Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Doplatak za djecu

Zakon o doplatku za djecu 

(Narodne novine, broj: 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18 i 156/23 u daljnjem tekstu: Zakon)
 

Opće odredbe

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece.
Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih Zakonom.
Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna zajednica izjednačava se s bračnom zajednicom.
Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu i radi namirenja tražbine po osnovi nepripadne isplate doplatka za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.
Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a ako roditelji ne postignu sporazum, pravo na doplatak za djecu ostvaruje roditelj kod kojeg dijete ima prijavljeno prebivalište.

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti samo po jednoj osnovi.
 

Nadležnost

Za odlučivanje o  pravu na doplatak za djecu nadležan je  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).
O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Zavoda.

Za rješavanje o pravu na doplatak za djecu primjenom pravnih propisa EU od 1. siječnja 2021. nadležne su područne službe i područni uredi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva.  (više o primjeni pravnih propisa EU).
Za rješavanje žalbe protiv prvostupanjskog rješenja o pravu na doplatak za djecu nadležna je Središnja služba HZMO-a.
Osigurava se i sudska zaštita prava na doplatak za djecu na upravnim sudovima Republike Hrvatske.
U postupku rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
 

Nadzor

Nadzor nad zakonitošću rada HZMO-a na poslovima provedbe doplatka za djecu obavlja Središnji državni ured za demografiju i mlade.
 

Stjecanje bez osnove

Korisnik doplatka za djecu koji je primio doplatak za djecu koji mu ne pripada, dužan ga je na zahtjev Zavoda vratiti Zavodu zbog stjecanja bez osnove (u daljnjem tekstu: nepripadna isplata).
HZMO rješenjem utvrđuje iznos nepripadno isplaćenih sredstava i razdoblje na koje se nepripadna isplata odnosi, koje mora sadržavati i rok u kojemu korisnik koji je primio nepripadno isplaćena sredstva može dobrovoljno ispuniti obvezu povrata nepripadno isplaćenih sredstava uplatom na račun državnog proračuna.
Navedeno rješenje je ovršna isprava.
HZMO može potraživanje s osnove nepripadne isplate doplatka za djecu namiriti i prijebojem iz pripadajućih dospjelih, a neisplaćenih svota doplatka za djecu.

Prekršajne odredbe

Korisnik doplatka za djecu kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 1320,00 eura ako:
1. ostvari pravo na doplatak za djecu na osnovi neistinitih i netočnih podataka
2. ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na doplatak za djecu ili na smanjenje svote doplatka za djecu.

Odgovorna osoba nadležnoga tijela državne uprave ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, odnosno drugoga nadležnog tijela ili pravne osobe i fizička osoba koja HZMO-u uskrati dostavu ili stavljanje na raspolaganje podataka iz članka 30.a stavka 2. Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura.

Banka koja obavlja platni promet u Republici Hrvatskoj kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1300,00 do 13.300,00 eura ako na zahtjev HZMO-a ne vrati doplatak za djecu nakon smrti korisnika ili djeteta ili ako vlastita potraživanja namiruje iz sredstava doplatka za djecu ili ako na zahtjev HZMO-a ne da podatke o drugoj osobi koja je raspolagala sredstvima za doplatak za djecu.

Odgovorna osoba nadležnog tijela socijalne skrbi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura ako u propisanom roku ne izvijesti HZMO da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece ili ako ne donese odluku o imenovanju posebnog skrbnika za isplatu doplatka za djecu i o tome ne izvijesti HZMO.

HZMO je ovlašten podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka ako utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa počinjen neki od navedenih prekršaja.

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi