HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Više o obračunavanju poreza i prireza na mirovinska primanja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16) obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada ( u daljnjem tekstu: porez ) na mirovinska primanja, te prirez porezu na dohodak prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez i prirez obračunat na mirovinska primanja, Zavod uplaćuje u državni proračun.
Prema Zakonu o porezu na dohodak, porez se ne obračunava  na sljedeće primitke koje isplaćuje Zavod, i to :
 
- obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i obiteljske mirovine smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne plaća porez na dohodak od obiteljske mirovine,
- doplatak za djecu,
- naknade plaće hrvatskih branitelja iz domovinskog rata prema posebnom zakonu od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije,
- zaštitni dodatak uz mirovinu planiran u državnom proračunu,
- novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja,
- doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
- naknada plaće invalidu rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju, od dana nastanka invalidnosti do najduže 24 mjeseca od dana završetka profesionalne rehabilitacije,
- dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji korisniku mirovine pripada za razdoblje do 31. prosinca 2011.
 
Od mirovinskih primanja(za umirovljenike koji koriste starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu, članove obitelji koji koriste obiteljsku mirovinu- osim djece) koja podliježu obračunu poreza izračunava se porezna osnovica umanjenjem za neoporezivi dio i to:
 
- za izdatak dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se isti obračunava iz mirovine,
- za osnovni osobni odbitak koji iznosi 3.800,00 kn, 
- za dio osobnog odbitka za djecu (koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju i nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, te djeca nakon prvog zaposlenja), za uzdržavane članove uže obitelji (bračni drug, roditelji poreznog obveznika, te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu), za invalidne članove obitelji, umirovljenika s invaliditetom i druge odbitke koji se utvrđuju primjenom odgovarajućeg koeficijenta na osnovicu osobnog odbitka.
 
Odbici za koje se uvećava osnovni osobni odbitak za umirovljenika izračunavaju se u postotku od osnovice osobnog odbitka koja od 1. siječnja 2017. iznosi 2.500,00 kn. Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji iznosi 1.750,00 kn (0,7od 2.500,00 kn), 1.000,00 kn za invalidnost (0,4 od 2.500,00 kn), 1.750,00 kn za prvo uzdržavano dijete (0,7 od 2.500,00 kn), za drugo uzdržavano dijete (1,0 od 2.500,00 kn) itd. Ujedno, osobni odbitak za umirovljenika i uzdržavanog člana obitelji i djecu kojima je utvrđena 100% invalidnost po jednoj osnovi i/ili koji radi invalidnosti imaju na temelju posebnih propisa , pravo doplatak za pomoć i njegu, iznosi 3.750,00 kn, te povećava osobni odbitak za 1,5 od 2.500,00 kn. Osobne odbitke umirovljenicima prizna i evidentira Porezna uprava, te dostavlja Zavodu podatke o osobnim odbicima i podatke o stupnju invalidnosti korisnika sa statusom hrvatskoga ratnoga vojnog invalida koje Zavod koristi pri obračunu poreza. Stoga umirovljenici ne trebaju dostavljati Zavodu porezne kartice.
 
 
Na tako dobivenu poreznu osnovicu predujam poreza obračunava se od 1. siječnja 2017. primjenom poreznih stopa  od 24% i  36%, ovisno o visini porezne osnovice na sljedeći način:
 
 
 
MJESEČNA POREZNA OSNOVICA STOPA POREZA
do 17.500,00 kn 24%
Iznad 17.500, 00 kn 36%

Umirovljeniku sa statusom hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata obračunani predujam poreza umanjuje se i za postotak invalidnost prije umanjenja predujma za 50%. 
 
Korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina ostvarena u inozemstvu, Zavod na mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj koja se oporezuje prema hrvatskim propisima obračunava porez uz primjenu osobnog odbitka te je ukinuta mogućnost da se korisnik opredijeli na koju mirovinu želi da mu se primjenjuje osobni odbitak.
Predujam poreza na dohodak po osnovi mirovine iz inozemstva koja podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj korisnik plaća isključivo prema rješenju Porezne uprave, koja će pri izračunu predujma poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine uzeti u obzir i mirovinu koju porezni obveznik ostvaruje od tuzemnog isplatitelja (iznos iskorištenog osobnog odbitka i utvrđenu poreznu osnovicu).
Korisnik koji uz mirovinu ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod drugog ili više poslodavaca (isplatitelja), može zatražiti u Poreznoj upravi odabir kod kojeg poslodavca želi koristiti osobni odbitak ili raspodjelu osobnog odbitka na više poslodavaca. O izabranom poslodavcu ili postotku raspodjele osobnog odbitka, Porezna uprava će obavijestiti Zavod razmjenom podataka.
 
 
Obračunati predujam poreza umanjuje se za 50%  umirovljenicima  po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine. 
 
Podatke o  isplaćenim mirovinskim primanjima ,te o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na mirovine, Zavod  mjesečno dostavlja Poreznoj upravi, na obrascu  JOPPD.
 
Iznimno, nasljedniku iza smrti korisnika mirovine, te korisnicima invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji su zaposleni, Zavod obračunava porez na mirovine bez primjene osobnog odbitka s obzirom da je porezna kartica – obrazac PK kod drugog poslodavca.
 
 

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18. 10. 2019.
broj prijava  1 896
broj odjava  2 078


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva