HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Izmjene i dopune Pravilnika o vođenju matične evidencije Zavoda radi usklađivanja s novim zakonskim rješenjima

Zagreb, 17.12.2009.

Donošenjem više novih zakonskih tekstova (Pomorskog zakonika, Zakona o osobnom identifikacijskom broju, Zakona o doprinosima, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o porodiljnim i roditeljskim potporama itd.), javila se potreba da se izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 98/05. i 35/06.) njegov normativni dio, kao i postojeće tiskanice za vođenje matične evidencije, usklade s novim zakonskim rješenjima.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a  primjenjuje se od 1. siječnja 2010. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljen je u «Narodnim novinama» broj 148/09. od 11. prosinca 2009.
Ukratko ćemo navesti zbog kojih je novih zakonskih rješenja bilo nužno uskladiti i Pravilnik o vođenju matične evidencije Zavoda.

Zakonom o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine", broj 60/08) i Pravilnikom o osobnom identifikacijskom broju ("Narodne novine", broj 1/09. - u daljnjem tekstu: POIB) propisuje se i normativno uređuje dodjeljivanje, korištenja i poništavanje osobnoga identifikacijskog broja kao stalne identifikacijske oznake obveznika osobnog identifikacijskog broja  (domaće i strane fizičke i pravne osobe) te njegovo korištenje u službenim evidencijama, svakodnevnom radu i pri razmjeni podataka.
Tako će se, počevši od 1. siječnja 2010. na prijavama za vođenje matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao identifikacijske oznake obveznika osobnog identifikacijskog broja koristit dodijeljeni osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija - Porezne uprave.

Poslodavcima je omogućeno da radi očuvanja radnih mjesta skrate trajanje punoga radnog vremena i da kao puno radno vrijeme odrede npr. radno vrijeme od 32 sata tjedno (npr. Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta - "Narodne novine", broj: 94/09.).
Za potrebe izračunavanja staža osiguranja, uz podatak o tjednom radnom vremenu poslodavca Zavod svoje evidencije mora dopuniti podatcima o tome radi li radnik prema ugovoru o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 79/07) u sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj uvodi se novi izvaninstitucionalni oblik skrbi pod nazivom - roditelj – njegovatelj, koji se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje. Pravo na status roditelja - njegovatelja utvrđuju Centri za socijalnu skrb rješenjem, a obveznik podnošenja prijavno-odjavnih podataka Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, je Centar za socijalnu skrb u ime Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Pravilnikom o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja - njegovatelja ("Narodne novine", broj: 111/07.) propisana je "Obavijest o početku - prestanku statusa roditelja - njegovatelja" (Obrazac 2)  koju je nadležni Centar za socijalnu skrb obvezan dostaviti Zavodu da uspostavi prijavu za vođenje matične evidencije.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ("Narodne novine", br. 85/06. i 67/08.) propisano je da osiguranicima kojima je za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti prestao radni odnos, pripada naknada plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok nije radno sposoban, odnosno do konačne ocijene radne sposobnosti ili invalidnosti.
Od 1. siječnja 2008. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (ne više HZZO) tim osiguranicima isplaćuje naknadu plaće, te je obveznik i podnošenja prijava za vođenje matične evidencije Zavodu.

Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.), propisano je da fizička osoba u obiteljskom domu pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji kao profesionalnu djelatnost. Poslove pružanja usluge izvan vlastite obitelji obavlja jedan punoljetan član obitelji - predstavnik obiteljskog doma koji može zaposliti radnike. Fizička osoba koja samostalno kao profesionalnu djelatnost obavlja poslove savjetovališta, obvezna je o početku, načinu i područje rada izvijestiti Centar za socijalnu skrb na čijem području djeluje. Predstavnik obiteljskog doma i fizička osoba koja samostalno kao profesionalnu djelatnost obavlja poslove savjetovališta, obvezno se osigurava na mirovinsko osiguranje na temelju članka 11. točke 2. ZOMO-a, na osnovi potvrde Centra za socijalnu skrb o početku rada u obiteljskom domu, odnosno na osnovi potvrde Centra za socijalnu skrb o početku obavljanja poslova savjetovališta kao profesionalne  djelatnosti.

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 107/07.) uvedena je mogućnost "monoističkog" ustroja tijela dioničkog društva na način da dioničko društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor kojeg bira glavna skupština.
Dioničko društvo samo odlučuje hoće li imati "monoistički" ili "dualistički" ustroj tijela društva. U dioničkom društvu koje ima "monoistički" ustroj društva upravni odbor čine izvršni i neizvršni direktori (sudjeluju samo u donošenju odluka upravnog odbora i sudjeluju u nadzoru vođenja poslova društva). Izvršni direktori upravnog odbora dioničkog društva i sve promjene koje se odnose na njih upisuju se u sudski registar. Izvršni direktori vode poslove društva, zastupaju društvo i potpisuju se u ime društva, dakle imaju jednake ovlasti kao i članovi uprava dioničkog društva koji su prihvatili "dualistički" ustroj društva.
Zakonom o doprinosima propisano je da su izvršni direktori dioničkog društva obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje, dok obvezu doprinosa, vrste i mjesečne svote doprinosa, te razdoblja na koje se obveza odnosi, utvrđuje Porezna uprava, rješenjem. Izvršni direktori dioničkog društva obvezno se osiguravaju na mirovinsko osiguranje (članak 13. ZOMO-a).

Pomorskim zakonikom ("Narodne novine", br. 181/04., 76/07. i 146/08.) propisano je da prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba, podnosi nadležna lučka kapetanija. Spomenutim osobama svojstvo osiguranika u Zavodu se priznaje s danom ukrcaja na brod, a prestaje danom iskrcaja s broda na osnovi ovjerenih podataka o ukrcaju i iskrcaju u pomorskoj knjižici osiguranika, a prijavno - odjavne podatke Zavodu za članove posade u međunarodnoj plovidbi podnosi lučka kapetanija ako je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba u skladu s odredbama Pravilnika o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načina prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 3/08.).

Za osiguranike po osnovi produženog osiguranja - bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest poslodavac profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata - mjerodavno ministarstvo (npr. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo obrane).

Osiguranici koji su obavljali drugu registriranu samostalnu djelatnost, a u istom su razdoblju bili osigurani na mirovinsko osiguranje na osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, kao i fizičke osobe koje su bile upisane u Registar poreznih obveznika na osnovi obavljanja samostalne djelatnosti u 2003. i 2004., a nisu bile obvezno osigurane na mirovinsko osiguranje u navedenom razdoblju, obvezno su osigurani i ostvaruju prava na mirovinu, te su izjednačeni s osobama koje ostvaruju drugi dohodak na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje (članak 16.a. 27.a i 106.a ZOMO-a).
Za ove osiguranike u matičnoj evidenciji se ne uspostavlja prijava o početku i prestanku osiguranja, ali su obvezno osigurane, stječu svojstvo osiguranika i ostvaruju staž osiguranja nakon uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Od 1. siječnja 2010. obveznici podnošenja prijave podataka o stažu osiguranja, plaći, osnovici osiguranja i naknadama plaće, a koji Zavodu nisu dostavili navedene podatke za osiguranika u nekom razdoblju od 1. siječnja 1970. pa nadalje, te podatke će dostaviti Zavodu na tiskanici MPP-1 – «Tiskanica prijava - promjena o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici», a ova tiskanica koristit će se i za promjene podataka o stažu osiguranja, plaći, osnovici osiguranja i naknadama plaće koje su već evidentirane u evidencijama Zavoda.

Također su, u cijelom tekstu Pravilnika nazivlja pojedinih točaka i poglavlja, kao i  pojedinih tiskanica usklađena su s odgovarajućim nazivljima u Zakonu o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08. i 94/09), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009.
Tiskanice čiji je sadržaj promijenjen čine sastavni dio ovoga Pravilnika i zajedno se objavljuju u "Narodnim novinama" (broj 148/09. od 11. prosinca 2009.).
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14. 11. 2019.
broj prijava  2 001
broj odjava   1 903


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva