Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Mirovine primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Mirovine

Mirovine primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama Europske unije, državama Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarskom Konfederacijom.

Osim toga, Republika Hrvatska primjenjuje i međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju s AustralijomBosnom i HercegovinomCrnom GoromKanadomKanadskom pokrajinom QuebecSjevernom Makedonijom, Srbijom (odnosno SR Jugoslavijom - ovaj ugovor primjenjuje se do sklapanja zasebnog ugovora o socijalnom osiguranju sa Srbijom), Turskom i Korejom.

Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju štite prava hrvatskih građana koji su zaposleni ili borave u inozemstvu, kao i članova njihovih obitelji te na temelju njih oni ostvaruju svoja prava na temelju rada, odnosno osiguranja u inozemstvu, a time i na odgovarajuće oblike socijalne sigurnosti.
U pogledu ostvarivanja prava i određivanja davanja iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenjuju se propisi o mirovinskom osiguranju koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
 
Osiguraniku koji je navršio razdoblja osiguranja u Republici Hrvatskoj i u jednoj od država s kojom je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, a ispunjava zakonske uvjete za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, pravo će biti priznato i davanje određeno samo na temelju hrvatskih razdoblja osiguranja (takozvana “samostalna mirovina”).

Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, hrvatski će nositelj osiguranja radi ispunjavanja uvjeta za mirovinu u obzir uzeti i razdoblja osiguranja navršena u inozemstvu odnosno nekoj od država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju – ali će davanje iz hrvatskog osiguranja biti određeno samo na temelju razdoblja osiguranja navršenih u Republici Hrvatskoj (“razmjerni dio mirovine”).
 
Osiguraniku koji je navršio razdoblja osiguranja u Republici Hrvatskoj i u jednoj od država članica Europske unije, država Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) ili u Švicarskoj Konfederaciji, a ispunjavanja uvjet mirovinskog staža na temelju hrvatskih razdoblja,  mirovina se određuje i kao samostalna i kao razmjerni dio mirovine, i isplaćuje se povoljnija svota mirovine.

Ostvarivanje prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu primjenom uredbi EU i/ili međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Ako ste bili osigurani u jednoj ili više država s kojima Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, postupak za ostvarivanje prava na mirovinu pokrećete podnošenjem zahtjeva nadležnom nositelju mirovinskog osiguranja u državi u kojoj imate boravište. Ako u državi u kojoj imate boravište niste nikada bili u osiguranju, Vaš zahtjev će se proslijediti u državu posljednjeg osiguranja.
Zahtjev podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima ste navršili razdoblja osiguranja.
Pravo na mirovinu moći ćete ostvariti u svim državama u kojima ste bili u osiguranju, u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i/ili međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju te ako ispunjavate i druge uvjete prema nacionalnim propisima tih država.
Starosna mirovina isplaćivat će se bez obzira na to u kojoj državi ugovornici imate prebivalište.

Pravo na invalidsku mirovinu

​​Primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Prema propisima Europske unije (EU), zakonodavstva država članica u smislu invalidskih davanja mogu se podijeliti u dva tipa:
  • države sa zakonodavstvom «tipa A» – prema ovom zakonodavstvu, visina invalidske mirovine ne ovisi o trajanju razdoblja osiguranja ili prebivanja, već je za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu potrebno da je osoba u trenutku nastanka invalidnosti bila osigurana u toj državi
  • države sa zakonodavstvom «tipa B» – prema ovom zakonodavstvu, visina invalidske mirovine ovisi o duljini trajanja osiguranja, odnosno prebivanja i izračunava se prema istim pravilima kao i starosna mirovina.

Primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Ako ste bili osigurani u jednoj ili više država s kojima Hrvatska  primjenjuje dvostrane ugovore o socijalnom osiguranju, postupak za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu pokreće se kod nadležnog nositelja mirovinskog osiguranja u državi ugovornici posljednjeg osiguranja, odnosno u državi ugovornici u kojoj imate prebivalište. Zahtjev za invalidsku mirovinu podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima ste navršili razdoblja osiguranja.
Kada podnesete zahtjev za invalidsku mirovinu, nositelj mirovinskog osiguranja jedne države uzet će u obzir razdoblja osiguranja ili prebivanja u drugoj državi ako je to potrebno za priznanje prava na invalidsku mirovinu, a u primjeni uredbi EU o koordinaciji sustava ta će razdoblja obvezno uzeti u obzir ako su navršena u nekoj od država članica EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji.
Svaka država primjenjuje nacionalne propise pri određivanju stupnja invalidnosti. Medicinsko vještačenje za osobe koje imaju boravak u inozemstvu pokreće se na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja. Na temelju cjelovite i kvalitetne medicinske obrade inozemnog vještaka i povjerenja u njegov rad te dostavljene medicinske dokumentacije vještak Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj donosi nalaz i mišljenje za potrebe hrvatskog mirovinskog osiguranja bez neposrednog pregleda podnositelja zahtjeva.
U postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju nalaz i mišljenje inozemnog vještaka ne obvezuje nositelja mirovinskog osiguranja druge države u pogledu utvrđivanja invalidnosti. Vještaci svakog nositelja mirovinskog osiguranja donose samostalno ocjenu o invalidnosti osiguranika i primjenjuju zakonsku i medicinsku definiciju invalidnosti iz vlastitog zakonodavstva.
Invalidska mirovina isplaćivat će se bez obzira u kojoj državi članici imate prebivalište.


Pravo na obiteljsku mirovinu primjenom uredbi EU i/ili međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Postupak za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu pokrećete podnošenjem zahtjeva nadležnom nositelju mirovinskog osiguranja u državi u kojoj imate prebivalište.
Zahtjev podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima umrli osiguranik ima navršena razdoblja osiguranja.
Obiteljska mirovina isplaćivat će se bez obzira u kojoj državi ugovornici nadživjeli član obitelji ima prebivalište.