Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Podnošenje zahtjeva

Doplatak za djecu

Podnošenje zahtjeva

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda (područna služba/područni ured) i ispostavi HZMO-a, osobno ili putem pošte,  putem e-Usluga HZMO u sustavu e-Građani (e-Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu), a može se besplatno predati i u poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj te u Mirovinskim informativnim centrima.

 
U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno i ako je od kada i  u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, , odnosno je li djetetu priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja prema posebnim propisima. 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.
 

Novi korisnici 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu dostavlja se sljedeće:

Za podnositelja zahtjeva:
 • dokaz o razvodu braka
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i o statusu člana njihove obitelji
 • rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o povjeravanju na svakodnevnu skrb)
 • potvrda banke o broju računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.
 
Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:
 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja, odnosno o lišavanju prava na roditeljsku skrb ili o lišavanju poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb.
 
Za djecu za koju se traži doplatak:
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani 
 • rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ako je djetetu priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
 • školsku potvrdu o redovitom pohađanju osnovne ili srednje škole za dijete za koje se traži doplatak za djecu, ako se školuje u državi članici EU i navršilo je 15 i više godina života.
   

Nastavno ostvarivanje prava

Uz zahtjev za nastavno ostvarivanje prava od 1. ožujka tekuće godine dostavlja se:
 • dokazi koje se odnose na promjene u odnosu na prethodno rješenje, vezano uz status korisnika i djece i promjene u broju i svojstvu članova kućanstva (radni status, status redovitog učenika, broj članova kućanstva, adresa, promjena banke ili broja tekućeg računa i sl.).
O nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka rješava se na osnovi novog zahtjeva koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za nastavno ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja).
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koji je stupio na snagu 1. ožujka 2024., na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesenih u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 29. veljače 2024., te onih koji budu podneseni u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024., pravo na doplatak za djecu, uz uvjet da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, priznat će se počevši od 1. ožujka 2024.

Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnese nakon isteka navedenog roka od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024., pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, nego od datuma kada je zahtjev podnesen.
 

Utvrđivanje ukupnog dohotka kućanstva:

 
Podatke o ostvarenom ukupnom dohotku i drugim primanjima HZMO pribavlja od Porezne uprave službenim putem. 

Podnositelj zahtjeva obvezan je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti:
 • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi. 
 
Napomena: Ako se pravo ostvaruje samo za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dokazi o prihodima se ne podnose.

INFO TELEFONI:  

 

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi