Poslovanje HZMO-a za vrijeme epidemije COVID-19
Preskočite na glavni sadržaj
COVID-19 dodatak

O HZMO-u

COVID-19 dodatak

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (iz država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju), kao i korisnici kojima je uspostavljena isplata mirovine u Republici Hrvatskoj, a imaju element inozemnosti (priznanje prava na razmjerni dio mirovine, pravo na samostalnu mirovinu kao povoljniju primjenom uredbi EU/međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili navršen mirovinski staž u inozemstvu), za isplatu jednokratnog novčanog primanja obvezno trebaju popuniti online obrazac ili dostaviti popunjenu Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine te dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec ožujak 2021.
Korisnici koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju u tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu, te istu potpisati i dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na opisani način.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije do 30. studenoga 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem Tiskanice za dostavu podatka o visini inozemne mirovine ili putem online obrasca do 30. studenoga 2021. 
Dokazom se smatra:
  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi svota mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.
Prema točki I. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19 (Narodne novine, broj 39/21 –skraćeno: COVID dodatak) uvjet je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a to je mjesto trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, prema tome korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske nemaju pravo na COVID-19 dodatak.
Korisnici nacionalne naknade za starije osobe nemaju pravo na COVID-19 dodatak jer dodatak pripada isključivo korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju.
Mirovina i nacionalna naknada različite su kategorije novčanih primanja jer se mirovina ostvaruje na temelju obveznog mirovinskog osiguranja osiguranika odnosno na temelju doprinosa za mirovinsko osiguranje koje plaćaju sami osiguranici iz svojih plaća odnosno osnovica (radnici, obrtnici, poljoprivrednici i drugi obveznici iz članka 9. do 17. Zakona o mirovinskom osiguranju), a nacionalna naknada novčano je primanje koje se financira iz državnog proračuna odnosno iz poreza građana radi ostvarivanja osnovne socijalne sigurnosti svih građana starijih od 65 godina koji nemaju osnovna sredstva za život, a ostvaruje se prema uvjetima propisanim Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe.
COVID-19 dodatak isplatit će se i korisnicima mirovine ako im je priznato pravo na isplatu predujma mirovine.
 
U ovom slučaju treba razlikovati korisnike kojima je već doneseno rješenje o predujmu, kojima je priznato pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije, a rješenje je doneseno do prve obrade za isplatu COVID-19 dodatka (u travnju) te korisnike kojima će rješenje o predujmu mirovine tek biti doneseno.
 
1. Ako je rješenje o predujmu mirovine već doneseno (do obrade u travnju, do tzv. prvog izdvajanja), te su zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2021., isplatom COVID dodatka već su obuhvaćeni u I. fazi obrade za isplatu (isplata dodatka obavit će se u travnju, i to 30. travnja 2021.) – naravno ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz točke II. Odluke te nisu zaposleni i ne obavljaju djelatnost  (točka II. Odluke).
 
2. Međutim, ako je postupak ostvarivanja prava na mirovinu tek u tijeku i rješenje o predujmu bude doneseno nakon prve obrade u travnju, ali s pravom na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te budu zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021.,  i njima će se isplatiti COVID dodatak, ali u II. fazi – najkasnije u srpnju 2021. (točka V. Odluke), ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz točke II. odnosno III. Odluke.
Umirovljenici koji stječu pravo na mirovinu tek od 1. travnja 2021. nemaju pravo na COVID dodatak jer je uvjet za isplatu da je priznata isplata mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te da su zatečeni u isplati mirovine za ožujak 2021. (točka II. Odluke).
Korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, ako im se prizna pravo i isplata mirovine najkasnije na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te korisnicima koji su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., a koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost, pripada pravo na isplatu dodatka (dakle ako nisu zaposleni odnosno ne obavljaju djelatnost) ako im ukupno mirovinsko primanje iz točke II. Odluke ne prelazi 4000,00 kuna. Uvjeti su kumulativni.
 
Budući da se postupci za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu najčešće pokreću po službenoj dužnosti - na prijedlog izabranog liječnika zbog dugotrajnog bolovanja, u skladu s člankom 48. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, većina tih korisnika je tijekom vještačenja i rješavanja o pravu u radnom odnosu ili obavljaju djelatnost.
Stoga, iako im se rješenje o isplati mirovine doneseno s datumom početka isplate 31. ožujka 2021. ili ranije te su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., neće imati pravo na dodatak ako su zaposleni odnosno ako obavljaju djelatnost za koje je obvezno osiguranje (članak II. stavak 1. Odluke).
Inozemna svota mirovine utvrdit će se na temelju dokaza o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.
Dokazom o isplaćenom iznosu inozemne mirovine smatra se - potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi svota mirovine za ožujak 2021. koju je uplatio inozemni nositelj ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje najkasnije do 30. studenoga 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem Tiskanice za dostavu podatka o visini inozemne mirovine ili putem online obrasca.
Ako je prvostupanjsko rješenje negativno (odbijen je zahtjev za mirovinu) te je podnesena žalba protiv toga rješenja, tada se smatra da je postupak u tijeku i o pravu na dodatak odlučuje se prema uvjetima iz točke V. Odluke. To znači da ako se novim prvostupanjskim rješenjem prizna pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te su korisnici zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021.,  isplatit će se dodatak, i to u srpnju 2021. (uz uvjete iz točke II. Odluke).
 
Ako je prvostupanjskim rješenjem na koje je podnesena žalba priznato pravo i isplata mirovine najkasnije s danom 31. ožujka 2021. te su korisnici zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., COVID-19 dodatak će se isplatiti (ako su ispunjeni uvjeti u pogledu visine mirovine, a korisnik nije zaposlen odnosno ne obavlja djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja).
 
Naglašavamo da ako se naknadno utvrdi nepripadnost isplate, korisnik je dužan vratiti isplaćeni COVID-19 dodatak (točka VI. Odluke).
U skladu s točkom II. Odluke, u ukupno mirovinsko primanje ulaze i dodaci na mirovinu, u koje se ubraja i zaštitni dodatak. Pravo na isplatu COVID-19 dodatka pripada tek ako ukupno mirovinsko primanje, a to su mirovina i zaštitni dodatak zbrojeni (ukupno mirovinsko primanje) te dokupljena mirovina, mirovina koja pripada iz I. i II. stupa, tuzemna i inozemna mirovina s dodacima koji ulaze u ukupno mirovinsko primanje, ne prelazi za ožujak 2021. godine 4000,00 kn, a korisnik nije zaposlen odnosno ne obavlja djelatnost za koju postoji obveza osiguranja.
Ako korisnici prema rješenjima koriste tzv. podijeljenu obiteljsku mirovinu, tada svakom korisniku podijeljene mirovine pripada puna svota dodatka, u skladu s točkom IV. Odluke, ako su ispunjeni uvjeti iz točke II. Odluke (da svota tog dijela mirovine ne prelazi 4000,00 kn).
 
Međutim, ako nemaju rješenja o podijeljenoj obiteljskoj mirovini, već je jedan nositelj prava za sve korisnike (npr. skrbnik) ili je isplata prenesena na račun ustanove za zbrinjavanje starijih i nemoćnih (jednoj), tada nije riječ o podijeljenoj obiteljskoj mirovini te se isplata dodatka određuje nositelju prava u iznosu koji ovisi o iznosu ukupnog mirovinskog primanja, u skladu s točkom II. Odluke.
 
Dakle, ako ukupna svota obiteljske mirovine za sva tri korisnika iznosi između 2000,01 do 3000,00 kuna, tada pripada dodatak u svoti od 600,00 kn.
 
U slučaju da koriste mirovinu prema odvojenim rješenjima odnosno podijeljenu obiteljsku mirovinu prema članku 74. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, tada pravo pripada prema visini mirovine koju prima svaki od tih korisnika, na adresu ustanove u kojoj su smješteni. U tom slučaju, prema točki II. Odluke, za mirovinu do 1.500,00 kuna COVID dodatak iznosi 1.200,00 kuna.
Činjenica da dijete zbog školovanja ima boravište u drugom gradu, time dijete ne gubi svoje prebivalište koje je na istoj adresi s ostalim korisnicima. Međutim, s obzirom na to da obiteljska mirovina prelazi iznos od 4000,00 kuna, u skladu s točkom II. Odluke ne pripada pravo na isplatu COVID-19 dodatka jer mirovina iznosi više od 4000, 00 kuna.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi