PS obrasci (ako je umrli osiguranik sudjelovao u Domovinskom ratu)
5.potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata - BR obrazac (ako je umrli osiguranik sudjelovao u Domovinskom ratu)
6.medicinsku dokumentaciju, ako se utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti člana obitelji osiguranika
7.ako je osiguranik radio u inozemstvu, a nije ostvario pravo na mirovinu kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, pisane dokaze o zaposlenju u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.).

 Ako je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila zaposlena u inozemstvu, to treba navesti u zahtjevu te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (npr. karte osiguranja, pregled inozemnih razdoblja osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja inozemnog nositelja osiguranja i dr.)
- dokaz o državljanstvu.
 
Ako zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi dijete ili se podnosi za dijete koje ima status osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenoj prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz zahtjev treba priložiti i pravomoćno rješenje nadležnog tijela o pravu na osposobljavanje za rad ili rješenje o pravu na posebne programe odgoja i obrazovanja prema posebnim propisima. 

  • Naknada zbog tjelesnog oštećenja


 Popunjenom zahtjevu (tiskanica 1. 3. Zahtjev za priznanje prava na naknadu  zbog tjelesnog oštećenja može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) treba priložiti prijavu o ozljedi na radu/ dokaze o postojanju profesionalne bolesti i medicinsku dokumentaciju. 
 

  • Doplatak za djecu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu osobno ili poštom nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik.
U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak izvan RH, je li za dijete ostvareno i, ako je, od kada i u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak, je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima. 
 
Uz zahtjev se podnosi DOKUMENTACIJA potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
 
• Uz zahtjev za prvo priznanje prava na doplatak za djecu (NOVI KORISNICI) dostavlja se:
Za podnositelja zahtjeva:
- preslika osobne iskaznice, preslika potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matice iz sustava e-Građani  (potvrda o   rođenju, vjenčanju, razvodu)
- potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
- rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
- potvrda banke o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
-  dokaz o smrti roditelja
-  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
-  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
-  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.
Za djecu za koju se traži doplatak za djecu:
-  dokaz o rođenju (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju, potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matice iz sustava e-Građani).
Za članove kućanstva:
- preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana, preslika potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matice (e-Građani)
- dokaz o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu.

• Uz zahtjev za utvrđivanje nastavnog prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće  godine (postupak prevođenja) dostavlja se:
- izjava o promjenama u statusu korisnika i djece i promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva (radni status, status redovitog učenika, broj članova kućanstva, adresa, broj tekućeg računa i sl.)
- dokazi za identifikaciju novih članova kućanstva.
  
Zahtjev  i dokazi za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnosi se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine. Prema zahtjevima podnesenim nakon 1. ožujka o pravu se rješava od dana podnošenja zahtjeva.
 
• Utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dokaze o ukupnom dohotku pribavlja od Porezne uprave 
službenim putem. 
Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:
- potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenim u inozemstvu 
 
- potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 
- potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi. 
 
Napomena
 
Ako se pravo ostvaruje samo za dijete/osobu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom ili za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.
 
 

  •  Za utvrđivanje staža

 
Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
U zahtjevu je potrebno navesti razdoblja za koja se traži da se utvrdi staž i priložiti eventualne dokaze o stažu za koji se traži utvrđivanje. 

  • Pretkompletiranje

 
Postupak se pokreće podnošenjem obavijesti (tiskanica  5.1. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi / uredu ili preko korisničkih stranica HZMO-a.
Nadležna je područna služba / ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba / ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Osiguranik može dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Zavod o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Obavijest osiguranika ne smatra se zahtjevom za priznanje prava.
Popunjenoj obavijesti treba priložiti:
- ovjerenu presliku radne knjižice
- izjavu odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik radio u inozemstvu
- drugi dokazi o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu.


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva