HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

O

 

A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

 

Obiteljska mirovina


Pripada članovima obitelji umrlog osiguranika ili korisnika prava na mirovinu, a zasniva se na njihovom pravu na uzdržavanje od umrloga; određuje se od starosne ili invalidske mirovine koja bi umrlome pripadala ili je pripadala u trenutku smrti, a njezina visina zavisi i od broja članova obitelji koji je koriste (od 70% do 100%);
vidi i:. Mirovina
Obvezno mirovinsko osiguranje
Mirovinsko osiguranje u kojemu su obuhvaćeni dijelovi radno aktivnog stanovništva neke države, na temelju svojeg svojstva ili statusa, bez obzira na njihovu volju u tom pogledu; u Republici Hrvatskoj se provodi kao obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u sklopu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u sklopu obveznih mirovinskih fondova);
Osigurani slučaj
Događaj za koji se vezuje nastupanje rizika u sklopu osiguranja; u mirovinskom osiguranju osigurani slučaj znači nastanak invalidnosti, smrti ili navršavanje starosne dobi za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu; te nastanak tjelesnog oštećenja;
Osiguranik
Osiguranik je fizička osoba koja je na osnovi radne aktivnosti (radni odnos, obavljanje djelatnosti i dr.) obvezno osigurana na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.
Osnovna mirovina
Mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti koju ostvaruju osiguranici koji su, od 1. siječnja 2002., obuhvaćeni i obveznim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje; osnovna mirovina određuje se prema stažu osiguranja navršenom nakon 1. siječnja 2002., primjenom faktora osnovne mirovine.
Počevši od 1. siječnja  2019. osiguranici obvezno osigurani u mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje nakon podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu u postupku ostvarivanja prava na mirovinu svojom će se izjavom danom Središnjem registru osiguranika opredijeliti za:

  1. Istup iz II stupa i u I stupu ostvariti mirovinu sa dodatkom od 27% uz prijenos sredstava s osobnog računa individualne kapitalizirane štednje u državni proračun ili
  2. Ostanak u II stupu u kojem slučaju se mirovina iz I stupa određuje za staž od 31. prosinca 2001. s dodatkom od 27%, a za staž nakon toga dana do ostvarivanja prava na mirovinu, mirovina se određuje sa dodatkom određenim sa faktorom osnovne mirovine(27x0,75%=20,25%) .

 
Mirovina iz II. stupa određuje se prema programu mirovinskog osiguravajućeg društva s  kojim osiguranik sklapa ugovor o mirovini  te se sredstva s osobnog računa osiguranika prenose u Mirovinsko osiguravajuće društvo s kojim sklapa ugovor o mirovini prema Zakonu o MOD-u
 
Osiguranici koji su na dan 1. siječnja 2002. imali između 40 i 50 godina života i po vlastitom izboru su bili osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje imaju također mogućnost istog izbora između istupa ili ostanka u II stupu.
O postupku opredjeljivanja za mirovinu iz I ili za mirovinu iz II stupa podnositelj zahtjeva bit će obaviješten od strane Središnjeg registra osiguranika.
Osobe osigurane u određenim okolnostima
Osobe koje nemaju svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju, ali su osigurane za rizik invalidnosti ili smrti u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Osobni bodovi
Jedan od elemenata za izračun mirovine; zasnivaju se na umnošku prosječnih vrijednosnih bodova (odnosa osiguranikove plaće i prosječne plaće), navršenog mirovinskog staža osiguranika i polaznog faktora u odnosnom slučaju i čine individualne veličine na kojima se temelji izračun mirovine u pojedinom slučaju;
Osobni račun
Račun otvoren u Središnjem registru osiguranika (REGOS) za svakog pojedinog osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, na kojemu se evidentiraju njihovi uplaćeni doprinosi i prinosi od njihove kapitalizacije;
Ozljeda na radu
Ozljeda koju pretrpi osiguranik na radu ili povodom rada, tj. mora biti uzročno vezana s radom; ozljedom na radu izjednačene su i druge neke ozljede (ozljeda na putu na posao ili s posla i dr.); u slučaju ozljede na radu kao uzroka invalidnosti, invalidska mirovina određuje se u većoj svoti;


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.08.2019.
broj prijava  1 580
broj odjava  1 503


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva