HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zakoni koji su stupili na snagu 1. siječnja 2009., a vezani su uz provedbu zakona iz mirovinskog osiguranja i drugih prava:

Zagreb, 09.01.2009.

Opći porezni zakon, Narodne novine broj 147/08 od 18.12.2008.- uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava. Novost je institut odustanka od porezne prijave (ako je porezni obveznik podnio poreznu prijavu koju prema odredbama posebnog propisa nije bio dužan podnijeti, od podnesene porezne prijave može odustati u roku od trideset dana od dana podnošenja porezne prijave, ako posebnim propisom nije uređeno drugačije) i određivanje roka za donošenje rješenja prema godišnjoj poreznoj prijavi.

Zakon o doprinosima, Narodne novine broj 84/08 od  18.7.2008. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Narodne novine broj 152/08 od  24.12.2008.) ; Zakonom se propisuju: obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. Novost u Zakonu je uvođenje olakšice u plaćanju doprinosa na plaće u trajanju od godine dana, za poslodavce koji zapošljavaju radnika kojemu je to prvo zaposlenje, kao i obveza plaćanja doprinosa za fizičke osobe koje do sada nisu bile obveznici.Također od 1. siječnja 2009., korisnici mirovine oslobođeni su od plaćanja doprinosa na drugi dohodak (honorari i drugi primici na temelju ugovora o djelu) koji ostvaruju obavljajući različite povremene poslove.
Pravilnik o doprinosima,  Narodne novine broj 2/09 od  3.1.2009.; propisuje postupak utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa te način obračunavanja doprinosa, način i dokumenti za dokazivanje radi primjene iznimaka od obveze doprinosa, način razmjene podataka o osiguranicima i obveznicima doprinosa i drugih podataka potrebnih za prikupljanje doprinosa i druga pitanja kojima se potanko uređuje primjena i provedba pojedinih odredaba Zakona o doprinosima. 
- Ispravak Pravilnika o doprinosima, Narodne novine broj 9/09 od  21.1.2009.
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2009. godinu,  Narodne novine broj 2/09 od  3.1.2009. Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2009. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima i to: najniže mjesečne osnovice,  najviše mjesečne osnovice, najviše godišnje osnovice, mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem;  mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja, izabranih viših mjesečnih osnovica i godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti. Najniža mjesečna osnovica iznosi 2.611,00 kuna, dok najviša mjesečna osnovica iznosi 44.760,00 kuna.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju, Narodne novine broj 60/08 od 28.5.2008. - Zakonom se uređuje način uvođenja, određivanja, dodjeljivanja, korištenja i poništavanja osobnoga identifikacijskog broja te prava i obveze nadležnih tijela i ovlaštenih pravnih osoba u provedbi odredaba ovoga Zakona, a u svrhu povećanja djelotvornosti pravnoga sustava. Osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a sastoji se od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom osobnoga identifikacijskog broja kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke koja je kontrolni broj.
- Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju, Narodne novine broj 1/09 od  02.01.2009. ; Pravilnikom se razrađuje provedba Zakona o osobnom identifikacijskom broju: postupak određivanja, dodjele i dostave osobnoga identifikacijskog broja, sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, oblik i sadržaj zahtjeva za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja, povod za praćenje strane osobe, oblik i sadržaj potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, način korištenja potvrde o osobnom identifikacijskom broju, način razmjene i korištenja podataka između korisnika broja te naknada za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Narodne novine broj 85/08 od 21.7.2008. i Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, Narodne novine broj 110/08 od  26.9.2008.. Zakonom se radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona. Rodiljni dopust traje prvih šest mjeseci od rođenja djeteta, pri čemu je majka obvezna iskoristiti samo prva 42 dana dopusta, a zatim će to pravo moći iskoristiti i otac. Nakon rodiljnog dopusta roditelji imaju pravo na šestomjesečni roditeljski dopust, a zakon im dopušta da ga iskoriste do osme godine djetetova života odjednom ili u dijelovima, u razdoblju koje im najviše odgovara. Za prvih šest mjeseci rodiljnog dopusta roditelj će primati naknadu u iznosu pune plaće, a za drugih šest mjeseci 80 posto proračunske osnovice, a majke koje doje imat će pravo na stanku za dojenje. Podsjećamo da pravo na obvezno mirovinsko osiguranje u prvoj godini života djeteta (članak 15. Zakona o mirovinskom osiguranju) ima većina nezaposlenih roditelja koji nisu osigurani kao radnici, obrtnici, poljoprivrednici, samostalna djelatnost ili možda koriste produženo osiguranje i to pod uvjetom da je dijete hrvatski državljanin, te da zajedno s djetetom imaju prebivalište u Hrvatskoj. Prijavu na mirovinsko osiguranje po toj osnovi roditelji moraju sami predati u područnoj službi Zavoda.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, Narodne novine broj 149/08 od 20.12.2008. Ovim se Zakonom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu  i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske), predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. U Proračunu su utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa, stoga osnovica za obračun naknada i drugih primanja iznosi 3.326,00 kuna.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Narodne novine broj 150/08 od 22.12.2008. Ovim se Zakonom uređuje obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava i obveze osoba obvezno osiguranih prema ovom Zakonu, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava i obveze ugovornih subjekata nositelja provedbe zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Narodne novine broj 80/08 od  11.7.2008.;- uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva