Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Podnošenje zahtjeva

Mirovine

Podnošenje zahtjeva

Nadležnost u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja i pravo na pravni lijek

U postupku odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja osigurava se dvostupnost u rješavanju.
O pravima iz mirovinskog osiguranja u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica HZMO-a.
Protiv rješenja o pravima i obvezama iz mirovinskog osiguranja donesenog u prvom stupnju može se podnijeti žalba središnjoj ustrojstvenoj jedinci Zavoda, odnosno Središnjoj službi u Zagrebu.
Osigurana je i sudska zaštita prava u upravnom sporu na nadležnom Upravnom sudu, podnošenjem tužbe protiv rješenja Središnje službe u Zagrebu.


Starosna mirovina / prijevremena starosna mirovina / starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika / prijevremena starosna mirovina zbog stečaja

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja.
 
Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu / prijevremenu starosnu mirovinu / starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika / prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu).

Prema ZOMO-u, pravo na mirovinu ostvaruje se nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja. Ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga idućeg dana nakon prestanka osiguranja. Ako je od prestanka osiguranja prošlo više od šest mjeseci osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Invalidska mirovina  i privremena invalidska mirovina

 Tiskanicu zahtjeva za mirovinu  možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za invalidsku mirovinu; e-Zahtjev za privremenu invalidsku mirovinu).
 
Ako je riječ o privremenoj  invalidskoj mirovini, priložiti treba  i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju, odnosno razdobljima nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije i o činjenici da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno da nije prihvatio ponuđen posao. Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti može se pokrenuti i na prijedlog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Obiteljska mirovina

Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti osiguranika, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu  prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev.

Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti korisnika mirovine, zahtjev se podnosi nadležnoj  područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu.

Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inozemstvu, nadležna je područna ustrojstvena jedinica na čijem je području bilo posljednje osiguranje u Republici Hrvatskoj.

Prekid postupka
Ako se nakon podnesenog zahtjeva u postupku pojavi pravno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu, bez rješavanja kojeg nije moguće donijeti rješenje, postupak će se prekinuti.
Postupak će se prekinuti kada se prethodno pitanje odnosi na postojanje braka, utvrđivanje očinstva ili majčinstva te u drugom slučaju propisanom zakonom. 
Postupak će se nastaviti nakon što odluka o prethodnom pitanju postane pravomoćna.

 Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine  možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu za priznanje prava. Uz zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine  nije potrebno prilagati dokumentaciju. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (ili nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu), poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza osiguranika / e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza korisnika / e-Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine).
 
Ako zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi dijete ili se podnosi za dijete koje ima status osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenoj prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz zahtjev treba priložiti i pravomoćno rješenje nadležnog tijela o pravu na osposobljavanje za rad ili rješenje o pravu na posebne programe odgoja i obrazovanja prema posebnim propisima. 

Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine, pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na naknadu  zbog tjelesnog oštećenja možete preuzeti na ovim stranicama ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu.

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (pretkompletiranje)

Osiguranik može dvanaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti HZMO  o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Postupak se pokreće podnošenjem Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu nadležnoj područnoj službi/uredu ili preko naših e-usluga.
 
Popunjenoj obavijesti treba priložiti:
  • ovjerenu presliku radne knjižice
  • druge dokaze o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu
  • ako je osiguranik radio izvan Republike Hrvatske potrebno je priložiti dokaze o razdobljima osiguranja navršenim u inozemstvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici, i izvadak iz matice rođenih u izvorniku ili ovjerenoj preslici 
Nadležna je područna služba/ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba/ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje. Obavijest osiguranika ne smatra se zahtjevom za priznanje prava. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine.

Ako osiguranik u Obavijesti o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu navede da je radio izvan Republike Hrvatske nije potrebno podnositi zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu na tiskanici 1.6a.
 

Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu

Osiguranik koji je radio izvan Republike Hrvatske može i  prije podnošenja zahtjeva za mirovinu podnijeti  zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu  u područnoj službi/uredu.

Popunjenoj tiskanici zahtjeva treba priložiti:
  • dokaze o razdobljima osiguranja navršenim u inozemstvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  • izvadak iz matice rođenih u izvorniku ili ovjerenoj preslici 
Nadležna je područna služba/ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište.
Prethodnim utvrđivanjem razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu ubrzava se postupak ostvarivanja prava na mirovinu kada osiguranik ispuni uvjete.


Informativni izračun mirovine


U područnim službama i uredima HZMO-a može se podnijeti zahtjev za informativni izračun mirovine. Ta se usluga plaća 9,29 euro, a potpuno je besplatna ako se zahtjev podnosi online, putem e-usluge.
 
Podaci za popunjavanje naloga za plaćanje naknade HZMO-u:
 
Naziv računa: Državni proračun RH

IBAN broj računa: HR1210010051863000160
 
Model: HR26
 
Poziv na broj primatelja: 5908-558-OIB (vlastiti osobni identifikacijski broj)
 
Svrha uplate: Informativni izračun mirovine

Utvrđivanje mirovinskog staža

Nadležna je područna služba/ured HZMO-a na čijem području osoba koja podnosi zahtjev ima prebivalište, odnosno boravište. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje u Republici Hrvatskoj. U zahtjevu treba navesti razdoblja za koja se traži utvrđivanje staža i priložiti eventualne dokaze o stažu za koji se traži utvrđivanje. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu.

Mirovine primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inozemstvu, nadležna je područna služba ili ured na čijem je području bilo posljednje osiguranje.
Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije ispunjenih uvjeta za stjecanje prava na mirovinu, propisanih hrvatskim zakonodavstvom. Međutim, treba uzeti u obzir činjenicu da je navedeni rok drukčije propisan zakonodavstvima drugih država članica i da taj rok može biti kraći ili dulji od prethodno navedenog. Popis potrebne dokumentacije naveden je u tiskanici zahtjeva.
Ako podnositelj zahtjeva ne posjeduje pisani dokaz o radu u inozemstvu ili u Hrvatskoj, u zahtjevu treba navesti točan naziv poslodavca, sjedište i adresu tvrtke te točno razdoblje u kojem je kod određenog poslodavca radio.
 
Osiguranici s prebivalištem u inozemstvu uz zahtjev za priznanje prava na mirovinu prilažu  i zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke.
 
HZMO isplaćuje mirovinska primanja korisnicima u inozemstvo u konvertibilnoj valuti nakon preračuna kunske svote u valutu, i to:
  • na račun korisnika otvoren u inozemnoj poslovnoj banci
  • preko nadležnog nositelja socijalnog osiguranja u drugoj državi, ako to nositelj zatraži 
  • putem čeka na adresu korisnika mirovine.
Radi redovite isplate mirovinskih primanja, korisnici su obvezni dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB), pravodobno obnovljenu punomoć ako im se mirovina isplaćuje preko pošte, potvrdu o životu, potvrdu o redovitom školovanju, obavijest o promjeni adrese, kao i bilo koji drugi podatak važan za kontinuiranu isplatu mirovinskih primanja ili dokument koji HZMO zatraži jer ga ne može pribaviti službenim putem.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi