HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade:
Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb                                                                                               
Službenik za zaštitu podataka
e-pošta: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr
01/ 4595-064
01/ 4595-293
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/I, 4. 5. 2016. - u daljnjem tekstu: Uredba) izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. u svim državama članicama EU te je u cijelosti obvezujuća.
Uredba je donijeta radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Donošenjem i primjenom Uredbe osigurava se veći nadzor i jednako postupanje pri obradi i prijenosu osobnih podataka na području cijele EU, kao i prema trećim državama.


PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika tj. fizičkih osoba čiji se osobni podaci obrađuju (osiguranici, korisnici, radnici Zavoda i dr.)  na temelju pravnih osnova propisanih Uredbom.
Pravila zaštite privatnosti uređuju na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo vaše osobne podatke, u koje svrhe ih upotrebljavamo, prava ispitanika vezano za osobne podatke i dr.
 
1.     Načela obrade osobnih podataka

Zakonitost, poštenost i transparentnost
Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na ispitanika, na način da se ispitanik upozna sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima će se njegovi osobni podaci otkriti i  rokovima pohrane.
Ograničavanje svrhe
Osobni podaci prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe ne smiju se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada podataka radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvobitnim svrhama.
Točnost
Osobni podaci moraju biti točni i potpuni. Voditelj obrade treba poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.
Ograničenje pohrane
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
Cjelovitost i povjerljivost
Osobni podaci trebaju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
Pouzdanost
Voditelj obrade odgovoran je za obradu osobnih podataka u skladu s navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati.

 
  
2.     Obrada osobnih podataka                                                                                                  
 
  • Zavod obrađuje (prikuplja, bilježi, čuva, otkriva, prenosi i dr.) osobne podatke ispitanika na temelju važećih zakonskih propisa (Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o pravu na doplatak za djecu, Zakona o radu, Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dr.).
  • Osobni se podaci također obrađuju na temelju ugovora (međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela i državnih ustanova).
  • Zavod videonadzorom prikuplja i obrađuje osobne podatke koji obuhvaćaju stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane, u svrhu zaštite osoba i imovine, a na temelju legitimnog interesa Zavoda da zaštiti osobe i imovinu.
Svrha obrade osobnih podataka u Zavodu je ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i prava radnika Zavoda iz radnog odnosa.
Osobni podaci obrađuju se samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.     Primatelji osobnih podataka u RH i EU 

Prijenos ili otkrivanje osobnih podataka primateljima (fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti) moguć je isključivo ako za to postoji zakonska pravna osnova. Zavod razmjenjuje, prenosi ili otkriva osobne podatke, najčešće tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih  obveza i ovlasti (Poreznoj upravi, REGOS-u, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i dr.).
Zavod razmjenjuje osobne podatke s članicama Europske unije radi ostvarivanja prava ispitanika na mirovinu i prava na doplatak za djecu, a na temelju pravnih propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.
 
4.     Primatelji  osobnih podataka u trećim državama

  Zavod osobne podatke ispitanika prenosi u treće države (koje nisu članice Europske unije) isključivo na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su dio unutarnjeg pravnog poretka, a po pravnoj snazi su iznad zakona i imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom.
Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju sa sljedećim državama: Australijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kanadom, Quebecom, Republikom Makedonijom, Republikom Srbijom, Republikom Turskom i Republikom Korejom.
 
 
5.     Razdoblje pohrane osobnih podataka

 Zavod kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 
6.     Prava ispitanika

 Pravo na pristup osobnim podacima
Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i ima pravo od voditelja obrade (Zavoda) dobiti informacije u vezi s obradom svojih osobnih podataka (svrha obrade, vrste osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji kojima se osobni podaci otkrivaju ili će se otkriti, osobito primatelji u trećim državama, rokovi pohrane osobnih podataka).
Zavod, kao voditelj obrade, navedene informacije daje u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom.

Pravo na ispravak/dopunu
Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
Navedeno pravo nije novost jer je Zakonom o mirovinskom osiguranju već propisana obveza korisnika da prijavi sve promjene u osobnim podacima koje utječu na pravo ili opseg korištenja prava, kao i pravo osiguranika na pribavljanje nedostajućih i ispravak netočnih podataka.
 
Pravo na brisanje
Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka, osim u slučaju ograničenja brisanja osobnih podataka, koje je propisano Uredbom.
Pravo ispitanika na brisanje podataka, u Zavodu, moguće je tek nakon proteka roka propisanog Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pravo na ograničenje obrade
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti da se ograniči obrada njegovih osobnih podataka, i to u slučaju kada smatra da su podaci netočni ili da je obrada nezakonita. Ograničenje obrade podataka odnosi se na traženje ispitanika da se podaci ne brišu za neko razdoblje, u kojem se treba dati odgovor na prigovor na obradu, provjeriti točnost podataka, utvrditi zakonitost obrade ili osigurati mogućnost podnošenja nekih pravnih zahtjeva.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako ispitanik smatra da je obrada njegovih osobnih podataka protivna Uredbi, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 
7.     Kolačići („cookies“)

 Kako bi se omogućilo bolje korisničko iskustvo, na web stranici www.mirovinsko.hr Zavod koristi tzv. kolačiće (“cookies“). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bi se omogućilo što bolje pregledavanje i korištenje web stranica. Odabirom „slažem se“ posjetitelj se slaže s korištenjem postavki kolačića na web stranicama Zavoda.  Detaljnije o načinu korištenja kolačića i isključenju istih možete saznati ovdje.

 
8.     Sigurnost osobnih podataka
 
Zavod poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka ispitanika. Mjere obuhvaćaju kontrolu pristupa svim podacima i dokumentima, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informatičke opreme i podataka.
Pristup osobnim podacima ispitanika radnicima Zavoda dopušten je isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka.
Zavod provodi izobrazbu svojih radnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti ispitanika te su svi radnici upoznati s tim da se osobni podaci ispitanika ne smiju neovlašteno koristiti.

 
9.     Službenik za zaštitu podataka
 
 U skladu s  Uredbom, Zavod je imenovao službenika za zaštitu podataka.
Poslovi koje obavlja službenik za zaštitu podataka su informiranje i savjetovanje poslovodstva Zavoda i radnika o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Uredbe, davanje pojedinačnih uputa o postupanju, praćenje primjene Uredbe i suradnja s nadzornim tijelom.
Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka su:
tel. 01 4595 293
      01 4595 064
e-mail: zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr  

 
10.   Prava ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka, podnošenje zahtjeva

 U vezi s ostvarivanjem prava propisanih Uredbom (prava na pristup osobnim podacima, prava na brisanje, prava na ispravak), ispitanik može podnijeti Zavodu zahtjev za ostvarivanje prava tako da zahtjev:
1.  osobno dostavi područnoj službi / područnom uredu Zavoda, uz predočenje osobne iskaznice
2.  uputi pisanim putem,  na adresu:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Službenik za zaštitu podataka
A. Mihanovića 3, 10 000 Zagreb
3.  dostavi elektroničkim putem (e-poštom),  na e-adresu:     zastita_osobnih_podataka@mirovinsko.hr
U slučaju podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, odgovor će se ispitaniku dostaviti isključivo na kućnu adresu, radi zaštite osobnih podataka ispitanika, jer se elektroničkim putem ne može sa sigurnošću utvrditi identitet osobe s kojom se komunicira.
 
Zavod će u pisanom obliku odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve ispitanika u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Za nepotpune i nerazumljive zahtjeve zatražit će se dodatne informacije. Odbijanje zahtjeva pisano će se  obrazložiti.
Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima Zavod neće postupati, a o razlozima će obavijestiti ispitanika pisanim putem.

 
Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima:
- Zahtjevi ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka (pdf, 439 kb)
- Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka (pdf, 364 kb)
- Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju (pdf, 355 kb)Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva