HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obiteljska mirovina

 

Uvjeti za osiguranika
Uvjeti za članove obitelji
         udovica ili udovac
         razvedeni bračni drug
         dijete
         izvanbračni drug
         roditelj
Pravo ne može ostvariti
Gubitak prava
Postupak ostvarivanja prava
Posebnosti izračuna obiteljske mirovine

UVJETI ZA OSIGURANIKA

Članovi obitelji umrlog osiguranika iz čl. 22. ZOMO-a imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema čl. 65. ZOMO:

1. ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili
2. ako je osiguranik ispunjavao uvjete o dužini mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili
3. ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili
4. ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe iz čl. 19. do 21.  ZOMO-a nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.
Članovi obitelji umrlog osiguranika koji je radio manje od punoga radnog vremena , prema Zakonu o radu (primjerice bio je zaposlen na četiri sata )  za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na obiteljsku mirovinu , razdoblje koje je umrli osiguranik proveo u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom  (članak 27. stavak 8. ZOMO-a).
 

Povratak na vrh

UVJETI ZA ČLANOVE OBITELJI

Udovica ili udovac imaju pravo na obiteljsku mirovinu (prema čl. 67. ZOMO-a):

- ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života ili

- ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastaou roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili

- ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako udovica ili udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života , imaju pravo na obiteljsku mirovinu kad navrše 50 godina života.

Udovica ili udovac koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom joj slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika

Povratak na vrh

Razvedeni bračni drug

ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Izvanbračni drug

Izvanbračni drug koji je s osiguranikom ili s korisnikom mirovine do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine  ima pravo na obiteljsku mirovinu prema istim uvjetima kao i bračni drug.  Stoga sve što je navedeno u vezi sa stjecanjem , određivanjem, korištenjem , ponovnim određivanjem i gubitkom prava na obiteljsku mirovinu za udovicu primjenjuje se i na izvanbračnu udovicu .
Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku. Da bi izvanbračni drug ostvario pravo na obiteljsku mirovinu izvanbračna zajednica mora postojati u vrijeme važenja novoga  ZOMO-a.
 

Povratak na vrh


Dijete

stječe pravo na obiteljsku mirovinu (prema čl. 69. ZOMO-a):

  • ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina i može se tim pravom koristiti i nakon navršene 15. godine života u razdobljima kada nije zaposlen, ali najduže do 18. godine života
  • ako je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio, do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, tada ima pravo na obiteljsku mirovinu za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti.
  • ako je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti
  • ako je u trenutku smrti osiguranik na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. To pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.


Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

IZNIMKA
Iznimno od navedenog, pravo na obiteljsku mirovinu nakon smrti roditelja ima i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti.
Ako ovaj korisnik prava na obiteljsku mirovinu stupi u radni odnos ili počne obavljati djelatnost kao osoba s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti po osnovi koje postoji obveza na mirovinsko osiguranje prema ZOMO-u, isplata obiteljske mirovine se obustavlja. Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine.
I dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos ili je počelo obavljati djelatnost po osnovi koje postoji obveza osiguranja premaZOMO-u, nakon smrti roditelja ima pravo na obiteljsku mirovinu.
Dijete koje je ostvarilo obiteljsku mirovinu na temelju potpunog gubitka radne sposobnosti prema  i dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ne gubi pravo na obiteljsku mirovinu, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost po osnovi koje postoji obveza osiguranja prema ZOMO-u, ali mu se obustavlja isplata mirovine za vrijeme trajanja osiguranja.
 

Povratak na vrh


Roditelj

kojeg je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:
 

  • ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života
  • ako je roditelj mlađi od 60 godina, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost traje, a ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.

 

Povratak na vrh

PRAVO NE MOŽE OSTVARITI

Pravo na obiteljsku mirovinu ne može ostvariti član obitelji koji je namjerno uzrokovao smrt osiguranika ili korisnika mirovine i za takvo je kazneno djelo osuđen pravomoćnom presudom, kao ni onaj koji se namjerno onesposobi za rad radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu (ne može po toj osnovi steći pravo na mirovinu).
 

Povratak na vrh

GUBITAK PRAVA

Stupanjem u brak odnosno postojanjem izvanbračne zajednice pravo na obiteljsku mirovinu gube:

  1. udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, osim ako to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti,
  2. djeca osiguranika, braća, sestre i druga djeca bez roditelja, osim djece koja to pravo imaju zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i djece koja se nalaze na redovitom školovanju te djece sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

 
 

Povratak na vrh

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Ostvarivanje pravo na obiteljsku mirovinu se pokreće podnošenje zahtjeva.

Povratak na vrh

POSEBNOSTI IZRAČUNA OBITELJSKE MIROVINE

POSEBNOSTI IZRAČUNA OBITELJSKE MIROVINE

Obiteljska mirovina nakon smrti aktivnog osiguranika određuje se na način da se prvo izračuna invalidska mirovina umrlog osiguranika ( vidi IZRAČUN MIROVINE) te ovisno o broju članova obitelji odredi mirovinski faktor i to:


- za jednog člana obitelji 0,7
- za dva člana obitelji 0,8
- za tri člana obitelji 0,9
- za četiri i više članova obitelji 1,0


Obiteljska mirovina nakon smrti korisnika mirovine određuje se na način da se na svotu mirovine koja je korisniku mirovine pripadala u trenutku smrti primijeni odgovarajući mirovinski faktor, ovisno o broju članova obitelji koji koriste mirovinu.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo:

1421053 Osiguranika - ukupno

1198968 Radnici kod pravnih osoba
110445 Radnici kod fizičkih osoba
61061 Obrtnici
22255 Poljoprivrednici
21236 Samostalne profesionalne djelatnosti
229 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6859 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17. 12. 2014.
1831  prijave
1909  odjave


opširnije

1221767 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:
* Od obrade mirovina za listopad 2014. (isplata u studenom 2014.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - N.N. 112/13) obustavljena je isplata mirovina za za 3317 korisnika mirovina (88korisnika s prebivalištem u RH i 3229 u inozemstvu). 

509828 Korisnici starosnih mirovina
158243 Korisnici prijevremenih mirovina
4147 Korisnici prijevremenih mirovina čl. 35.i čl. 36. ZOMO
303572 Korisnici invalidskih mirovina
245977 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

663982 Korisnici mirovina - žene (54,35%)
557785 Korisnici mirovina - muškarci (45,65%)
1:1,16 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

3.369,35 kn iznosi prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2014. (5.442 kn) iznosi 61,91%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 33 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 2.327,32 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 63 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 30. rujna 2014.


3.040.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo 

199788  korisnika doplatka za djecu za 371111 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 354,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 362,14  kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 134.400.000 kn.

 ... arhiva