Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Zaštita osobnih podataka

O HZMO-u

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016. - u daljnjem tekstu: Uredba) izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. u svim državama članicama EU te je u cijelosti obvezujuća.
 
Uredba je donesena radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Donošenjem i primjenom Uredbe osigurava se veći nadzor i jednako postupanje pri obradi i prijenosu osobnih podataka na području cijele EU, kao i prema trećim državama.

HZMO kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika, tj. fizičkih osoba čiji se osobni podaci obrađuju (osiguranici, korisnici, radnici i dr.)  na temelju pravnih osnova propisanih Uredbom.

Svrha obrade osobnih podataka u HZMO-u je ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i prava radnika HZMO-a iz radnog odnosa.
Osobni podaci obrađuju se samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarivanja zakonite svrhe obrade.  

Načela obrade osobnih podataka

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na ispitanika, na način da se ispitanik upozna sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima će se njegovi osobni podaci otkriti i  rokovima pohrane.

Ograničavanje svrhe
Osobni podaci prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe ne smiju se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada podataka radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvobitnim svrhama.

Točnost 
Osobni podaci moraju biti točni i potpuni. Voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Ograničenje pohrane
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Cjelovitost i povjerljivost
Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Pouzdanost
Voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima, uz mogućnost da ih dokaže.

Obrada osobnih podataka                                                                                                   

  • HZMO obrađuje (prikuplja, bilježi, čuva, otkriva, prenosi i dr.) osobne podatke ispitanika na temelju važećih zakonskih propisa (Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o pravu na doplatak za djecu, Zakona o radu, Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.)
  • Osobni se podaci također obrađuju na temelju ugovora (međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između HZMO-a i drugih tijela i državnih ustanova).
  • HZMO videonadzorom prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju legitimnog interesa HZMO-a da zaštiti osobe i imovinu.                                                                                                                                                                                                                                       

Primatelji osobnih podataka u RH i EU  

Prijenos ili otkrivanje osobnih podataka primateljima (fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti) moguće je isključivo ako za to postoji zakonska pravna osnova. HZMO razmjenjuje, prenosi ili otkriva osobne podatke, najčešće tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih  obveza i ovlasti (Poreznoj upravi, REGOS-u, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i dr.).
HZMO razmjenjuje osobne podatke s članicama Europske unije radi ostvarivanja prava ispitanika na mirovinu i prava na doplatak za djecu, a na temelju pravnih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Primatelji  osobnih podataka u trećim državama

HZMO osobne podatke ispitanika prenosi u treće države (koje nisu članice Europske unije) isključivo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su dio unutarnjeg pravnog poretka, a po pravnoj snazi su iznad zakona i imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

HZMO kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prava ispitanika

Pravo na pristup osobnim podacima
Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i ima pravo od voditelja obrade dobiti informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka (svrha obrade, vrste osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji kojima se osobni podaci otkrivaju ili će se otkriti, osobito primatelji u trećim državama, rokovi pohrane osobnih podataka).
HZMO, kao voditelj obrade, navedene informacije daje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.
Pravo na ispravak i dopunu
Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
 
Pravo na brisanje
Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka, osim u slučaju ograničenja brisanja osobnih podataka, koje je propisano Uredbom.
Pravo ispitanika na brisanje podataka moguće je tek nakon proteka roka propisanog Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pravo na ograničenje obrade
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti da se ograniči obrada njegovih osobnih podataka, i to u slučaju kada smatra da su podaci netočni ili da je obrada nezakonita.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako ispitanik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Kolačići („cookies“)
Radi boljeg korisničkog iskustva, na web-stranici www.mirovinsko.hr HZMO koristi tzv. kolačiće (“cookies“). Kolačići služe da bi web-stranice radile optimalno i da bi se omogućilo što bolje pregledavanje i korištenje web-stranica. Odabirom „slažem se“ posjetitelj potvrđuje da se slaže s korištenjem postavki kolačića na web-stranicama HZMO-a. Više o kolačićima.

Sigurnost osobnih podataka
HZMO poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.
Pristup osobnim podacima ispitanika radnicima HZMO-a dopušten je isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka.
HZMO provodi izobrazbu svojih radnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika te su svi radnici upoznati s tim da se osobni podaci ispitanika ne smiju neovlašteno koristiti.

Podnošenje zahtjeva

U vezi s ostvarivanjem prava propisanih Uredbom ispitanik može podnijeti HZMO-u zahtjev za ostvarivanje prava tako da zahtjev:
  • osobno dostavi područnoj službi / područnom uredu HZMO-a, uz predočenje osobne iskaznice
  • pošalje pisanim putem, na adresu:
            Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
            Središnja služba
            službenik za zaštitu podataka
            A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb U slučaju podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, odgovor će se ispitaniku dostaviti isključivo na kućnu adresu, radi zaštite osobnih podataka ispitanika, jer se elektroničkim putem ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe s kojom se komunicira.
 
HZMO će u pisanom obliku odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve ispitanika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Za nepotpune i nerazumljive zahtjeve zatražit će se dodatne informacije. Odbijanje zahtjeva pisano će se obrazložiti.
Prema neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima HZMO neće postupati, a o razlozima će obavijestiti ispitanika pisanim putem.

VODITELJ OBRADE
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb     

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
e-mail: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr
tel.: 01/ 4595-293
Adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb


Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima

Zahtjev ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka 
Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka 
Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju.


 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi