Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Doplatak za djecu

Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu HZMO na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva ili putem naših e-Usluga.

U zahtjevu treba navesti:
 • identifikacijske podatke (OIB, MBG, ime i prezime) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva
 • kao članove kućanstva podnositelj zahtjeva navodi bračnog/izvanbračnog druga i druge članove obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak  
 • adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva)
 • je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu
 • u kojem je odnosu/srodstvu podnositelj zahtjeva s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva  
 • za članove kućanstva jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak za djecu izvan RH ostvaruje li se za dijete doplatak za djecu u drugoj državi
 • koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu
 • postoji li invaliditet ili oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu
 • je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja (težim ili teškim invaliditetom) osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima 
 • IBAN tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva/korisnika doplatka za djecu. 
 
 Uz zahtjev za prvo ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnose se dokazi:
 • o identifikaciji podnositelja zahtjeva, djece  i članova kućanstva:
             za hrvatske državljane s prebivalištem u RH i strance sa stalnim boravkom: preslike osobnih iskaznica, preslike rodnih, vjenčanih listova ili elektronički zapis iz e-Građani (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu)
             za osobe pod međunarodnom zaštitom: potvrde o statusu azilanta ili stranca kojemu je odobrena supsidijarna zaštita
 • o prihodima ako su ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini: potvrda  o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a, potvrda centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja, potvrda o udomiteljskoj naknadi, potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine, potvrda poslodavca  o ostvarenom neto dohotku u inozemstvu
 • o broju  tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koji će se isplaćivati doplatak za djecu: potvrda banke ili obrazac Ovlaštenje/Suglasnost
 • o školovanju: školsku potvrdu o redovitom pohađanju osnovne ili srednje škole za dijete za koje se traži doplatak za djecu, ako se školuje u državi članici EU i navršilo je 15 i više godina života
 • o utvrđivanju stupnja oštećenja djeteta: medicinska dokumentacija.

Uz svaki sljedeći podneseni zahtjev ne treba dostavljati dokaze o identifikaciji, osim ako nisu nastale promjene u odnosu na već ranije dostavljene dokaze.
 
Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva. Iznimno, za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

Kada je pravo na doplatak za djecu već priznato, u svakoj sljedećoj godini od 1. ožujka ponovo se rješava o pravu na doplatak za tekuću godinu koje se, ako postoje zakonski uvjeti,  ostvaruje do 1. ožujka sljedeće godine.

O nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka rješava se na osnovi novog zahtjeva koji se podnosi od siječnja do 1. ožujka tekuće godine kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja).

Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava podnese nakon 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.

Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH utvrđuje se službenim putem. To znači da korisnik doplatka za djecu uz zahtjev  ne prilaže dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, osim naknade bolovanja koju je isplatio poslodavac na teret HZZO-a, naknade udomitelju (bez opskrbnine), naknade roditelju njegovatelju i njegovatelju, ostvarenog neto dohotka u inozemstvu, ukupno isplaćene svote inozemne mirovine.

Ako je  nakon novog izračuna, na osnovi ukupnog dohotka ostvarenog u prethodnoj godini, u prevođenju utvrđena svota doplatka za djecu za tekuću godinu u istoj svoti kao u prethodnom rješenju, doplatak za djecu isplaćuje se prema ranije donesenom rješenju kojim je utvrđeno pravo i visina doplatka za djecu. To znači da će se korisnicima kojima u postupku prevođenja nije izmijenjena svota doplatka za djecu, određena u prethodnom rješenju,  nastaviti isplata doplatka za djecu bez donošenja i dostave rješenja za tekuću godinu.

HZMO donosi rješenja samo onim korisnicima kojima se svota doplatka za djecu smanji ili poveća.
Korisnici koji neće dobiti rješenje o prevođenju, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu (radi ostvarivanja drugih prava) mogu u nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a zatražiti izdavanje rješenja ili potvrdu o ostvarenom pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.
 

Okolnosti koje mogu utjecati  na izmjenu donesenog rješenja 

Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a prijaviti svaku promjenu nastalu tijekom godine koja može utjecati na promjenu utvrđenih uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (rođenje djeteta, razvod braka, preseljenje, stupanje u radni odnos ili prestanak radnog odnosa korisnika, djeteta ili člana kućanstva, prebivalište ili boravak djeteta u inozemstvu, zaposlenje korisnika ili bračnog druga u drugoj državi ili članici EU, stjecanje mirovine korisnika ili bračnog druga u drugoj državi, članici EU, smještaj djeteta s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, odnosno težim ili teškim invaliditetom u ustanovu, prestanak redovitog školovanja djeteta, stupanje u brak korisnika ili djeteta)  ili na izmjenu svote doplatka za djecu (zbog prestanka radnog odnosa, umirovljenja, ostvarivanja prava na novčanu naknadu, promjene broja članova kućanstva, stjecanja prihoda u inozemstvu),  i to u roku 15 dana od nastale promjene.

Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog dohotka kućanstva, koje su isključivale stjecanje prava na doplatak ili zbog kojih je korisniku pripadala manja svota doplatka za djecu zbog promjene u broju ili svojstvu djece ili članova kućanstva (povećanje broja djece ili članova kućanstva bez prihoda, prestanak ostvarivanja prihoda zbog prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti,  prestanak ostvarivanja naknade), korisnik stječe pravo na doplatak ili mu se povećava svota doplatka za djecu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon prijave nastale promjene.

Kada se u tekućoj kalendarskoj godini poveća ukupni dohodak kućanstva koji uvjetuje prestanak prava na doplatak (povećanje broja članova kućanstva koji ostvaruje prihod/dohodak, smanjenje broja članova kućanstva), pravo na doplatak za djecu prestaje od prvoga dana idućeg mjeseca od dana nastale promjene,
o tome se  donosi rješenje, a isplata se obustavlja  posljednjeg dana u mjesecu  u kojem je nastala promjena.

Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može  biti korisnik ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.

Ako se utvrdi da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, nadležno tijelo socijalne skrbi ili sud odredit će isplatu doplatka drugoj osobi i o tome izvijestiti HZMO.
 
Žalba protiv prvostupanjskog  rješenja o pravu na doplatak za djecu  podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a koji je donio rješenje, a ako je ne uvaži, žalbu  rješava Središnja služba HZMO-a, A. Mihanovića 3, Zagreb.

Doplatak za djecu isplaćuje se  preko banaka,  na tekuće račune korisnika doplatka za djecu u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Ako je račun ovršen, da bi se spriječila ovrha doplatka za djecu, korisnik doplatka u poslovnici Financijske agencije (FINA) obvezno prijavljuje primanje doplatka za djecu i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao uplatitelja, nakon čega FINA otvara poseban račun za isplatu doplatka za djecu.

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi