HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Cenzusi i svote doplatka

Dohodovni cenzus
Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
Određivanje svote doplatka za djecu
Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu za 2018.
Dohodovni cenzus

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu  kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice. Proračunska osnovica utvrđuje se svake godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH.
 
 
Utvrđivanje ukupnog dohotka  / dohodovni cenzus
 

Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj oporezivih dohodaka prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka određenih Zakonom o doplatku za djecu koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva.
 
 
Oporezivi dohoci prema propisima o porezu na dohodak su :
1. dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina)
2. dohodak od samostalne djelatnosti: primitak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, od slobodnih zanimanja te poljoprivrede i šumarstva.
3. dohodak od imovine i imovinskih prava: primitak od najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitak od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava.
4. dohodak od kapitala: primitak od dividendi, udjela u dobiti, kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti iz tekućeg razdoblja i udjela u dobiti, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica
5. dohodak od osiguranja: primici od životnog osiguranja s obilježjem štednje i primici od dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje tuzemni osiguravatelji isplaćuju osiguranicima korisnicima osiguranja, odnosno ugovarateljima osiguranja, primici po osnovi uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje je u korist poreznog obveznika radnika uplaćivao njegov poslodavac, uz njegov pristanak ili ih je u svoju korist uplaćivao obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, koji dohodak se utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga
6. drugi dohodak: dohodak članova  skupština, odbora, upravnih vijeća, dohodak od autorskih naknada, od umjetničkih, zabavnih, sportskih, književnih, likovnih, radio i tv djelatnosti, dohodak trg. putnika, agenata, akvizitera, prevoditelja, sud. vještaka, turist. djelatnika, tumača, sport. sudaca, od sezonskog rada poljoprivrednika, dohodak po osnovi primitaka u naravi, nagrade učenicima i sportašima, primanja  učenika i studenata preko udruga, isporučeno umj. djelo, prof. djelatnost novinara, umjetnika i sportaša i dr.
 
 
Drugi primici određeni Zakonom o doplatku za djecu koji se utvrđuju u ukupni dohodak su i dohoci, odnosno naknade bez obzira plaća li se na njih porez, a to su : mirovine ostvarene u tuzemstvu i inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu (naknade određene  prema odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Zakona o udomiteljstvu (rodiljna i roditeljska naknada, udomiteljska naknada i sl.,), naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.
 

  


Povratak na vrh
Određivanje svote doplatka za djecu

Svota doplatka  za djecu određuje se ovisno o visini ostvarenoga ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno.
Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 16,33%  proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9% proračunske osnovice po djetetu.
 Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 16,34% i 33,66%,  proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7,5%  proračunske osnovice po djetetu.
Ako ukupni  dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 33,67% i 50% (odnosno 70% od 1. srpnja 2018.- vidi) proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 6% proračunske osnovice po djetetu.
Za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja
-      nepoznata
-      nepoznatog prebivališta
-      potpuno nesposobni  za samostalan život i rad ili
-      im je oduzeta poslovna sposobnost
pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25%. 
 
Za dijete s jednim roditeljem ili za dijete čiji je jedan roditelj
-      nepoznat
-      nepoznatog prebivališta
-      potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili
-      mu je oduzeta poslovna sposobnost,
pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15%.
Za dijete s oštećenjem zdravlja korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka za djecu određene prema utvrđenom dohodovnom cenzusu.
 
Za djecu s težim ili teškim invaliditetom pravo na doplatak za djecu ostvaruje se neovisno o visini prihoda koji kućanstvo korisnika ostvaruje, a svota doplatka za djecu određuje se u visini od 25% od proračunske osnovice.
 
 
Određivanje pronatalitetnog dodatka
Korisniku doplatka za djecu, uz utvrđenu svotu doplatka za djecu, pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka za djecu utvrđenu rješenjem, korisniku dodaje 500,00 kn ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 1 000,00 kn  mjesečno ako koristi doplatak za četvero i  više djece.
 


 
Povratak na vrh
Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu  za 2018. (od  1.  ožujka 2018. uz izmjenu od. 1. srpnja 2018. -vidi)
 

Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3.326,00 kn ( kao i u prethodnoj godini)
Dohodovni cenzus (50% od proračunske osnovice) iznosi  1.663,00 kn. (od 1. ožujla 2018. do 30. lipnja 2018.)
Dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosi  2328,20 kn. (od 1 srpnja 2018. do 1. ožujka 2019.)
 

 
Cenzusne grupe

- prva grupa - ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% proračunske  osnovice (543,14 kn)
- druga grupa - ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 16,33% (543,14 kn), a ne prelazi 33,66% (1.119,53 kn) proračunske osnovice i
- treća grupa- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 33,66% (1.119,53 kn), a ne prelazi 50% (1.663,00 kn) proračunske osnovice.(od 1. ožujka 2018. do 30. lipnja 2018.) odnosno ako ne prelazi 70% (2328,20 kn) proračunske osnovice (od 1. srpnja 2018.- Vidi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona doplatku za djecu  

 
 
Svote doplatka za djecu

U skladu s cenzusnim grupama određene su svote doplatka za djecu i to:
- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 299,34 kn
- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1.119,53 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 249,45 kn
- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1.119,53 kn, a ne prelazi 1.663,00 kn ( odnosno 2328,20 kn od 1. srpnja 2018.), doplatak za djecu određuje se u svoti od 199,56 kn
- za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
 - za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka za djecu (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
- za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)
- za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, svota doplatka za djecu iznosi 374,18 kn
- za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim ili teškim invaliditetom) svota doplatka za djecu iznosi 831,50 kn.
 

  


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za studeni 2018.
(u prosincu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1521950 Osiguranika - ukupno

1311907  Radnici kod pravnih osoba
105983  Radnici kod fizičkih osoba
59781  Obrtnici
19427  Poljoprivrednici
19715  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5053  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.01.2018.
broj prijava  2573
broj odjava  1507


opširnije

1235642 Korisnika mirovina - ukupno


503969  Korisnici starosnih mirovina
25562 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83925 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192827  Korisnici prijevremene mirovine
278 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190992  Korisnici invalidskih mirovina
238089  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669763 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565879 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.662,22  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za listopad 2018. (6.281 kn) iznosi 58,31 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.376,97 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.335.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za studeni 2018.
(u prosincu 2018.)

U Zavodu je bilo 

158014 korisnika doplatka za djecu za  302682 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,17 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 388,13 kn. ... arhiva