HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Određivanje mirovine

 
ODREĐIVANJE MIROVINE
 

Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. U svotu mirovine uračunava se, odnosno sastavni je dio mirovine, dodatak na mirovinu, određen na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,  koji određen na mirovine u 2010. godini i sljedećim godinama iznosi 27,0%.Osobni bodovi

Osobni bodovi ovise o mirovinskom stažu i plaćama koje je osiguranik ostvario za vrijeme radnog vijeka, a utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom i jednako se računaju za sve vrste mirovina.

Pri određivanju invalidske mirovine u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, vrijednosni bodovi određuju se za najmanje 40 godina mirovinskog staža.

Pri određivanju obiteljske mirovine osobni se bodovi određuju od vrijednosnih bodova umrlog osiguranika, s tim da se vrijednosni bodovi određuju za najmanje 21 godinu mirovinskog staža.

Ako je osiguranik umro zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, za određivanje obiteljske mirovine vrijednosni bodovi određuju se za najmanje 40 godina mirovinskog staža.


Vrijednosni bodovi

Vrijednosni bodovi računaju se tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja podijeli s prosječnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu, a za izračun uzimaju se u obzir plaće od 1970. do godine koja prethodi godini ostvarivanja prava.
Plaća ostvarena u godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu ne uzima se za utvrđivanje vrijednosnih bodova. Stoga, ako je dan priznanja prava na mirovinu 31. prosinca ili neki raniji datum u toj godini, plaća ostvarena za tu godinu kao i otpremnina neće se uzeti za izračun visine mirovine.PROSJEČNA GODIŠNJA PLAĆA U RH
 GODINA DENOMI-NIRANA SVOTA DO 1990. PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO) PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO) - USTAVNI SUD RH PROSJEČNA GOD. PLAĆA (BRUTO)
1970. 1,51      
1971. 1,88      
1972. 2,21      
1973. 2,50      
1974. 3,15      
1975. 3,89      
1976. 4,52      
1977. 5,37      
1978. 6,52      
1979. 7,89      
1980. 9,57      
1981. 13,00      
1982. 16,57      
1983. 20,78      
1984. 29,64      
1985. 52,07      
1986. 109,19      
1987. 224,12      
1988. 617,08      
1989. 9870,98      
1990.   57432,00    
1991.   96540,00    
1992.   400080,00    
1993.   6316260,00    
1994.   14964,00 19260,00  
1995.   21816,00 26376,00  
1996.   24396,00   38916,00
1997.   28512,00   44016,00
1998.   32172,00   49572,00
1999.   36660,00   54612,00
2000.   39912,00   58428,00
2001.   42492,00   60732,00
2002.   44640,00   64392,00
2003.   47280,00   67476,00
2004.    50076,00   71820,00
2005.   52512,00   74976,00
2006.   55236,00   79608,00
 2007.   58092,00   84564,00
2008.   62136,00    90528,00
2009.   63732,00   92532,00
2010.   64116,00   92148,00
2011.   65292.00   93552.00
2012.   65736.00   94500.00
2013.   66180,00   95268,00
2014.   66396,00   95436,00
2015.   68532,00   96660,00
2016.   68220 ,00   93024,00
2017.   71820,00   96660,00
2018.   74904,00   101376,00
 
 

Prosječni vrijednosni bodovi

Prosječni vrijednosni bodovi računaju se kao prosjek vrijednosnih bodova u obračunskom razdoblju.


Polazni faktor

a) Vrijednost  polaznog faktora za invalidsku mirovinu,  privremenu invalidsku mirovinu, starosnu mirovinu,  prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika iznosi 1,0


b) Polazni faktor za prijevremenu starosnu mirovinu

Prijevremena starosna mirovina se smanjuje,
odnosno polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor  1,0 smanjuje za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu za 0,3%.
Polazni faktor ovisi o broju mjeseci ranijeg stjecanja te mirovine u odnosu na propisanu dob za starosnu mirovinu. Umanjenje polaznog faktora je trajno i ne ovisi o duljini mirovinskog staža.  


c) Polazni faktor za starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za  dugogodišnjeg osiguranika

Starosna mirovina povećava se, odnosno za određivanje starosne mirovine osiguranika koji prvi put stječe pravo na  mirovinu nakon navršene 65. godine života i ima 35 godina mirovinskog staža polazni faktor 1,0 povećava se 0,34% za svaki mjesec nakon navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a najviše za pet godina.
Za određivanje obiteljske mirovine iza osiguranika koji je umro nakon navršene 65. godine života i nije stekao mirovinu  vrijednost polaznog faktora utvrđuje se na jednak način.

Osiguraniku – ženi u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2026., koja prvi put stječe pravo na mirovinu i ima najmanje  35 godina mirovinskog staža, mirovina se povećava 0,34% za svaki mjesec koji je protekao od navršene starosne dobi  za starosnu mirovinu iz prijelaznog razdoblja (članak 180. ZOMO-a, npr. u 2019. godini računa se od 62 godine i četiri mjeseca života, u 2020. godini računa se od navršene 62 godine i 8 mjeseci života, u 2021. godini računa se od navršene 63 godine do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godina.

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika ne povećava se za svaki mjesec nakon navršene 60. godine života do dana ostvarivanja prava. Polazni faktor iznosi 1,0.

Isti je polazni faktor i  za određivanje obiteljske mirovine iza osiguranika koji je u trenutku smrti ispunjavao uvjete za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika

Mirovinski faktor

Mirovinskim faktorom određuje se u kojem se opsegu uzimaju osobni bodovi pri izračunu mirovine.

a) Mirovinski faktor iznosi 1,0 za starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti
b) Mirovinski faktor za privremenu invalidsku mirovinu koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti iznosi 0,8
 
c) Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti za:
- koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti iznosi 0,8
- koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,5
- uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,6667.
 
c) Mirovinski faktor za obiteljsku mirovinu ovisi o broju članova obitelji i iznosi 0,7 (za jednog člana) do 1,0 (za četiri ili više članova obitelji).
 
d) Mirovinski faktor za prijevremenu starosnu mirovinu koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena iznosi 1,0.
 
d) Mirovinski faktor za određivanje starosne mirovine stečene prema posebnim propisima o pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisa o pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena iznosi 1,0
 
Mirovinski faktor za određivanje starosne mirovine stečene prema, posebnim propisima o pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisa o pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja u trajanju punog radnog vremena iznosi 0,5
 
 
Povratak na vrh
 
NAJNIŽA MIROVINA
 
Osiguraniku koji ostvaruje mirovinu samo prema  Zakonu o mirovinskom osiguranju, a mirovina određena na osnovi navršenog mirovinskog staža i ostvarenih plaća je manja od najniže mirovine, određuje se po službenoj dužnosti najniža mirovina bez obzira na prihode korisnika mirovine.
Upravno vijeće Zavoda utvrđuje vrijednost najniže mirovine svake kalendarske godine od 1. siječnja i 1. srpnja.
Od 1. srpnja 2019. vrijednost najniže mirovine za jednu godinu mirovinskog staža  iznosi 67,97 kn.

Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka puna godina mirovinskog staža pomnoži s vrijednošću najniže mirovine u trenutku priznanja prava na mirovinu, uz primjenu odgovarajućeg polaznog faktora i mirovinskog faktora  te se može odrediti kao starosna mirovina, prijevremena starosna mirovina,  invalidska  i obiteljska mirovina.

Najniža mirovina ne pripada  korisniku starosnu, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika kao ni osiguraniku, invalidu rada, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.

 
 
NAJVIŠA MIROVINA
Prema Zakonu o najvišoj mirovini (Narodne novine, broj 162/98) određuje se najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema ZOMO-u, a izračunava se na način da se ukupni mirovinski staž osiguranika iskazan u obliku decimalnog broja pomnoži s 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom te se tako izračunati osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. U slučaju kada svota mirovine, izračunata prema odredbama ZOMO-a, prelazi svotu određenu prema spomenutom Zakonu, u isplati se određuje svota najviše mirovine.

Zakonom o dopunama Zakona o najvišoj mirovini (Narodne novine, broj 82/01) za branitelje iz Domovinskog rata i zastupnike u Hrvatskom državnom saboru određena je posebna najviša mirovina. Najviša mirovina za navedene korisnike određuje se u visini dvije svote najviše mirovine za 40 godina mirovinskog staža. Zastupnici koji su obnašali zastupničku dužnost u VI. ili nekom ranijem sazivu Hrvatskog sabora mirovina se limitira prema Zakonu o dopunama Zakona o najvišoj mirovini. 

Na zastupnike VII. saziva Hrvatskog sabora kojima je ovo prvi mandat obnašanja zastupničke dužnosti u cijelosti se primjenjuju odredbe ZOMO-a, i  limit je 3,8 vrijednosnih bodova.
 
 
Povratak na vrh
 
USKLAĐIVANJE MIROVINA
 
 
Aktualna vrijednost mirovine (AVM) je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod.
AVM koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u R Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi, tzv. „fiksna formula“ 50% : 50%).
 
Konačna stopa usklađivanja AVM-a koja se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2015., određuje se u visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovine („rotirajuća formula „ 70:30, 50:50 ili 30:70, ovisno što je povoljnije)  i stope usklađivanja mirovina utvrđene  šest mjeseci prije toga dana , tj. od 1. srpnja kalendarske godine( „fiksna formula“  50% : 50%).
 
Stopa godišnjeg rasta mirovina utvrđuje se prema promjenjivom omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i bruto plaće svih zaposlenih u R Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi (70:30, 50:50 ili 30:70), ovisno što je povoljnije i to  tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi, i to:
 
-ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji od 45%, stopa usklađivanja AVM-a određuje se tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne plaće.
-ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju navedenih stopa u rasponu od 45% do 55%, stopa usklađivanja AVM-a određuje se tako da se zbroji 50% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 50% stope promjene prosječne plaće.
-ako je udio stope promjene potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 55%, stopa usklađivanja AVM- a određuje se tako da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne plaće.


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva