Pokretanje postupka

Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva područnoj službi / uredu / ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.
Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje prebivalište.

Pokretanje postupka za


 

  • Starosna mirovina  / prijevremena starosna mirovina /starosna mirovina za dugogodišnjeg  osiguranika / prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

 

 Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja.
 

Popunjenom zahtjevu za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (tiskanica 1.1. Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) potrebno je priložiti:

- presliku osobne iskaznice
- podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u
- sporazum /odluku o prestanku ugovora o radu
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa
 
Ako je osiguranik radio u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu i uz već navedeno priložiti:
- dokaze o zaposlenju u inozemstvu (osiguraničke karte ili slično)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.
 
Ako se radi o prijevremenoj starosnoj mirovini zbog stečaja, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti.

Na tiskanici zahtjeva osiguranik treba označiti priznanje kojeg prava na mirovinu se traži.

 

 

  • Invalidska mirovina  i privremena invalidska mirovina

 a) Popunjenom zahtjevu za mirovinu (tiskanica 1.2. Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / privremenu invalidsku mirovinu / profesionalnu rehabilitaciju može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) potrebno je priložiti:
-presliku osobne iskaznice
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa
 
Ako se radi o privremenoj  invalidskoj mirovini potrebno je priložiti  i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije i činjenici da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno ako nije prihvatio ponuđen posao.

Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, to je potrebno navesti u zahtjevu te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (osiguraniče karte i slično)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.

b) Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti pokreće se po službenoj dužnosti u povodu prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (tj. liječnika).
Pri podnošenju zahtjeva, potrebno je priložiti:
- obrazac 1-IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika)
- obrazac 2-IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja) – popunjava ga poslodavac ako je osiguranik u radnom odnosu.
 
Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, potrebno je navesti u zahtjevu te uz već navedeno priložiti:
-presliku osobne iskaznice
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)- navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u

 

 

  • Obiteljskaa mirovina

 Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti osiguranika, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi /uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.
 
Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti korisnika mirovine, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi / uredu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je isplaćivao mirovinu.
 
Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (tiskanica 1.4. Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu može se preuzeti s ovih stranica ili nabaviti u 'Narodnim novinama'), potrebno je priložiti:
- radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu
- smrtni list
- vjenčani list, rješenje suda o postojanju izvanbračne zajednice/ rješenje suda o životnom partnerstvu
rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu
- školske potvrde za djecu na redovitom školovanju
- izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu
- podatak o OIB-u za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu- navesti ili dostaviti potvrdu
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa člana obitelji kojem će se isplaćivati obiteljska mirovina


b) Ako je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila zaposlena u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično)
- dokaz o državljanstvu
 
Ako zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi dijete ili se podnosi za dijete koje ima status osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenoj prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz zahtjev treba priložiti i rješenje, odnosno odluku nadležnog tijela o utvrđenom status osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenoj prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

  • Naknada zbog tjelesnog oštećenja


 Popunjenom zahtjevu (tiskanica 1. 3. Zahtjev za priznanje prava na naknadu  zbog tjelesnog oštećenja može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u 'Narodnim novinama') potrebno je priložiti prijavu o ozljedi na radu/ dokaze o postojanju profesionalne bolesti i medicinsku dokumentaciju.
 

 

 

  • Doplatak za djecu

Zahtjev Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjevi se mogu dostaviti osobno ili poštom. Uz se podnosi određena DOKUMENTACIJA ovisno o tome da li je podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put . Tako
 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu (NOVI KORISNICI) dostavlja se:

Za podnositelja zahtjeva:
- osobna iskaznica – preslika
- potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
-  rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu o čuvanju i odgoju djeteta)

Za djecu za koju se traži doplatak:
-  dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju)
-  potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina,(nakon ostvarenog prava, potvrda se dostavlja i prilikom upisa u svaku novu školsku godinu)

 - za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja potvrda se ne dostavlja.
Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
-  dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
-  dokaz o smrti roditelja
-  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
-  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
-  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.
Za članove kućanstva:
- osobna iskaznica za punoljetnog člana – preslika
-  izvadak iz matice rođenih, rodni list ili potvrda o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.
Za utvrđivanje ukupnog dohotka :
-  potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu  inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije)
-  potvrdu POREZNE UPRAVE  o oporezivom dohotku  
-  mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.
Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

 

Uz zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka svake godine.(prevođenje), dostavljaju se:

-  dokaz o ostvarenim i isplaćenim prihodima od nesamostalnog rada u prethodnoj kalendarskoj godini 
potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaćaostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili  inozemstvu).
- dokaz / izjavu o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece
- dokaz / izjavu o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
Dokazi o prihodima iz radnog odnosa, ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, ne podnose se za korisnika ili članove kojima je prestao radni odnos.

Korisnik ne treba dostavljati uvjerenja Porezne uprave o ostvarenim oporezivim dohocima, rješenja/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ostvarenoj novčanoj naknadi zbog nezaposlenosti, odnosno uvjerenja o naknadama koje je isplatio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje  (naknada radi bolovanja, rodiljinog/roditeljskog dopusta)

 
Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja. niti za dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Dokaz o ostvarenoj plaći ili naknadi iz prethodne godine ne podnosi se za korisnika ili člana kućanstva ako u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, odnosno više ne primaju naknadu, a nisu u radnom odnosu.

 
Napomena
 
Na početku nove školske godine  potrebno je dostaviti dokaz o redovitom upisu za djecu koja imaju 15 i više godina života.

 

  •  Za utvrđivanje staža

 

 Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
U zahtjevu je potrebno navesti razdoblja za koja se traži da se utvrdi staž i priložiti eventualne dokaze o stažu za koji se traži utvrđivanje. 

  • Pretkompletiranje

 

 Postupak se pokreće podnošenjem obavijesti (tiskanica  5.1. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi / uredu ili preko korisničkih stranica HZMO-a.
Nadležna je područna služba / ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba / ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Osiguranik može dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Zavod o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Obavijest osiguranika ne smatra se zahtjevom za priznanje prava.
Popunjenoj obavijesti potrebno je priložiti:
- ovjerenu presliku radne knjižice
- izjavu odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik radio u inozemstvu
- drugi dokazi o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu.

 

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo:

1496040 Osiguranika - ukupno

1283135  Radnici kod pravnih osoba
109604  Radnici kod fizičkih osoba
58160  Obrtnici
19533  Poljoprivrednici
20103  Samostalne profesionalne djelatnosti
105

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5400  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 14.12.2017.
broj prijava  1906
broj odjava  1772


opširnije

1232448 Korisnika mirovina - ukupno


504971 Korisnici starosnih mirovina
19145 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
185488 Korisnici prijevremene mirovine
211 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
197033 Korisnici invalidskih mirovina
240313 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668285 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564163 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.524,47 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2017. (5.958 kn) iznosi 59,16%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.298,69 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.197.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo 

152 189 korisnika doplatka za djecu za 287 683 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,96 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 383,53 kn. ... arhiva