Objašnjenja

Objašnjenja uz dodjelu korisničkog imena i lozinke

Korisničko ime i lozinka  dobiva se:

Zahtjev se predaje isključivo osobno u poslovnim prostorijama Zavoda, a korisničko ime i lozinka dodjeljuju se odmah i uručuju podnositelju zahtjeva na šalteru. Stranka treba, radi utvrđivanja identiteta, obvezno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, a treba priložiti presliku dokumenta uz izvorni dokument koji se daje na uvid. Obvezno treba predočiti i osobni identifikacijski broj (OIB).
Ako zahtjev predaje i korisničko ime i lozinku preuzima opunomoćenik, zakonski zastupnik ili skrbnik stranke, tada treba priložiti i odgovarajući dokument iz kojeg se vidi njegov odnos prema stranci (punomoć, odluku nadležnog tijela o imenovanju skrbnikom ili rodni list zastupane osobe). Za sve dokumente potrebno je priložiti i presliku koja ostaje u arhivi Zavoda, izvornici dokumenata daju se na uvid, a obvezno se predočuje i osobni identifikacijski broj (OIB) stranke i osobe koja preuzima korisničko ime i lozinku.
Primitak obavijesti o korisničkom imenu i lozinki podnositelj zahtjeva potvrđuje potpisom na predviđenom mjestu na tiskanici zahtjeva.

 Tiskanicu zahtjeva za dodjelu korisničkog imena i lozinke možete naći u u rubrici Tiskanice.


Unos korisničkog imena i lozinke

Korisničko ime i lozinka su osjetljivi na velika i mala slova. Ako se niste uspjeli registrirati, kod ponovog pokušaja pripazite da   za lozinku koristite velika slova.
Pri prvom prijavljivanju na Korisničke stranice HZMO-a na ovim web stranicama, obvezno , radi zaštite tajnosti vaših podataka, promijenite lozinku, tako da zaista bude poznata samo vama. Nova lozinka mora biti minimalne dužine 8 znakova i mora sadržavati najmanje jedan znak i jedan broj.

Nakon što završite s pregledom podataka sa zaštićenih stranica obvezno se odjavite klikom na «Izlaz» (zaglavlje stranice).

Napominjemo da rizik gubitka lozinke ili njezine eventualne zlouporabe snosite sami.

Ako ste izgubili ili zaboravili korisničko ime ili lozinku, zatražite dodjelu novog korisničkog imena i lozinke u HZMO-u, na isti način kao i prvi put.

Objašnjenje uz «Elektronički zapis»

Od 1. srpnja 2013., možete uz posjedovanje Korisničkog imena i lozinke elektroničkim putem zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Klikom na «Elektronički zapis» možete :

• zatražiti izdavanje elektroničkog zapisa o Vašem radnopravnom statusu
• izvršiti uvid u status i pregled izdanih elektroničkih zapisa.

Nakon što se prijavite i zatražite elektronički zapis, elektronički zapis biti će Vam dostavljen na e-mail adresu navedenu u zahtjevu, odnosno možete elektronički zapis preuzeti s korisničkih stranica Zavoda.
Elektronički zapis prikazuje se u PDF formatu i sadrži:
-     identifikacijske podatke
-     podatke o stečenom obrazovanju
-     podatke o prijavama na mirovinsko osiguranje (poslodavac/obveznik doprinosa, osnova osiguranja, početak
      osiguranja, prestanak osiguranja, radno vrijeme – broj sati dnevno, stvarna stručna sprema, potrebna stručna  
      sprema, općina rada/prebivališta, ugovor o radu sklopljen na puno/nepuno radno vrijeme, na
      određeno/neodređeno vrijeme i trajanje staža osiguranja).

 

Trajanje staža osiguranja ne iskazuje se za :
- ona razdoblja za koja  postoji podatak o početku osiguranja, a ne postoji podatak o prestanku osiguranja
- osiguranike koji su sami obveznici plaćanja  doprinosa
- staž osiguranja s povećanim trajanjem
- staž osiguranja ostvaren po osnovi isplaćenog drugog dohotka i obavljanja druge djelatnosti
- poseban staž  i  mirovinski staž ostvaren sudjelovanjem u Domovinskom ratu.

Za navedena razdoblja provedena u osiguranju trajanje mirovinskog staža utvrdit će se  pri ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja.

Podatak o radnom odnosu na određeno/neodređeno vrijeme prikazuje se za razdoblja osiguranja nakon kolovoza 2005.

U nazivu "Poslodavac / obveznik doprinosa" prikazuje se posljednji naziv koji je obveznik-poslodavac u baze podataka HZMO-a evidentirao prijavama o promjeni podataka, u skladu s provedenom promjenom u odgovarajućem registru.
 

Objašnjenje uz «Provjeru vjerodostojnosti«

Klikom na «Provjera vjerodostojnosti» možete provjeriti vjerodostojnost elektroničkog zapisa.

Provjeri vjerodostojnosti izdanog elektroničkog zapisa možete pristupiti izravno s naslovnice Internetske stranice u okviru Online usluga  koja je dostupna bez korištenja Korisničkog imena i lozinke.

Provjera se obavlja klikom na «Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti elektroničkog zapisa»

Očitavanjem bar-koda ili upisom broja dokumenta ispod bar-koda, te upisom kontrolnog broja u predviđena polja za to prikazat će se izvornik elektroničkog zapisa. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u elektroničkom obliku, Zavod potvrđuje točnost dokumenta i stanja podataka u trenutku izrade dokumenta .

Objašnjenja uz upit «Prijavno odjavni podaci»


Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a želite saznati je li vas vaš poslodavac prijavio na mirovinsko osiguranje ili odjavio s osiguranja, kliknite na «Prijavno odjavni podaci»
Klikom na «Prijavno odjavni podaci» možete vidjeti:
• svoje podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu odnosno obvezniku podnošenja prijave (naziv i adresa), o datumu prijave na osiguranje i datumu odjave s osiguranja, o radnom vremenu na koje ste (bili) prijavljeni i o osnovi osiguranja.

Objašnjenja uz upit  «Podaci o stažu, plaći i osnovici»

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije) i želite vidjeti vaše podatke o stažu i plaći o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, kliknite na «Podaci o stažu, plaći i osnovici»
Klikom na «Podaci o stažu, plaći i osnovici» možete vidjeti:
• podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za vas za pojedine godine prijavio poslodavac. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu odnosno obvezniku podnošenja prijave (naziv i adresa), godini prijave, o efektivnom i beneficiranom (povećanom) stažu, o satima provedenim na radu i na bolovanju i satima za koje je isplaćivana naknada plaće, te podatke o ukupnoj plaći isplaćenoj za vrijeme rada i o svotama naknade plaće ili svoti osnovice.
 

Objašnjenja uz upit « Podaci o drugom dohotku»

Ako ste ostvarili drugi dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje i želite vidjeti koliko je novca uplaćeno te pripadajući staž osiguranja klikom na «Podaci o drugom dohotku» vidjet će te svoje

  • podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje. U okviru toga možete vidjeti podatke o poslodavcu/isplatitelju drugog dohotka, MBPS/MBG obveznika obračunavanja odnosno plaćanja doprinosa, svotu dohotka, godinu u kojoj je dohodak ostvaren, te ukupno utvrđeni drugi dohodak po godinama kao i izvedeni staž osiguranja koji vam po zakonu pripada za ostvareni dohodak.

Podatke o drugom dohotku mogu vidjeti svi – i osiguranici i korisnici mirovina i druge osobe koje ostvaruju drugi dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko.

Objašnjenja uz upit «Gdje je moj zahtjev?»

Ako ste kao osiguranik ili kao korisnik prava podnijeli zahtjev HZMO-u za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i/ili doplatka za djecu, na ovim stranicama možete vidjeti:
  • podatke o tome gdje se trenutno nalazi vaš spis, odnosno u kojoj je fazi postupak u povodu vašeg zahtjeva.

 

Objašnjenja uz upit «Informativni izračun«

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a želite saznati kolika bi bila visina vaše mirovine u ovoj ili sljedećoj godini, kliknite na «Unos podataka potrebnih za informativni izračun«.

Klikom  na „«Unos podataka potrebnih za informativni izračun« možete zatražiti izračun:
• starosne mirovine
• prijevremene starosne mirovine
• starosne mirovine bez ispunjenih uvjeta.

Ako ste već ranije zatražili izračun mirovine, kliknite na «Pregled izračuna«
Klikom  na «Pregled izračuna« možete vidjeti jedan ili više datuma na koje je mirovina izračunata. Klikom na  pojedini datum možete vidjeti izračun mirovine na odabrani datum te podatke o  plaćama, osnovicama i naknadama na temelju kojih su utvrđeni vrijednosni bodovi za pojedinu godinu i izračunata mirovina.

Informativni izračun mogu zatražiti i vidjeti samo osiguranici, tj. oni kojima još nije pravomoćnim rješenjem priznato pravo na mirovinu. Korisnicima mirovine  je svota mirovine određena u rješenju o priznanju prava na mirovinu, pa njima na web stranicama ne izračunavamo mirovinu.

 

Objašnjenja uz pretkompletiranje

Ako ste osigurani u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ili ste svojstvo osiguranika imali ranije), a u idućih 12 mjeseci namjeravate podnijeti zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu kliknite na «Pretkompletiranje».

Klikom na «Pretkompletiranje» možete saznati više o samom postupku pretkompletiranja i pokrenuti postupak pretkompletiranja popunjavanjem i slanjem Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Svrha postupka je kompletiranje i kontrola podataka o stažu osiguranja i plaći, odnosno osnovici prije podnošenja zahtjeva za mirovinu radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na mirovinu kada zahtjev bude podnese.
Ako želite saznati u kojoj je fazi postupak u povodu poslane obavijesti, odnosno gdje se trenutačno nalazi vaš spis, kliknite na link «Gdje je moj zahtjev?».
Nakon završetka postupka pretkompletiranja, prikupljene podatke možete vidjeti klikom na «Prijavno odjavni podaci i podaci o stažu i plaći» i «Podaci o drugom dohotku».
Na vaš zahtjev na kućnu adresu dostaviti ćemo vam sljedeće potvrde:

• potvrdu o prijavama na osiguranje
• potvrdu o stažu i plaći.

 
brošura: Online usluge - Korisničke stranice, elektronički zapis, provjera vjerodostojnosti) (pdf, 1,8 MB)

Sva pitanja koja eventualno imate, možete postaviti na ovim web stranicama u rubrici Pitanja, a  radnim danom od 8,00-16,00 sati možete nazvati info telefone Zavoda +3851/45-95-011 (za pozive iz inozemstva)   i  0800/ 45 95 (besplatan broj  samo za pozive iz Republike Hrvatske) ili se obratiti savjetnicima za stranke u Središnjoj službi ili u najbližoj područnoj službi / područnom uredu.


Online usluge

info telefoni

0800 45 95
besplatni pozivi iz RH
radnim danom
od 8 do 16 sati

+3851 45 95 011
za pozive iz inozemstva
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču 2014.
(u ožujku 2014.)

U Zavodu je bilo:

1390898 Osiguranika - ukupno

1172049 Radnici kod pravnih osoba
104633 Radnici kod fizičkih osoba
61145 Obrtnici
23424 Poljoprivrednici
22395 Samostalne profesionalne djelatnosti
242 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
7010 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 23. 04. 2014.
2625  prijave
1291  odjave


opširnije

1202615 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:
* Od obrade mirovina za veljaču 2014. (isplata u ožujku 2014.) zbog nedostavljenog OIB-a  
(Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - N.N. 112/13) obustavljena je isplata mirovina za
za 17 615 korisnika mirovina (634 s prebivalištem u RH i 16 981 u inozemstvu). 

501844 Korisnici starosnih mirovina
150937 Korisnici prijevremenih mirovina
305572 Korisnici invalidskih mirovina
244262 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

655998 Korisnici mirovina - žene (54,55%)
546617 Korisnici mirovina - muškarci (45,45%)
1:1,16 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

3.435,37 kn iznosi prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2014. (5.553 kn) iznosi 61,87%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
69 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2013. godini iznosi 34 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2013. godini iznosi 2.427,35 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2013. godini iznosi 62 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 31. prosinca 2013. 


3.016.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2014.
(u ožujku 2014.)

U Zavodu je bilo 

211 755   korisnika doplatka za djecu za 393 194 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 353,32 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 357,33 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 140.501.000 kn.

 ... arhiva