SR Jugoslavija (Srbija i Crna Gora)

DRŽAVA MEĐUNARODNI UGOVOR NADLEŽNI NOSITELJ
Srbija (SR Jugoslavija) Ugovor između Republike Hrvatske i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju ('Narodne novine, Međunarodni ugovori', broj 14/01); na snazi od 1. 5. 2003.


detaljniji podaci objedinjeni su u tematskom broju Glasovnice

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE ,

Direkcija Fonda 
11000 BEOGRAD,
dr Aleksandra Kostića br. 9
Republika Srbija

tel:+381 11 645 022
internet: www.pio.rs/