Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Prijave i odjave na osiguranje

Prijave/odjave na mirovinsko osiguranje

Prijave i odjave na osiguranje


Svojstvo osiguranika utvrđuje HZMO na osnovi prijave na osiguranje. Prijavu podnosi:
 • poslodavac osiguranika odnosno obveznik doprinosa
 • osiguranik kada je sam obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Svojstvo osiguranika prestaje prestankom okolnosti na temelju kojih je stekao svojstvo osiguranika, a osiguraniku iz članka 11., 11.a i 13.  ZOMO-a i u slučaju stjecanja prava na mirovinu.
Prijava se podnosi područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a, nadležnoj prema sjedištu poslodavca ili njegove podružnice, odnosno mjestu prebivališta ili obavljanja djelatnosti. Rok za prijavu na osiguranje je najranije osam dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca.

Svi poslodavci, odnosno drugi obveznici podnošenja prijave s više od tri osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putemE-prijave  je  web-aplikacija koja korisnicima omogućava elektroničku uspostavu prijave i odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa i o promjenama podataka obveznika doprinosa.
 

Vrste prijava (tiskanice/elektroničke prijave)
 • M-1P/eM-1P Prijava o početku osiguranja
 • M-2P/eM-2P Prijava o prestanku osiguranja
 • M-3P/eM-3P Prijava o promjeni tijekom osiguranja
 • M-11P/eM-11P Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa
 • M-12P/eM-12P Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa
 • M-13P/eM-13P Prijava o promjeni podataka obveznika doprinosa
 • M-SEZ/eM-SEZ Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima.
 • MPP-1/eMPP-1 Prijava/promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici

Poslodavci (pravna ili fizička osoba) 
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje početka poslovanja:
  • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P/eM-11P)
  • rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
  • ​obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) - na uvid.
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje prestanka poslovanja:
  • prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P/eM-12P)
  • rješenje/izvadak o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid (za obveznike koji nisu upisani u registar).


 Samostalni obveznici doprinosa 
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje početka poslovanja:
  • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P/eM-11P)
  • rješenje/izvadak o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar).
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje prestanka poslovanja:
  • ​​prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P/eM-12P)
  • rješenje/izvadak o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar).​
 

Radnici zaposleni kod poslodavca pravne ili fizičke osobe
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje početka osiguranja
  • prijava o početku osiguranja M-1P/eM-1P.
 • Vrsta prijave i dokumentacija potrebna za evidentiranje prestanka osiguranja:
  • prijava o prestanku osiguranja M-2P/eM-2P.


Uz prijavu o početku/prestanku osiguranja za radni odnos nije obvezno priložiti popratnu dokumentaciju, osim za:
 • osobe s invaliditetom - rješenje ili odgovarajući akt nadležnog tijela o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom
 • osobe koje su zaposlene kod poslodavca koji ima sjedište u državi članici u kojoj se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u Republici Hrvatskoj nema registrirano trgovačko društvo ili podružnicu i na koje se, u skladu s pravnim propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske - dokaz o zasnovanom radnom odnosu/prestanku radnog odnosa
 • osobe zaposlene u institucijama Europske unije ako nisu obvezno osigurane prema propisima EU - dokument o zaposlenju/prestanku zaposlenja u institucijama EU
 • članove posade broda u međunarodnoj plovidbi čiji je poslodavac brodar ili kompanija domaća ili strana pravna osoba, ako pravnim propisima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije određeno i članove posade broda u međunarodnoj plovidbi koji imaju sklopljen „trajni ugovor o radu“ - ugovor o radu/prestanku ugovora o radu (ako je poslodavac brodar ili kompanija domaća pravna osoba) odnosno presliku pomorske knjižice (matrikule) ako je poslodavac brodar ili kompanija strana pravna osoba
 • sezonske radnike u poljoprivredi zbog prestanka osiguranja - ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
 • roditelje koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta:
  • domovnicu za dijete
  • potvrdu da roditelj i dijete imaju prebivalište u RH
  • izjavu roditelja djeteta danu u zapisnik ili ovjerenu kod javnog bilježnika o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju na osnovi članka 14. ZOMO-a ako oba roditelja nisu osigurana na mirovinsko osiguranje.
 

Promjena podataka obveznika i osiguranika

Za evidentiranje promjene podataka obveznika (npr. naziv, adresni podaci, općina sjedišta i dr.) potrebno je:
 • uspostaviti prijavu o promjeni podataka obveznika (tiskanica M-13P/eM-13P) i
 • priložiti dokumentaciju iz koje se vidi promjena (npr. rješenje o upisu promjene u nadležni registar i sl.).
 
Za evidentiranje promjene podataka osiguranika tijekom osiguranja (npr. promjena prezimena osiguranika, mjesta rada, radnog vremena, stručne spreme, vrsta sklopljenog ugovora i dr.) potrebno je :
 • uspostaviti prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P/eM-3P).
Nije obvezno priložiti dokumentaciju iz koje se vidi promjena.


Vrste prijava za vođenje matične evidencije i popratna dokumentacija sastavni su dio Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/1722/19, 145/2020 i 151/22).
 

Dodatne napomene:
 
 • Poslodavci pravne osobe obvezni su uspostaviti prijavu o početku poslovanja M-11P/eM-11P tek kada uspostave prve prijave o početku osiguranja M-1P/eM-1P za radnika s kojim su zasnovali radni odnos.
 • Osoba za koju obveznik doprinosa ne podnese prijavu, odnosno odjavu osiguranja može zahtijevati da HZMO donese rješenje o priznanju, odnosno prestanku svojstva osiguranika.
 • Ako osiguranik iz članka 10., 11., 12.,  i 13. ZOMO-a  u roku od 30 dana od dana nastanka obveze na osiguranje ne podnese prijavu na osiguranje, HZMO će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o priznanju svojstva osiguranika.
 • Ako HZMO u roku od 12 mjeseci od dana nastanka obveze na osiguranje ne donese rješenje o priznanju svojstva osiguranika, svojstvo osiguranika priznaje se s datumom donošenja rješenja.
 • Ako HZMO na temelju prijave na osiguranje ne prizna svojstvo osiguranika ili to svojstvo prizna po drugoj osnovi, o tome donosi rješenje.
 • U smislu članka 180. st 5. i 6.  obveznici doprinosa su dužni  Zavodu dostavljati MPP-1/eMPP-1 :- u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja obveznik doprinosa obvezan je na zahtjev Zavoda, u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostaviti podatke o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi, - u postupku kontrole podataka osiguranika i prikupljanja nedostajućih podataka o stažu osiguranja i osnovici za radnike kojima u evidencijama Zavoda nisu evidentirani ti podaci obveznik doprinosa obvezan je na zahtjev/zamolnicu Zavoda dostaviti podatke o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva/zamolnice.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi