Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Nacionalna naknada za starije osobe

O HZMO-u

Nacionalna naknada za starije osobe

Nacionalnu naknadu za starije osobe moći će ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina, koji imaju dugotrajno prebivalište u Hrvatskoj (najmanje 10 godina neprekidnog prebivanja na području Hrvatske neposredno prije podnošenja zahtjeva), uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
  1. da nije korisnik mirovine prema propisima Republike Hrvatske ili prema propisima druge države i nije osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  2. da korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva, mjesečno ne prelazi dvostruki iznos  nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)
  3. da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  4. da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  5. da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja osim ako nije pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.
O pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe odlučuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u prvom i drugom stupnju. Zahtjev se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda, nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, a najranije od 1. siječnja 2021., ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava. 
Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade pripada od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Kućanstvom se, u smislu ovoga Zakona, smatra obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo.
Prihodom se, u smislu ovoga Zakona, smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.
U prihod se ne uračunavaju: doplatak za pomoć i njegu i invalidnina prema propisima o socijalnoj skrbi, invalidnina prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, invalidnina prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kao niti naknada zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu prema propisima iz mirovinskog osiguranja te druge naknade koje ne podliježu plaćanju poreza na dohodak prema poreznim propisima.
Iznimno, korisnik prava na mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine. Pravo na nacionalnu naknadu u tom slučaju pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.
Iznimno, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Pravo na nacionalnu naknadu u tom slučaju pripada od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 150,00 (od 1. siječnja 2024.) mjesečno po korisniku. Naknada se iznimno u 2024. neće usklađivati.
Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje Zavod, na račun za plaćanje u banci ili putem pošte na adresu korisnika u Republici Hrvatskoj. Naknada se utvrđuje u mjesečnim svotama i isplaćuje se u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima nacionalnu naknadu za starije osobe. Punomoć mora dostaviti isplatitelju naknade, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a vrijedi jednu godinu. 
Nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika određenog posebnim zakonom i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti. Naknada koja je isplaćena nakon smrti korisnika, pripada državnom proračunu Republike Hrvatske.
Prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe, pod prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza. Stoga, pravo na nacionalnu naknadu možete ostvariti jer prihod Vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 300,00 EUR mjesečno po članu kućanstva.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe možete ostvariti pod uvjetom da u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnesete zahtjev za obustavu isplate mirovine. Nakon što se obustavi isplata mirovine, na Vaš zahtjev, odredit će Vam se isplata nacionalne naknade u iznosu od 150,00 eura.
Mogu li ostvariti pravo na nacionalnu naknadu?
S obzirom na to da za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu nije propisan imovinski cenzus nego samo dohodovni cenzus, i Vi i supruga možete ostvariti pravo na nacionalnu naknadu jer nemate nikakav prihod ako ispunjavate sve ostale zakonom propisane uvjete.
Možemo li oboje ostvariti pravo na nacionalnu naknadu?
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe u iznosu od 150 EUR možete ostvariti i Vi i suprug jer se doplatak za tuđu pomoć i njegu ne uračunava u prihod, a niti imovina ako od nje ne ostvarujete prihod.
Ako ste korisnik zajamčene minimalne naknade iz sustava socijalne skrbi, pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ne možete ostvariti. Pravo na nacionalnu naknadu možete ostvariti uz uvjet da Vam se na Vaš zahtjev obustavi isplata zajamčene minimalne naknade. Pravo na naknadu za troškove ogrjeva nije zapreka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.
Pod kućanstvom smatra se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života. Ako zajedno podmirujete troškove života, Vaš sin smatra se članom Vašeg kućanstva te se njegov prihod uzima u obzir pri utvrđivanju prava na nacionalnu naknadu. U tom slučaju ne ostvarujete pravo na nacionalnu naknadu.
Ako Vam je prihod od iznajmljivanja apartmana manji od 300,00 EUR mjesečno, pod uvjetom da živite sami, mogli bi ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe. Ako ostvarujete prihod veći od 300,00 EUR mjesečno, u tom slučaju ne možete ostvariti navedeno pravo.
S obzirom na to da koristite pravo na uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi, pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ne možete ostvariti.
Pravo na nacionalnu naknadu ne možete ostvariti s obzirom na to da ne ispunjavate uvjet od 10 godina neprekidnog prebivališta na području RH, računajući od dana podnošenja zahtjeva. Naime, trebali bi imati prijavljeno neprekidno prebivalište prije podnošenja zahtjeva, od 2014. godine. 
S obzirom na to da nije propisan imovinski cenzus, možete ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe.  
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ne možete ostvariti dok ste upisani u Obrtni registar. Nakon što odjavite obrt, možete ostvariti navedeno pravo, ​pod uvjetom da ni u tom trenutku nećete imati navršenih 15 godina mirovinskog staža.
S obzirom na to da ste korisnik mirovine ne možete ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe možete ostvariti pod uvjetom da Vam se obustavi isplata mirovine. Vaša supruga budući da nije korisnica mirovine može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ukoliko prihod po članu vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 300,00 EUR mjesečno.  
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi