Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Zaštita osobnih podataka

O HZMO-u

Zaštita osobnih podataka

OPĆE INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA, PRAVIMA ISPITANIKA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA ISPITANIKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016. - u daljnjem tekstu: Uredba) izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. u svim državama članicama EU te je u cijelosti obvezujuća.
 
Uredba je donesena radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Donošenjem i primjenom Uredbe osigurava se veći nadzor i jednako postupanje pri obradi i prijenosu osobnih podataka na području cijele EU, kao i prema trećim državama.


VODITELJ OBRADE

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
A. Mihanovića 3
10 000 Zagreb   
 

1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

e-adresa: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr
tel.: 01/ 4595-293
Adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10 000 Zagreb

 

2.  SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA


2.1. Vaše osobne podatke HZMO obrađuje na temelju članka 6. stavka 1. točke (c) Uredbe  radi poštovanja pravnih obveza

 • Svrha obrade osobnih podataka u HZMO-u  je vođenje matične evidencije i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i nacionalne naknade za starije osobe (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o pravu na doplatak za djecu, Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.).

 • Osobni se podaci također obrađuju na temelju ugovora (međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između HZMO-a i drugih tijela i državnih ustanova).

2.2. Vaše osobne podatke HZMO obrađuje na temelju članka 6. stavka 1. točke (e) Uredbe kada je obrada nužna za izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade
 
2.3. Vaše osobne podatke HZMO obrađuje na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe temeljem legitimnog interesa  u svrhu:

 • videonadzora radi zaštite osoba i imovine. Snimke dobivene putem videonadzornog sustava čuvaju se najviše šest mjeseci ili duže, ako su izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Videosnimke mogu se dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provedbu postupaka na temelju posebnih propisa.Osobni podaci mogu se proslijediti  pravnim i fizičkim osobama koje prema ugovoru o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo uime HZMO-a i prema uputama HZMO-a, u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji poslova privatne zaštite, serviseri odnosno održavatelji videonadzora i dr.) mogu obrađivati osobne podatke, u skladu s propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 • vođenja evidencije posjetitelja radi zaštite osoba i imovine. Na mjestima vođenja evidencije posjetitelja gdje je uspostavljen informacijski sustav prikupljanja osobnih podataka s osobnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola)  u sustav kontrole pristupa, iz osobnog identifikacijskog dokumenta očitavaju se i automatski u sustav pohranjuju samo nužni osobni podaci za ispunjenje svrhe obrade: ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta ispitanika (osobni identifikacijski dokument se ne kopira). Podaci se čuvaju 60 dana ili duže, ako su izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Podaci se mogu dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provedbu postupaka na temelju posebnih propisa.Osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje na temelju ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo uime HZMO-a i premauputama HZMO-a, u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji poslova privatne zaštite, serviseri odnosno održavatelji informacijskog sustava kontrole pristupa i dr.)  mogu obrađivati osobne podatke, u skladu s propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 • unapređenja usluge u korisničkom Infocentru. U korisničkom Infocentru u kojem se odvija telefonska komunikacija s korisnicima, na brojevima 01/ 4592 011 i 01/ 4595 022, razgovori se snimaju radi unapređenja kvalitete usluge, snimke se čuvaju šest mjeseci. Podaci koje se spremaju su: zvučni isječak pozivatelja i pozvane osobe, datum snimanja, vrijeme početka i kraja snimanja, trajanje razgovora i telefonski broj pozivatelja. Osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje na temelju ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo uime HZMO-a i prema uputama HZMO-a, u svojstvu izvršitelja obrade mogu obrađivati osobne podatke, u skladu s propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka

 

3. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

 
Vaše osobne podatke HZMO obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo  te oni ostaju u  sustavu pohrane HZMO-a i čuvaju se koliko obvezuju  rokovi čuvanja propisani Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje .
 

4. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci prosljeđuju se drugim primateljima kada nas obvezuju relevantni propisi i u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

4.1. Primatelji osobnih podataka u RH

Prijenos ili otkrivanje osobnih podataka primateljima (fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti) moguće je isključivo ako za to postoji pravni temelj. HZMO razmjenjuje, prenosi ili otkriva osobne podatke, najčešće tijelima javne vlasti, radi izvršavanja pravnih obveza i službenih ovlasti (Porezna uprava, REGOS, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.).
Vaše osobne podatke HZMO može proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade HZMO je sklopio ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez naloga HZMO-a i prosljeđivati ih trećim stranama.

4.2. Primatelji osobnih podataka u EU

HZMO razmjenjuje osobne podatke s članicama Europske unije radi ostvarivanja prava ispitanika na mirovinu i prava na doplatak za djecu, a na temelju pravnih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

4.3. Primatelji  osobnih podataka u trećim državama

HZMO osobne podatke ispitanika prenosi u treće države (koje nisu članice Europske unije) isključivo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su dio unutarnjeg pravnog poretka, a prema pravnoj snazi su iznad hrvatskih zakona i imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom.
 

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

HZMO poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših osobnih podataka. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.
Pristup Vašim podacima  dopušten je radnicima HZMO-a isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka.
HZMO provodi izobrazbu svojih radnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika te su svi radnici upoznati s tim da se osobni podaci ispitanika ne smiju neovlašteno koristiti.
 

6. KOLAČIĆI („COOKIES“)

Na službenim internetskim stranicama www.mirovinsko.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici Više o kolačićima.
 

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

7.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i imate  pravo od HZMO dobiti informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka (svrha obrade, vrsta osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji kojima se osobni podaci otkrivaju ili će se otkriti, osobito primatelji u trećim državama, rokovi pohrane osobnih podataka).
HZMO, kao voditelj obrade, navedene informacije daje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.


7.2. Pravo na ispravak i dopunu

Imate pravo zatražiti ispravak svojih netočnih osobnih podataka i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati  koji podatak nije točan, potpun ili ažuran i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
 
7.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju ih je HZMO prikupio ili obradio

 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu

 • podnijeli ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka, u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe i ako ne postoje jači legitimni razlozi HZMO-a za obradu

 • osobni podaci nezakonito su obrađeni

 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe voditelj obrade

 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe

 
7.3.1 Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
 
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja

 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe, u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili

 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 
7.4. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade:

 • ako osporavate  njihovu točnost

 • ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju

 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • ako ste podnijeli prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 
7.5. Pravo na prigovor

Ako osobne podatke ispitanika HZMO obrađuje radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se pri obradi podataka poziva na svoje legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade. 
 
7.6. Podnošenje zahtjeva
 
U vezi s ostvarivanjem prava propisanih Uredbom ispitanik može podnijeti HZMO-u zahtjev za ostvarivanje prava tako da zahtjev:

 • osobno dostavi područnoj službi / područnom uredu HZMO-a, uz predočenje osobne iskaznice

 • pošalje pisani dopis poštom na adresu:

            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
            Središnja služba
            službenik za zaštitu podataka
            A. Mihanovića 3
            10 000 Zagreb

U slučaju podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, odgovor će se ispitaniku dostaviti isključivo na kućnu adresu, radi zaštite osobnih podataka ispitanika, jer se elektroničkim putem ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe s kojom se komunicira.
 
HZMO će u pisanom obliku odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve ispitanika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Za nepotpune i nerazumljive zahtjeve zatražit će se dodatni podaci. Odbijanje zahtjeva pisano će se obrazložiti.
Prema neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima HZMO neće postupati, a o razlozima će obavijestiti ispitanika dopisom poslanim na kućnu adresu ispitanikaTiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima:
Zahtjev ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka 
Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka 
Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju. 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi