Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Mirovinski staž

Prijave/odjave na mirovinsko osiguranje

Mirovinski staž

Mirovinski staž je staž na temelju kojega se ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja, a obuhvaća:

 • razdoblje provedeno u osiguranju, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju
 • razdoblje staža navršeno do 31. prosinca 2013. koje se prema dotadašnjim zakonskim propisima računalo kao staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem i posebni staž.

 
Staž osiguranja je razdoblje koje je osiguranik proveo nakon navršene 15. godine života u obveznome mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju.
Osiguranicima koji su sami obveznici plaćanja doprinosa staž osiguranja utvrđuje se na temelju plaćenih doprinosa, posebno po svakoj osnovi osiguranja, prema potvrdi tijela nadležnog za naplatu.

Kao puno radno vrijeme smatra se i radno vrijeme kraće od 40 sati tjedno koje je kao takvo utvrđeno posebnim propisom ili kolektivnim ugovorom.

Kao razdoblje provedeno u zaposlenju s punim radnim vremenom smatra se i razdoblje koje u zaposlenju s radnim vremenom kraćim od punog radnog vremena provedu:

 • zaposleni roditelj koji radi s polovicom punoga radnog vremena nakon proteka obveznoga rodiljnog dopusta, kao i u slučaju rada sa skraćenim radnim vremenom zbog pojačane brige i njege djeteta prema posebnim propisima
 • roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji radi s polovicom punoga radnog vremena
 • radnici koji rade sa skraćenim radnim vremenom prema posebnim propisima.
   

U staž osiguranja računa se i:

 • razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom obračunato na puno radno vrijeme
 • razdoblje provedeno u zaposlenju na sezonskim poslovima na kojima je ostvaren veći broj sati od punoga radnog vremena u trajanju preračunatom na puno radno vrijeme
 • korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti razdoblje provedeno u zaposlenju s najmanje 70% radnog vremena na prilagođenim poslovima iste ili slične stručne spreme koji odgovaraju njegovim dosadašnjim poslovima, kao puno radno vrijeme
 • razdoblje koje je osoba, odnosno osiguranik proveo koristeći naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, nakon prestanka zaposlenja ili drugog rada na osnovi kojeg je bio osiguran
 • razdoblje koje je osoba, odnosno osiguranik provedeo na profesionalnoj rehabilitaciji koristeći naknadu plaće u vezi s pravom na profesionalnu rehabilitaciju:
 • razdoblje koje je osoba, odnosno osiguranik proveo izvan zaposlenja na osnovi rada zbog kojega je bio osiguran, i to:
  • za vrijeme obavljanja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta
  • za razdoblje za koje je primao plaću, odnosno naknadu plaće prema posebnim propisima
  • za razdoblje za koje je ostvario pravo na mirovinsko osiguranje, u skladu s propisima o zapošljavanju
  • za razdoblje u kojem su isplaćeni drugi dohoci za koje su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
  • za razdoblje za koje je utvrđena godišnja osnovica po osnovi obavljanja druge djelatnosti na koju se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja
  • za razdoblje za koje je Porezna uprava rješenjem utvrdila razliku obveze doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije obvezno osiguran prema članku 12. Zakona o mirovinskom osiguranju.

 
Staž osiguranja ostvaren po svim osnovama osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju računa se najviše dvanaest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.
 
Pridodani staž

Pridodani staž je razdoblje koje se pridodaje pri određivanju invalidske i obiteljske mirovine ako osiguranik nije navršio 60 godina života.
 
Staž osiguranja s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž)

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem definirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.
Staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju:

 • osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima
 • osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla
 • osiguranici - osobe s invaliditetom: osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Downovim sindromom.
 
Staž osiguranja s povećanim trajanjem ne ostvaruju:
 • Osiguranici  - samostalni obveznici uplate doprinosa (obrtnici i dr.) s obzirom na Zakonom utvrđene kriterije i opće uvjete  za utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem (radno vrijeme,  radno mjesto,  plaća, prethodno proveden poseban ispitni postupak i dr.).

 
Poslodavac je dužan u rokovima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju prijaviti HZMO-u početak, promjenu i prestanak rada osiguranika koji rade na radnim mjestima za koje se prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem  računa staž osiguranja s povećanim trajanjem.  
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise. U skladu sa stručnom analizom koju je proveo Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, smanjen je dosadašnji broj radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.
 
Od 1. siječnja 2019. staž osiguranja s povećanim trajanjem ukida se na 43 radna mjesta u odnosu na raniji Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a ostaje na 52 radna mjesta podijeljena u 17 odjeljaka. Za 22 radna mjesta snižava se postojeći stupanj povećanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Na popis zanimanja dodaju se dva nova (zanimanje voditelja kabinske posade zrakoplova i člana kabinske posade zrakoplova) i time se broj zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem povećava s 11 na 13.
 
Proširuje se krug osoba s invaliditetom kojima se staž računa s povećanim trajanjem i za tu kategoriju osiguranika staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se i za razdoblje zaposlenja u nepunom radnom vremenu.
 
Do 31. prosinca 2018. primjenjivao se Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 71/99, 46/07 i 41/08), koji se počeo primjenjivati 16. srpnja 1999. i kojim su bila propisana radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.
 
 
Staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem uređen je i posebnim propisima, i to:

 • Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Narodne novine, broj 128/99, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12)
 • Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, broj 125/19)
 • Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, broj 110/15, 118/18 i 98/19)
 • Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine,broj 76/09, 116/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)
 • Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine, broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19 i 98/19)
 • Pomorskim zakonikom (Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19)