HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Pokretanje postupka

Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva područnoj službi / uredu / ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.

Zahtjeve za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja moguće je predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.

Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje prebivalište.


Pokretanje postupka za

 

  • Starosna mirovina  / prijevremena starosna mirovina /starosna mirovina za dugogodišnjeg  osiguranika / prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

 

 Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja.
 

Popunjenom zahtjevu za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (tiskanica 1.1. Zahtjev za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) potrebno je priložiti:

- radnu knjižicu
- odluku o prekidu ugovora o radu, odnosno dokaze o odjavi osiguranja
- potvrdu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
- ako je osiguranik radio u inozemstvu: izvorne pisane dokaze (karte osiguranja, pregled staža osiguranja, potvrde o zaposlenju, broj osiguranja stranog nositelja socijalnog osiguranja i dr.)
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
- izvatke iz matice rođenih i vjenčanih, ako ste radili u inozemstvu 
- izvatke iz matice rođenih za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci )
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu – PS obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca – BR obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
-ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa na koji će se isplaćivati mirovina.

 

 
Ako je osiguranik radio u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu i uz već navedeno priložiti:
- dokaze o zaposlenju u inozemstvu (osiguraničke karte ili slično)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.
 
Ako se radi o prijevremenoj starosnoj mirovini zbog stečaja, potrebno je priložiti i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti.

Na tiskanici zahtjeva osiguranik treba označiti priznanje kojeg prava na mirovinu se traži.

 


Osnovne informacije o ostvarivanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) od 1. siječnja 2019. i kasnije.

 

  • Invalidska mirovina  i privremena invalidska mirovina

 a) Popunjenom zahtjevu za mirovinu (tiskanica 1.2. Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / privremenu invalidsku mirovinu / profesionalnu rehabilitaciju može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u Narodnim novinama) potrebno je priložiti:
-presliku osobne iskaznice
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa

- izvatke iz matice rođenih za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci )
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu – PS obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca – BR obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
 

 
Ako se radi o privremenoj  invalidskoj mirovini potrebno je priložiti  i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije i činjenici da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno ako nije prihvatio ponuđen posao.

Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, to je potrebno navesti u zahtjevu te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (osiguraniče karte i slično)
- dokaz o državljanstvu
- rodni list
- vjenčani list.

b) Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti pokreće se po službenoj dužnosti u povodu prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite (tj. liječnika).
Pri podnošenju zahtjeva, potrebno je priložiti:
- obrazac 1-IN (Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika)
- obrazac 2-IN (Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja) – popunjava ga poslodavac ako je osiguranik u radnom odnosu.
 
Ako je osiguranik bio zaposlen u inozemstvu, potrebno je navesti u zahtjevu te uz već navedeno priložiti:
-podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - navesti u zahtjevu ili dostaviti potvrdu o OIB-u

 

 

  • Obiteljska mirovina

 Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti osiguranika, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi /uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.
 
Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti korisnika mirovine, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi / uredu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je isplaćivao mirovinu.
 
Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (tiskanica 1.4. Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu može se preuzeti s ovih stranica ili nabaviti u 'Narodnim novinama'), potrebno je priložiti:
- radnju knjižicu osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu
- smrtni list
- vjenčani list, rješenje suda o postojanju izvanbračne zajednice/ rješenje suda o životnom partnerstvu
rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu
- školske potvrde za djecu na redovitom školovanju
- izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu
- podatak o OIB-u za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu- navesti ili dostaviti potvrdu
- ovlaštenje / suglasnost koju izdaje banka s podatkom o IBAN konstrukciji tekućeg računa člana obitelji kojem će se isplaćivati obiteljska mirovina

 

- izvatke iz matice rođenih za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci )
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu – PS obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca – BR obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
 


b) Ako je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila zaposlena u inozemstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:
- dokaze o radu u inozemstvu (osiguraničke karte i slično)
- dokaz o državljanstvu
 
Ako zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi dijete ili se podnosi za dijete koje ima status osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenoj prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz zahtjev treba priložiti 
i pravomoćno rješenje nadležnog tijela o pravu na osposobljavanje za rad ili rješenje o pravu na posebne programe odgoja i obrazovanja prema posebnim propisima. 
 

  • Naknada zbog tjelesnog oštećenja


 Popunjenom zahtjevu (tiskanica 1. 3. Zahtjev za priznanje prava na naknadu  zbog tjelesnog oštećenja može se preuzeti na ovim stranicama ili nabaviti u 'Narodnim novinama') potrebno je priložiti prijavu o ozljedi na radu/ dokaze o postojanju profesionalne bolesti i medicinsku dokumentaciju.
 

 

 

  • Doplatak za djecu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu osobno ili poštom nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik.
U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak (roditelj, djed,baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak izvan RH, je li za dijete ostvareno i, ako je, od kada i u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak, je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, prema posebnim propisima, osiguran stalan smještaj u ustanovi. 
 
Uz zahtjev se podnosi DOKUMENTACIJA potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
 
• Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu (NOVI KORISNICI) dostavlja se:
Za podnositelja zahtjeva:
- preslika osobne iskaznice ili elektronički zapis iz sustava e-Građani  (potvrda o  rođenju, vjenčanju, razvodu)
- potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusa člana njihove obitelji
- rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
- potvrda banke o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
-  dokaz o smrti roditelja
-  dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
-  dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
-  rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.
Za djecu za koju se traži doplatak za djecu:
-  dokaz o rođenju (rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani).
Za članove kućanstva:
- preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
- dokaz o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu.

• Uz zahtjev za utvrđivanje nastavnog prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće  godine (postupak prevođenja) dostavlja se:
- izjava o promjenama u statusu korisnika i djece i promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva (radni status, status redovitog učenika, broj članova kućanstva, adresa, broj tekućeg računa i sl.)
- dokazi za identifikaciju novih članova kućanstva.
  
Zahtjev  i dokazi za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnose se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine. Prema zahtjevima podnesenim nakon 1. ožujka, o pravu se rješava od dana podnošenja zahtjeva.
 
• Utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke o ukupnom dohotku pribavlja od Porezne uprave 
službenim putem. 
 
Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:
- potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu 
 
- potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 
- potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi. 
 
Napomena
 
Ako se pravo ostvaruje samo za dijete/osobu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom ili za dijete smrtno stradalog I nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.
 
 

 

  •  Za utvrđivanje staža

 

 Nadležna je područna služba HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
U zahtjevu je potrebno navesti razdoblja za koja se traži da se utvrdi staž i priložiti eventualne dokaze o stažu za koji se traži utvrđivanje. 

  • Pretkompletiranje

 

 Postupak se pokreće podnošenjem obavijesti (tiskanica  5.1. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi / uredu ili preko korisničkih stranica HZMO-a.
Nadležna je područna služba / ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba / ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Osiguranik može dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Zavod o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu.
Obavijest osiguranika ne smatra se zahtjevom za priznanje prava.
Popunjenoj obavijesti potrebno je priložiti:
- ovjerenu presliku radne knjižice
- izjavu odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik radio u inozemstvu
- drugi dokazi o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu

- izvadak iz matice rođenih za svako dijete (ne stariji od 6 mjeseci )
- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu – PS obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
- potvrdu o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca – BR obrazac (ako ste bili sudionik Domovinskog rata)
 


Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva