Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Obustave od mirovine

Mirovine

Obustave od mirovine

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

Prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje od siječnja do kolovoza 2019. iznosila je 6.434,00 kn te će se primjenjivati u 2020. godini za obračun dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. 
Osnovicu za obračun doprinosa čine mjesečne i/ili zaostale mirovine obračunate prema rješenju o priznatom pravu (osim invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme zaposlenja) te dodatak mirovini prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

HZMO je obveznik obračunavanja doprinosa i za korisnike čija su mirovinska primanja  manja ili jednaka svoti prosječne neto plaće po zaposlenom u  pravnim osobama Republike Hrvatske te na mirovine korisnika koji su stekli pravo na mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ali se u tim slučajevima doprinos ne obustavlja od mirovinskih primanja korisnika, već idu na teret državnog proračuna.  
Doprinos  se ne obračunava na razlike mirovina obračunate prema rješenju o promjeni opsega prava, niti na razlike mirovina obračunate prema usklađivanju aktualne vrijednosti mirovine.
 

Porez na mirovinska primanja i prirez

HZMO prema Zakonu o porezu na dohodak obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada na mirovinska primanja te prirez porezu na dohodak prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez i prirez obračunat na mirovinska primanja HZMO uplaćuje u državni proračun. Prema Zakonu o porezu na dohodak, porez se ne obračunava  na sljedeće primitke koje isplaćuje HZMO, i to:
  • obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i obiteljske mirovine smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • doplatak za djecu- naknadu plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata prema posebnom zakonu od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od dana završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije
  • zaštitni dodatak uz mirovinu planiran u državnom proračunu
  • novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja
  • doplatak za pomoć i njegu druge osobe
  • naknadu plaće invalidu rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju, od dana nastanka invalidnosti do najduže 24 mjeseca od dana završetka profesionalne rehabilitacije
  • dodatak na mirovinu isplaćen u skladu sa Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji korisniku mirovine pripada za razdoblje do 31. prosinca 2011.
Od mirovinskih primanja (za umirovljenike koji koriste starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu, za članove obitelji koji koriste obiteljsku mirovinu, osim djece) koja podliježu obračunu poreza izračunava se porezna osnovica umanjenjem za neoporezivi dio, i to:
  • za izdatak dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se obračunava iz mirovine
  • za osnovni osobni odbitak koji iznosi 4.000,00 kn 
  • za dio osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i invalidne članove obitelji, umirovljenika s invaliditetom i druge odbitke koji se utvrđuju  primjenom odgovarajućeg koeficijenta  na osnovicu osobnog odbitka.

Odbici za koje se povećava osnovni osobni odbitak za umirovljenika izračunavaju se u postotku od osnovice osobnog odbitka koja od 1. siječnja 2017. iznosi 2.500,00 kn. Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji iznosi 1.750,00 kn (0,7 od 2.500,00 kn), 1.000,00 kn za invalidnost (0,4 od 2.500,00 kn), 1.750,00 kn za prvo uzdržavano dijete (0,7 od 2.500,00 kn), za drugo uzdržavano dijete (1,0 od 2.500,00 kn) itd. Ujedno, osobni odbitak za umirovljenika i uzdržavanog člana obitelji i djecu, kojima je utvrđena 100% invalidnost po jednoj osnovi i/ili koji zbog invalidnosti imaju na temelju posebnih propisa pravo  na doplatak za  pomoć i njegu, iznosi 3.750,00 kn te povećava osobni odbitak za 1,5 od 2.500,00 kn.

Osobne odbitke umirovljenicima priznaje i evidentira Porezna uprava te dostavlja HZMO-u podatke o osobnim odbicima i podatke o stupnju invalidnosti korisnika sa statusom hrvatskoga ratnoga vojnog invalida koje HZMO koristi pri obračunu poreza. Stoga umirovljenici ne trebaju dostavljati HZMO-u porezne kartice.
Na tako dobivenu poreznu osnovicu predujam poreza obračunava se od 1. siječnja 2019. primjenom poreznih stopa  od 24% i  36%, ovisno o visini porezne osnovice, na sljedeći način:

 
MJESEČNA POREZNA OSNOVICA STOPA POREZA
do 17.500,00 kn 24%
iznad 17.500, 00 kn 36%
 
 
Umirovljeniku sa statusom HRVI-a iz Domovinskog rata obračunati predujam poreza umanjuje se i za postotak invalidnosti prije umanjenja predujma za 50%. 
Korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina ostvarena u inozemstvu, HZMO na mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj koja se oporezuje prema hrvatskim propisima obračunava porez, uz primjenu osobnog odbitka te je ukinuta mogućnost da se korisnik opredijeli na koju mirovinu želi da mu se primijeni osobni odbitak.

Predujam poreza na dohodak po osnovi mirovine iz inozemstva koja podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj korisnik plaća isključivo prema rješenju Porezne uprave, koja će pri izračunu predujma poreza na dohodak po osnovi inozemne mirovine uzeti u obzir i mirovinu koju porezni obveznik ostvaruje od tuzemnog isplatitelja (iznos iskorištenog osobnog odbitka i utvrđenu poreznu osnovicu).
 
Korisnik koji uz mirovinu ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod drugog ili više poslodavaca (isplatitelja) može u Poreznoj upravi zatražiti kod kojeg poslodavca želi koristiti osobni odbitak ili raspodjelu osobnog odbitka na više poslodavaca. O izabranom poslodavcu ili postotku raspodjele osobnog odbitka Porezna uprava obavijestit će HZMO razmjenom podataka.
  
Obračunati predujam poreza umanjuje se za 50%  umirovljenicima  po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine. 
Podatke o  isplaćenim mirovinskim primanjima te o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na mirovine HZMO  mjesečno dostavlja Poreznoj upravi, na obrascu  JOPPD.

Iznimno, nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine te korisnicima invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji su zaposleni HZMO obračunava porez na mirovinu ne primjenjujući osobni odbitak s obzirom na to da je porezna kartica – obrazac PK kod drugog poslodavca.
 

Ovrhe na mirovinskim primanjima

Prema propisima Ovršnog zakona  HZMO je kao isplatitelj mirovinskih i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja (mirovinska primanja) ovršenikov dužnik. HZMO kao ovršenikov dužnik ima zakonsku obvezu u odnosu na korisnike kojima su prema rješenju o ovrsi, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, predmet ovrhe mirovinska primanja obustaviti dio mirovinskog primanja koji nije izuzet od ovrhe i prenijeti ga u korist ovrhovoditelja, a iznose mirovinskih primanja koji su izuzeti od ovrhe isplatiti ovršeniku. 

 

 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi