Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Nacionalna naknada za starije osobe

Mirovine

Nacionalna naknada za starije osobe

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 62/20,  stupio je na snagu 1. siječnja 2021.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (u nastavku teksta: ZID Zakon) objavljen je u Narodnim novinama, broj 156/23), a stupio je na snagu 1. siječnja 2024.
 
Uvjeti za ostvarivanje prava
 
  • Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
 
Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:
  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.
Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
 
KAKO SE POKREĆE POSTUPAK ZA PRIZNANJE PRAVA NA NACIONALNU NAKNADU ZA STARIJE OSOBE
Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.
Zahtjev za nacionalnu naknadu za starije osobe može se podnijeti i elektroničkim putem u sustavu e-Građani.
 
OD KADA PRIPADA PRAVO
  • Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava.
  • Korisniku mirovine pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  • Korisniku zajamčene minimalne naknade pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
O pravu na nacionalnu naknadu u prvom stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Zavoda prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Protiv rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe može se podnijeti žalba, a o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe rješava središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.
Protiv drugostupanjskog rješenja može se pokrenuti upravni spor.
Nacionalna naknada od  1. siječnja 2024. iznosi 150,00 EUR. 

Isplata nacionalne naknade za starije osobe
Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Zavod korisniku na račun za plaćanje u banci ili putem pošte na adresu korisnika u Republici Hrvatskoj.
Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe kojem se nacionalna naknada isplaćuje putem pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe. Ova punomoć vrijedi jednu godinu.

Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dužan je u roku od 15 dana prijaviti nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu svaku promjenu nastalu u osobnim ili stvarnim okolnostima koja utječe na pravo i korištenje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.
Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.
Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja.

Tiskanica:   letak Nacionalna naknada za starije osobe

e-Usluge: https://e-usluge.mirovinsko.hr/r/nacionalna_naknada

Česta pitanja i odgovori: Nacionalna naknada za starije osobe
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi