HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ovrhe na mirovinama

Zagreb, 19.03.2009.

Mirovina kao stalno novčano primanje jedan je od predmeta nad kojem se, prema Ovršnom zakonu, može provesti ovrha. Ovrha na mirovini je prisilna zapljena i isključuje slobodu raspolaganja zaplijenjenim dijelom mirovine u korist umirovljenika-ovršenika.

Ovrhu na mirovinu, koja je naložena sudskim ili javnobilježničkim rješenjima o ovrsi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje provodi kao ovršenikov dužnik, držeći se u svemu izrečenog naloga, odnosno na način propisan Ovršnim zakonom, poštujući pri tome propisana izuzeća pri provedbi ovrhe i prednosni red naplate. Također, ako prema dostavljenom rješenju o ovrsi Zavod ne može započeti  pljenidbu radi namirenja tražbine ovrhovoditelja, o tome obavještava sud ili ovrhovoditelja, te ga zavodi u redoslijed naplate.

Dostavom nepravomoćnog rješenja o ovrsi na mirovinu, određuje se pljenidba određenog dijela mirovine i nalaže isplatitelju mirovine, da zapljenjenu novčanu svotu za koju je određena ovrha nakon pravomoćnosti toga rješenja isplati ovrhovoditelju, odnosno da je plijeni i isplaćuje ovrhovoditelju do namirenja cjelokupne tražbine (troškovi postupka, zatezne kamate i glavni dug). Ovrha prema rješenju o ovrsi odnosi se i na povećanje mirovine, te na isplate razlika zaostalih svota mirovinskih primanja.

Primjenjujući odredbe Ovršnog zakona, Zavod je obvezan (kao ovršenikov dužnik) brinuti se o zaštiti ovršenika - fizičke osobe i postupati u skladu s propisanim izuzećima. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona („Narodne novine“ br. 67/08.) izuzeće od ovrhe na dijelu mirovine određuje se prema visini mirovine u  odnosu na visinu prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u RH u razdoblju od siječnja do kolovoza u protekloj godini, a propisana izuzeća se primjenjuju prema rješenjima o ovrsi donesenim nakon stupanja na snagu Zakona, odnosno nakon 17. lipnja 2008., prema sljedećem prikazu: 

Predmet ovrhe

                     Izuzeće od ovrhe

 

1.Mirovinska primanja veća od prosječne neto plaće po zaposlenom u RH  (siječanj – kolovoz  prethodne godine)

1.       ⅔ prosječne neto plaće u RH

2.       ½ prosječne neto plaće u RH radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja  zdravlja, ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja 

3.       ¼ prosječne neto plaće u RH za uzdržavanje djeteta  

2. Mirovinska primanja manja od prosječne neto plaće po zaposlenom u RH (siječanj – kolovoz prethodne godine)

  1. ⅔ mirovinskih primanja ovršenika
  2. ½ mirovinskih primanja ovršenika po osnovi zakonskog uzdržavanja, prethodno navedenih naknada šteta i uzdržavanja djeteta 

3.TO I TPNJ isključivo za uzdržavanje

u pravilu izuzeta od ovrhe osim ½ tih primanja radi naplate zakonskog uzdržavanja i navedenih naknada šteta 

Zavod provodi i ovrhu na mirovini na temelju rješenja koje, u svojoj nadležnosti, donosi Ministarstvo financija – Porezna uprava te druga porezna tijela prema odredbama Općega poreznog zakona („Narodne novine“ br. 147/08.), i to radi prisilne naplate poreza, pristojbi i drugih javnih davanja, komunalnih naknada itd. Pljenidba dospjelih novčanih tražbina radi naplate poreznog duga provodi se na temelju rješenja kojim se ovršenikovom dužniku – Zavodu nalaže da mirovinu ovršenika isplati u korist propisanih uplatnih računa, uzimajući u obzir da mirovinu ovršenika može plijeniti iznad svote iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj koja prema Zakonu o minimalnoj plaći („Narodne novine“ br. 67/08.)  za razdoblje od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009., a prema  objavi Državnog zavoda za statistiku, iznosi 2.747,00 kn.

Strukturu ustega koje Zavod provodi čine krediti banaka, krediti poduzeća, ustege od neplaćanja poreza i carina, alimentacije, sudske zabrane i slično. Područne službe su u veljači 2009. godine provele 142 355 ustega na mirovinama, i to za ukupno 105 544 korisnika mirovina. Broj ustega uglavnom prati veličinu područnih službi tako da se najveći broj ustega provodi u PS u Zagrebu, njih 33 738, od toga na ovrhe otpada 8 554, zatim slijede Osijek s 17 049, od toga 3 620 ovrha i Split s 16 900 ustega, od toga 2 856 ovrha. Također istaknimo da se najmanji broj ustega provodi u Gospiću (1 057), Dubrovniku (2 354) i Zadru (2 898).
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1593583 Osiguranika - ukupno

1361072  Radnici kod pravnih osoba
122193  Radnici kod fizičkih osoba
66933  Obrtnici
19268  Poljoprivrednici
19314  Samostalne profesionalne djelatnosti
88

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4715  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2019.
broj prijava  1 233
broj odjava  1 865


opširnije

1240428 Korisnika mirovina - ukupno


505204  Korisnici starosnih mirovina
29791 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85482 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197328  Korisnici prijevremene mirovine
296 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
185074  Korisnici invalidskih mirovina 1
237253  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18) te primjena članka 36. i članka 202. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670131 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570297 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.708,72  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2019. (6.476 kn) iznosi 57,27 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.547,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.366.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2019.
(u srpnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

151802 korisnika doplatka za djecu za  297261 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,71 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 383,44 kn. ... arhiva