Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Obiteljska mirovina

Mirovine

Obiteljska mirovina

Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je osiguranik nakon kojeg ostvaruju pravo na mirovinu:

 • navršio najmanje 5 godina staža osiguranja (radnog staža) ili najmanje 10 godina mirovinskog staža (radnog i posebnog staža, npr. u domobranima) ili je
 • ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili je
 • bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili je
 • bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.
Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu i uvjeti ostvarivanja prava

Udovica / udovac/ izvanbračni drug/ životni partner/ neformalni životni partner imaju pravo na obiteljsku mirovinu:
 • ako su do smrti bračnog druga nakon kojeg im pravo pripada navršili 50 godina života
 • ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga
 • ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a oni obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.
 • ako  do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života
 • ako su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života, zadržavaju pravo trajno, a ako pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života
 • udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti.
 • Izvanbračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je izvanbračna zajednica postojala najranije na dan 28. ožujka 2008. ili kasnije, a trajala je najmanje tri godine. Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
 • Razvedeni bračni drug ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.
 • Članovi obitelji formalnog i neformalnog životnog partnera imaju pravo na obiteljsku mirovinu ako je formalno ili neformalno životno partnerstvo postojalo na dan 5. kolovoza 2014. ili kasnije i pod uvjetom da je trajalo najmanje tri godine. Status neformalnog životnog partnerstva utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu:
 • ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina, to pravo može koristiti do 18. godine u razdobljima kada nije zaposleno
 • ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, za sve vrijeme dok traje potpuni gubitak radne sposobnosti. Dijete kod kojega tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti zadržava pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.
 • kada je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti
 • ako je u trenutku smrti osiguranika dijete na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. Pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stječe pravo na obiteljsku mirovinu, neovisno o tome je li ga osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti. Također, dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koje je prije smrti roditelja stupilo u radni odnos ili je počelo obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza osiguranja (npr. otvori obrt)  prema ZOMO-u, nakon smrti roditelja ima pravo na obiteljsku mirovinu.

Isplata mirovine obustavlja se za vrijeme trajanja radnog odnosa ili drugog svojstva na osnovi kojeg se stječe svojstvo osiguranika, a pravo na mirovinu se ne gubi. Nakon prestanka obveznog osiguranja ponovno se uspostavlja isplata obiteljske mirovine.

Nakon smrti oba roditelja dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu iza svakog roditelja, tj. ima pravo na dvije obiteljske mirovine.
 
Roditelji, očuh, maćeha, životni partner roditelja i  posvojitelj osiguranika koje je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:
 • ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života
 • ako je mlađi od 60 godina u slučaju da je do smrti osiguranika ili korisnika prava kod njega nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, sve dok takva nesposobnost  traje. Ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu ima i
 • pastorčad koju je osiguranik uzdržavao
 • unučad, djeca bez roditelja-braća, sestre i druga djeca koju je osiguranik uzdržavao ako su bez oba roditelja ili ako imaju jednog ili oba roditelja kod kojih postoji potpuni gubitak radne sposobnosti prema ZOMO-u
 • dijete nad kojim je osiguranik ostvarivao partnersku skrb
 • dijete preminulog životnog partnera kojeg je osiguranik uzdržavao u skladu sa ZOMO-om i propisima o životnom partnerstvu osoba istog spola.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, gubi sklapanjem braka, odnosno izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva/neformalnog životnog partnerstva, osim ako to pravo nije ostvareno zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Stupanjem u brak pravo ne gube ni djeca koja se nalaze na redovitom školovanju te djeca sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti.
 
Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka roka od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.
Iznimno, u slučaju smrti korisnika mirovine pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

Izuzima se od ovrhe obiteljska mirovina koju ostvaruju samo djeca umrlog osiguranika, a udovica/udovac je nositelj prava jer obavlja roditeljsku dužnost prema djeci umrlog osiguranika ili obiteljsku mirovinu koristi uz djecu umrlog osiguranika.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi