Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Doplatak za djecu

Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva. 
Zahtjev se podnosi područnoj službi/područnom uredu i ispostavama HZMO-a , osobno ili poštom, putem e-Usluga (e-zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu), a može se besplatno predati i u poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj te u Mirovinskim informativnim centrima.

U zahtjevu treba navesti:
 • identifikacijske podatke (OIB, ime i prezime) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva
 • kao članove kućanstva podnositelj zahtjeva navodi bračnog/izvanbračnog druga i druge članove obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak  
 • adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica, kućni broj i država prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva)
 • je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu
 • u kojem je odnosu/srodstvu podnositelj zahtjeva s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik…) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva  
 • za članove kućanstva jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH i ostvaruje li se za dijete doplatak za djecu u drugoj državi
 • je li djetetu priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja 
 
 Uz zahtjev za prvo ostvarivanje prava na doplatak za djecu (novi korisnik) prilažu se sljedeći dokazi.
 
Za podnositelja zahtjeva:
 • dokaz o bračnom statusu (presuda o razvodu braka ili elektronički zapis iz sustava e-Građani o tome)
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i statusu člana njihove obitelji
 • o prihodima ako su ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini: potvrda o isplaćenim naknadama zbog bolovanja koje je isplatio poslodavac na teret HZZO-a (naknada plaće zbog bolovanja duljeg od 42 dana, naknada zbog ozljede na radu, profesionalne bolesti, naknada zbog njege djeteta ili člana kućanstva i dr), potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o naknadi roditelja njegovatelja i naknadi njegovatelja, potvrda o udomiteljskoj naknadi, potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine, potvrda poslodavca  o ostvarenom netodohotku u inozemstvu
 • potvrda banke o broju  tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koji će se isplaćivati doplatak za djecu
 • o skrbništvu, udomiteljstvu, o povjeravanju na svakodnevnu skrb: rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad, odnosno odluka suda
Za djecu za koju se traži doplatak za djecu prilažu se sljedeći dokazi:
 • o rođenju: rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • o školovanju: školska potvrda o redovitom pohađanju osnovne ili srednje škole za dijete za koje se traži doplatak za djecu, ako se školuje u državi članici EU i navršilo je 15 i više godina života
 • o priznatom pravu na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja djetetu: rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
Uz svaki sljedeći podneseni zahtjev treba dostaviti dokaze koji se odnose na promjene u odnosu na već ranije dostavljene dokaze (npr. promjena u broju djece, promjena u broju članova kućanstva, promjena banke ili broja tekućeg računa i sl.). Također, treba priložiti i dokaze o prihodima ako su ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini: potvrda o isplaćenim naknadama zbog bolovanja koje je isplatio poslodavac na teret HZZO-a (naknada plaće zbog bolovanja duljeg od 42 dana, naknada zbog ozljede na radu, profesionalne bolesti, naknada zbog njege djeteta ili člana kućanstva i dr), potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o naknadi roditelja njegovatelja i naknadi njegovatelja, potvrda o udomiteljskoj naknadi, potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine, potvrda poslodavca  o ostvarenom netodohotku u inozemstvu.
 
Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno, za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.
Kada je pravo na doplatak za djecu već priznato, u svakoj sljedećoj godini od 1. ožujka ponovo se rješava o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu, koje se, ako postoje zakonski uvjeti,  ostvaruje do 1. ožujka sljedeće godine.

O nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka rješava se na osnovi novog zahtjeva, koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja).

Napominjemo da će se prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu koji je stupio na snagu 1. ožujka 2024., na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesenih u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 29. veljače 2024., te onih koji budu podneseni u roku od 120 dana, počevši od 1. ožujka 2024., ako su ispunjeni svi Zakonom propisani uvjeti, pravo na doplatak za djecu priznat počevši od 1. ožujka 2024.

Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnese nakon isteka navedenog roka od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024. pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u Republici Hrvatskoj utvrđuje se službenim putem. To znači da korisnik doplatka za djecu uz zahtjev  ne prilaže dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, osim dokaza o naknadi za bolovanje koju je isplatio poslodavac na teret HZZO-a, naknadi udomitelju (bez opskrbnine), naknadi roditelju njegovatelju i njegovatelju, ostvarenom netodohotku u inozemstvu, ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine.


Korisnicima kojima u postupku nastavnog ostvarivanja prava na doplatak za djecu u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenog rješenja. HZMO donosi rješenja onim korisnicima kojima se visina doplatka  u odnosu na prethodnu godinu smanjuje ili povećava.

Korisnici kojima u skladu s navedenim, neće biti dostavljeno rješenje o nastavnom priznanju prava na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka tekuće godine, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu (radi ostvarivanja drugih prava) mogu u područnoj službi/uredu HZMO-a zatražiti izdavanje rješenja ili potvrdu o ostvarenom pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.
 
Okolnosti koje mogu utjecati  na izmjenu donesenog rješenja 
Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a prijaviti svaku promjenu nastalu tijekom godine koja može utjecati na promjenu utvrđenih uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (rođenje djeteta, razvod braka, preseljenje,  stupanje u radni odnos, prebivalište ili boravak djeteta u inozemstvu, zaposlenje korisnika ili bračnog druga u drugoj državi ili članici EU, stjecanje mirovine korisnika ili bračnog druga u drugoj državi članici EU, priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja djetetu, prestanak redovitog školovanja djeteta, stupanje u brak korisnika ili djeteta)  ili na izmjenu svote doplatka za djecu (zbog prestanka radnog odnosa, umirovljenja, ostvarivanja prava na novčanu naknadu, promjene broja članova kućanstva, stjecanja prihoda u inozemstvu) i to u roku od 15 dana od nastale promjene.

Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog dohotka kućanstva, koje su isključivale stjecanje prava na doplatak ili zbog kojih je korisniku pripadala manja svota doplatka za djecu zbog promjene u broju ili svojstvu djece ili članova kućanstva (povećanje broja djece ili članova kućanstva bez prihoda, prestanak ostvarivanja prihoda zbog prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti,  prestanak ostvarivanja naknade), korisnik stječe pravo na doplatak ili mu se povećava svota doplatka za djecu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon prijave nastale promjene.

Kada se u tekućoj kalendarskoj godini poveća ukupni dohodak kućanstva koji uvjetuje prestanak prava na doplatak (povećanje broja članova kućanstva koji ostvaruje prihod/dohodak, smanjenje broja članova kućanstva), pravo na doplatak za djecu prestaje od prvoga dana idućeg mjeseca od dana nastale promjene, o tome se  donosi rješenje, a isplata se obustavlja  posljednjeg dana u mjesecu  u kojem je nastala promjena.

Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može biti korisnik ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.

Ako se utvrdi da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, nadležno tijelo socijalne skrbi donijet će odluku o imenovanju posebnog skrbnika za isplatu doplatka za djecu i o tome izvijestiti HZMO.
 
Žalba protiv prvostupanjskog  rješenja o pravu na doplatak za djecu  podnosi se Središnjoj  službi HZMO-a, A. Mihanovića 3, Zagreb, preko područne službe/područnog ureda HZMO-a koji je donio rješenje.

Doplatak za djecu isplaćuje se na račun korisnika doplatka za djecu u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Ako je račun ovršen, da bi se spriječila ovrha doplatka za djecu, korisnik doplatka u poslovnici Financijske agencije (FINA) obvezno prijavljuje primanje doplatka za djecu i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao uplatitelja, nakon čega FINA otvara poseban račun za isplatu doplatka za djecu.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi