HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izračun mirovine

 
IZRAČUN MIROVINE
 
Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine iz članka 88.ZOMO-a.
U svotu mirovine uračunava se dodatak na mirovinu određen na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju 
 
 Mirovinskim faktorom određuje se u kojem se opsegu uzimaju osobni bodovi pri izračunu mirovine.
 Mirovinski faktor iznosi 1,0 za starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad.
Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti za:

 • invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti iznosi 0,8
 • invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,5
 • invalidsku mirovinu ostvarenu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,6667
Mirovinski faktor za obiteljsku mirovinu ovisi o broju članova obitelji i iznosi 0,7 (za jednog člana) do 1,0 (za četiri ili više članova obitelji).
Aktualna vrijednost mirovine (AVM) je utvrđena svota mirovine za jedan osobni bod (članak 88. ZOMO-a) .
AVM koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine i 1. srpnja svake kalendarske godine određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi (fiksna formula 50% : 50%), a da se konačna stopa usklađivanja AVM koja se primjenjuje od 1. siječnja svake kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2015. godine, određuje prema promjenjivom omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi (70:30, 50:50 ili 30:70, ovisno što je povoljnije) te uskladi s usklađenom AVM utvrđenom 6 mjeseci prije toga dana.
Stopa godišnjeg rasta mirovina određuje se tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini i stopa promjene prosječnebruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i to:
Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji od 45%, stopa usklađivanja AVM određuje se tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne plaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju navedenih stopa u rasponu od 45% do 55%, stopa usklađivanja AVM određuje se tako da se zbroji 50% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 50% stope promjene prosječne plaće. Ako je udio stope promjene potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 55%, stopa usklađivanja AVM određuje se tako da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne plaće.
U slučaju kada je stopa usklađivanja jednaka ili manja od nule, mirovine se neće usklađivati. To znači da se u uvjetima kada padaju potrošačke cijene i/ili plaće u promatranom polugodištu mirovine neće usklađivati u odnosu na prethodno polugodište.
Novi način usklađivanja mirovina koji uzima u obzir rast prosječne plaće i potrošačkih cijena primjenom odnosa 70:30, 50:50 i 30:70 udjela stope promjene potrošačkih  cijena i bruto plaće, povoljniji je za umirovljenike od prethodnog modela usklađivanja mirovina, kako u uvjetima gospodarskog rasta, kada plaće rastu brže od potrošačkih cijena, tako i u uvjetima gospodarske krize kada je obratno.
AVM utvrđuje Upravno vijeće Zavoda na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, najkasnije tri mjeseca nakon isteka svakog polugodišta.
Osobni bodovi utvrđuju se tako da se prosječni vrijednosni bodovi pomnože s ukupnim mirovinskim stažem i polaznim faktorom.
Osobni bodovi jednako se računaju za sve vrste mirovina.
- Prosječni vrijednosni bodovi računaju se kao prosjek vrijednosnih bodova u obračunskom razdoblju.  Vrijednosni bodovi ovise o plaćama, odnosno osnovicama osiguranja osiguranika, a za izračun se uzimaju u obzir plaće od 1970. do godine koja prethodi godini ostvarivanja prava. Vrijednosni bodovi računaju se tako da se plaća, odnosno osnovica osiguranja podijeli s prosječnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za istu kalendarsku godinu. 
PROSJEČNA GODIŠNJA PLAĆA U RH
 GODINA DENOMI-NIRANA SVOTA DO 1990. PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO) PROSJEČNA GOD. PLAĆA (NETO) - USTAVNI SUD RH PROSJEČNA GOD. PLAĆA (BRUTO)
1970. 1,51      
1971. 1,88      
1972. 2,21      
1973. 2,50      
1974. 3,15      
1975. 3,89      
1976. 4,52      
1977. 5,37      
1978. 6,52      
1979. 7,89      
1980. 9,57      
1981. 13,00      
1982. 16,57      
1983. 20,78      
1984. 29,64      
1985. 52,07      
1986. 109,19      
1987. 224,12      
1988. 617,08      
1989. 9870,98      
1990.   57432,00    
1991.   96540,00    
1992.   400080,00    
1993.   6316260,00    
1994.   14964,00 19260,00  
1995.   21816,00 26376,00  
1996.   24396,00   38916,00
1997.   28512,00   44016,00
1998.   32172,00   49572,00
1999.   36660,00   54612,00
2000.   39912,00   58428,00
2001.   42492,00   60732,00
2002.   44640,00   64392,00
2003.   47280,00   67476,00
2004.    50076,00   71820,00
2005.   52512,00   74976,00
2006.   55236,00   79608,00
 2007.   58092,00   84564,00
2008.   62136,00    90528,00
2009.   63732,00   92532,00
2010.   64116,00   92148,00
 2011.    65292.00    93552.00
2012.   65736.00   94500.00
2013.   66180,00   95268,00
 
  
Polazni faktor za prijevremenu starosnu mirovinu
Polazni faktor ovisi o dobi osiguranika na dan stjecanja prava na mirovinu. Polazni faktor određuje u kojem se opsegu uzimaju vrijednosni bodovi pri određivanju mirovine. Vrijednosni bodovi uzimaju se u punom opsegu (polazni faktor 1,0):

 1. za invalidsku mirovinu,
 2. za privremenu invalidsku mirovinu,
 3. za obiteljsku mirovinu nakon smrti osiguranika,
 4. za starosnu mirovinu,
 5. za prijevremenu starosnu mirovinu iz članaka 35. i 36. ZOMO-a.
Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za svaki mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to za:
 • s navršenih 35 godina mirovinskog staža - za 0,34% po mjesecu,
 • s navršenih 36 godina mirovinskog staža - za 0,32% po mjesecu,
 • s navršenih 37 godina mirovinskog staža - za 0,30% po mjesecu,
 • s navršenih 38 godina mirovinskog staža - za 0,25% po mjesecu,
 • s navršenih 39 godina mirovinskog staža - za 0,15% po mjesecu,
 • s navršenih 40 godina mirovinskog staža - za 0,10% po mjesecu,
Polazni faktor ovisno o stažu koji osiguranik ima, najveće je umanjenje 20,4%, a najmanje 6% i to za one koji ostvaruju prijevremenu mirovinu 5 godina prije dobi za starosnu mirovinu.
U razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030., iznimno od članka 85. stavka 2. ZOMO-a ženi, koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za određivanje te mirovine iznosi:
u 2014. godini:
– s navršene do i 32 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu
 
u 2015. godini:
– s navršene do i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu
 
u 2016. godini:
– s navršene do i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu
 
u 2017. godini:
– s navršene do i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu
 
Za sada je iskazano smanjuje polaznog faktora za  prvih četiri godine - odnosi se samo na žene.

Polazni faktor za starosnu mirovinu
Polazni faktor za određivanje starosne mirovine osiguranika, koji prvi put stječe mirovinu nakon navršene 65. godine života i ima 35 godina mirovinskog staža, utvrđuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka povećava za 0,15% po mjesecu za svaki mjesec nakon navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, a najviše za 5 godina.
Za određivanje obiteljske mirovine iza osiguranika koji je umro nakon navršene 65. godine života i nije stekao mirovinu, primjenjuje se polazni faktor iz stavka 3. ovoga članka.
U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029., iznimno od članka 85. stavka 3. ovoga Zakona, osiguraniku – ženi koja prvi put stječe pravo na mirovinu, polazni faktor za određivanje starosne mirovine nakon navršene starosne dobi iz stavka 1. ovoga članka povećava se za postotak iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona za svaki mjesec koji je protekao od navedene navršene starosne dobi do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godina, uz uvjet navršenog mirovinskog staža iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona.
Polazni faktor za određivanje starosne mirovine osiguranika – žene u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2029., iznimno od članka 85. stavka 3. ZOMO-a koja prvi put stječe pravo na mirovinu, polazni faktor za određivanje starosne mirovine nakon navršene starosne dobi iz  prelaznog razdoblja (članak 180. ZOMO-a) povećava se za 0,15% za svaki mjesec koji je protekao od navedene navršene starosne dobi do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godinauz uvjet navršenog mirovinskog staža od 35 godina.
Pri određivanju invalidske mirovine u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, vrijednosni bodovi se uzimaju u obzir za najmanje 40 godina mirovinskog staža.
Pri određivanju obiteljske mirovine osobni se bodovi određuju od vrijednosnih bodova umrlog osiguranika, s tim da se uzimaju u obzir vrijednosni bodovi za najmanje 21 godinu  mirovinskog staža.
Ako je osiguranik umro zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, za određivanje obiteljske mirovine uzimaju se u obzir vrijednosni bodovi za najmanje 40 godina mirovinskog staža.
 
 POSEBNOSTI IZRAČUNA INVALIDSKE MIROVINE
 Izračun je isti kao i kod starosne mirovine s tim da mirovinski faktor za:

 • invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti  iznosi 1,0
 • invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti iznosi 0,8
 • invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,5
 • invalidsku mirovinu ostvarenu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,6667
Pri priznavanju prava na invalidsku mirovinu osiguraniku se priznaje pravo na pridodani staž.
POSEBNOSTI IZRAČUNA OBITELJSKE MIROVINE
 Obiteljska mirovina nakon smrti aktivnog osiguranika određuje se na način da se prvo izračuna invalidska mirovina umrlog osiguranika te ovisno o broju članova obitelji odredi mirovinski faktor i to:
 

- za jednog člana obitelji 0,7
- za dva člana obitelji       0,8
- za tri člana obitelji        0,9
- za četiri i više članova obitelji 1,0
 
 Kada pravo na obiteljsku mirovinu ima samo dijete, odnosno samo djeca, nakon smrti oba roditelja, djetetu, odnosno djeci, određuje se i isplaćuje obiteljska mirovina po svakome od roditelja
Obiteljska mirovina nakon smrti korisnika mirovine određuje se na način da se na svotu mirovine koja je korisniku mirovine pripadala u trenutku smrti primijeni odgovarajući mirovinski faktor, ovisno o broju članova obitelji koji koriste mirovinu.
U slučaju smrti korisnika mirovine, dospjela mirovina i ostala primanja pripadaju do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je korisnik umro, a pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

 
 
 
 
NAJNIŽA MIROVINA
 

Osiguraniku koji ostvaruje mirovinu samo prema odredbama ovoga Zakona, a kojem je mirovina određena prema ovoga Zakona manja od najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina.
 Člankom 90. ZOMO-a propisano je da samo osiguranicima, kojima će mirovina određena prema članku 79. stavcima 1. i 2. i člancima 81. do 88. ZOMO-a biti niža od najniže mirovine, pripada pravo na najnižu mirovinu. Najniža mirovina ne pripada osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.
Visina najniže mirovine računa se tako da se svaka godina mirovinskog staža pomnoži s 0,825% , od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998., uz primjenu  polaznog faktora i mirovinskog faktora prema ZOMO-u.
Najniža mirovina određuje se prema navršenom mirovinskom stažu , a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom.

 

 
NAJVIŠA MIROVINA

Prema Zakonu o najvišoj mirovini (“Narodne novine”, broj 162/98) određuje se najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i izračunava se na način da se ukupni mirovinski staž osiguranika iskazan u obliku decimalnog broja pomnoži s 3,8 vrijednosnih bodova i polaznim faktorom te se tako izračunati osobni bodovi množe s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine, a u slučaju kada svota mirovine, izračunata prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, prelazi svotu određenu prema spomenutom zakonu, u isplati se određuje svota najviše mirovine.
Zakonom o dopunama Zakona o najvišoj mirovini ('Narodne novine', broj 82/2001) za branitelje iz Domovinskog rata i zastupnike u Hrvatskom saboru određena je najviša mirovina. Najviša mirovina za navedene korisnike određuje se u visini dvije svote najviše mirovine za 40 godina mirovinskog staža.
Na zastupnika u Hrvatskom saboru koji  ostvari pravo na mirovinu nakon 3. veljače 2012. limit je 3,8 vrijednosnih bodova budući da mirovinu ostvaruje prema ZOMO-u.

 

 
 
USKLAĐIVANJE MIROVINA
 
Mirovine se usklađuju od 1. siječnja i od 1. srpnja svake kalendarske godine prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) utvrđene prema članku 88. ovoga Zakona. 
Izračunate mirovine usklađuju se od 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine prema novoj AVM utvrđenoj prema članku 88.ZOMO-a. Mirovine i ostala novčana primanja iz mirovinskog osiguranja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju unatrag.

 
 

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo:

1421053 Osiguranika - ukupno

1198968 Radnici kod pravnih osoba
110445 Radnici kod fizičkih osoba
61061 Obrtnici
22255 Poljoprivrednici
21236 Samostalne profesionalne djelatnosti
229 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6859 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19. 12. 2014.
1210  prijave
3252  odjave


opširnije

1221767 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:
* Od obrade mirovina za listopad 2014. (isplata u studenom 2014.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - N.N. 112/13) obustavljena je isplata mirovina za za 3317 korisnika mirovina (88korisnika s prebivalištem u RH i 3229 u inozemstvu). 

509828 Korisnici starosnih mirovina
158243 Korisnici prijevremenih mirovina
4147 Korisnici prijevremenih mirovina čl. 35.i čl. 36. ZOMO
303572 Korisnici invalidskih mirovina
245977 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

663982 Korisnici mirovina - žene (54,35%)
557785 Korisnici mirovina - muškarci (45,65%)
1:1,16 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

3.369,35 kn iznosi prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2014. (5.442 kn) iznosi 61,91%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 33 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 2.327,32 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 63 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 30. rujna 2014.


3.040.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo 

199788  korisnika doplatka za djecu za 371111 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 354,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 362,14  kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 134.400.000 kn.

 ... arhiva