Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Rad i korištenje mirovine

O HZMO-u

Rad i korištenje mirovine

Kako mogu doći do potvrde o radnom stažu radi prijave na natječaj za posao?

Kao korisnik usluge e-Građani možete koristiti elektroničke usluge HZMO-a, i to, između ostalog, elektronički zapis o radnopravnom statusu (zamjena za radnu knjižicu) i
e-potvrdu o stažu i plaći koji su sadržajno različiti.
 
Molimo, prijavite se na uslugu e-Građani putem vjerodajnica kojima raspolažete:
 
https://nias.gov.hr/authentication/Step1
 
https://nias.gov.hr/Authentication/Step2
 
Ako zatražite izdavanje elektroničkog zapisa o  Vašem radnopravnom statusu,  dobit ćete sve prijavno-odjavne podatke evidentirane u bazama podataka HZMO-a, dakle sva razdoblja u kojima ste bili u obveznom osiguranju. Izdavanje navedenog zapisa možete zatražiti jedanput dnevno, a dobivenu potvrdu možete ispisati u potrebnom broju primjeraka. Tako izdana potvrda ima istu pravnu snagu kao i potvrda izdana na šalteru HZMO-a.
Roditelj sam djeteta koje uskoro navršava godinu dana života. Kako mogu upisati radni staž za tu godinu obavljanja roditeljske dužnosti i koja je dokumentacija potrebna?
 
Zahtjev za upis staža za djecu podnosi se  područnoj službi/uredu HZMO-a osobno ili poštom, a  uz zahtjev treba priložiti:
  • presliku rodnog lista djeteta
  • presliku domovnice djeteta
  • presliku prijave prebivališta MUP-a za majku i dijete
  • M-1P tiskanicu
  • M-2P tiskanicu
Radni odnos mi je završio prije mjesec dana i trenutno sam nezaposlen i prijavljen Zavodu za zapošljavanje. S obzirom na to da ne bih htio imati prekid u osiguranju, na koji način mogu sam uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje? Koja dokumentacija mi je potrebna?

Možete se osigurati na produženo osiguranje; zahtjev podnesite na tiskanicama M-1P i M-11P koje treba dostaviti HZMO-u. Nakon prijave na osiguranje, od Porezne uprave primit ćete rješenje o visini obaveznih doprinosa za uplatu.

Radi odjave s osiguranja, HZMO-u treba dostaviti tiskanice M-2P i M-12P.
Zašto u elektroničkom zapisu radnopravnog statusa nije vidljivo trajanje staža u razdoblju kada sam obavljala samostalnu djelatnost, iako sam uredno uplaćivala doprinose?

Na elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne prikazuje se trajanje staža osiguranja za razdoblja osiguranja ostvarena kao samostalni obveznik doprinosa, kao što je i navedeno u napomeni na zapisu. 

Zahtjev za utvrđivanje staža osiguranja za samostalnog obveznika doprinosa nakon prestanka osiguranja možete podnijeti na temelju kojeg će Vam se izdati posebna potvrda s iskazanim trajanjem staža osiguranja za samostalnog obveznika doprinosa. Zahtjev možete podnijeti  područnoj službi/uredu HZMO-a.
Poštovani, jučer sam dobila rješenje o otvaranju obrta. Budući da sam već zaposlena, zanima me trebam li HZMO-a donijeti obrasce M-1P i M-11P ili je postupak drugačiji jer sam već zaposlena?
 
Osiguranici koji obavljaju obrt kao registriranu samostalnu djelatnost, a u istom su razdoblju osigurani na mirovinsko osiguranje na osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi ne uspostavljaju prijavu o početku poslovanja obveznika (M-11P), kao ni prijavu o početku i prestanku osiguranja (M-1P i M-2P).
Paušalni sam obrtnik te bih se trebala zaposliti na novom radnom mjestu. Obrt ne bih zatvarala, već ostavila aktivnim. Je li problem paušalni obrt za posao kod novog poslodavca? Moram li se odjavljivati/prijavljivati na mirovinsko osiguranje ili to ide automatizmom? Upoznata sam sa slučajevima gdje su osobe u radnom odnosu otvorile obrt i nemaju poteškoća.

Najprije se morate prijaviti na osiguranje, a naknadno se odjaviti iz osiguranja kao obrtnik. Obrt ostaje aktivan,a u osiguranje prijavljuje Vas poslodavac. U slučaju ako prekinete radni odnos, morate se ponovno osigurati kao obrtnik.
Prema podacima u elektroničkom zapisu o radnopravnom statusu (e- radnoj knjižici) prijašnji me poslodavac prijavio na radno vrijeme od 7 sati, iako sam radila 8 sati. Je li potrebna promjena tog podatka?

Za sve osiguranike koji su zasnovali radni odnos prije 1. srpnja 2001., prema tada važećim propisima puno radno vrijeme bilo je propisano na najviše 42 sata tjedno, a radni tjedan računao se sa 6 radnih dana, dnevno radno vrijeme bilo je 7 sati.

Od 1. srpnja 2001. puno radn vrijeme ne smije biti duže od 40 sati tjedno, a radni tjedan računa se s 5 radnih dana te je dnevno puno radno vrijeme osiguranika promijenjeno  na 8 sati.

Promjena podataka za sve osiguranike prijavljene prema prijašnjim propisima nije se provodila, već se ti osiguranici i dalje vode kao osiguranici prijavljeni na puno radno vrijeme. S obzirom na navedeno, za sada nema potrebe za korekciju podataka.
Imam namjeru početkom sljedeće godine kao dugogodišnji osiguranik s 41 godinom staža otići u punu starosnu mirovinu. Molim odgovor na dva pitanja: mogu li biti u mirovini i biti član nadzornog odbora kao i do sada te mogu li biti u mirovini, raditi 4 sata i biti član nadzornog odbora?
 
Člankom 12. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj: 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (između ostalih) članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori. Spomenutim člankom nije propisano da se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje članovi nadzornog odbora. Iz toga proizlazi da možete biti korisnik mirovine i član nadzornog odbora te da ne podliježete obveznom mirovinskom osiguranju, a isplata mirovine se ne obustavlja.

Nema zapreke da, nakon što Vam se prizna pravo na starosnu mirovinu, sklopite s poslodavcem (fizičkom ili pravnom osobom – trgovačko društvo je poslodavac pravna osoba) ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena, u kojem slučaju se ne obustavlja isplata mirovine na osnovi članka 99. stavka 3. točke 2. Zakona.
Poštovani, u mirovini sam od 6. studenoga 2019. Od 1996. do 2019. godine obavljao sam kao obrtnik djelatnost taksi-službe. Mogu li, a  da mi se ne obustavi isplata mirovine, uz mirovinu, obavljati djelatnost kućne radinosti taksi- službe koju sam obavljao kao obrtnik?
 
Člankom 50. stavkom 1. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj: 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak) propisano je da se pod pojmom domaća radinost podrazumijeva izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom, ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost. Za obavljanje domaće radinosti fizička osoba mora imati odobrenje koje izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na domaću radinost.

Člankom 10. točkom 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj: 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezno osiguravaju na mirovinsko osiguranje osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine (načelo supsidijarnosti), osim korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti. Slično je navedeno i u članku 175. stavku 1. Zakona.

Prema navedenom, imenovani ne bi mogao obavljati djelatnost taksi-službe kao domaću radinost jer je domaća radinost vezana uz izradu odgovarajućih proizvoda kod kuće osobnim radom, a obavljanje djelatnosti taksi-službe nije vezano uz izradu proizvoda i ne obavlja se kod kuće osobnim radom.
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije nadležno tijelo za tumačenje odredaba Zakona o obrtu, nego Ministarstvo gospodarstva – Uprava za poduzetništvo i obrt.
Stekla sam pravo na starosnu mirovinu pa bih vas zamolila da mi kažete na koji način mogu podnijeti molbu i koje dokumente trebam priložiti s obzirom na to da imam otprilike i godinu dana radnog staža iz Italije i za to sam prošle godine ishodila dokument putem mog područnog ureda. Sada sam u radnom odnosu na puno radno vrijeme i dogovorila sam s poslodavcem nastavak rada, ali na pola radnog vremena. S obzirom na svega 15 godina i nekoliko mjeseci radnog staža imat ću jako malu mirovinu te bih htjela iskoristiti mogućnost odlaska u mirovinu i nastavak rada bez prekida radnog odnosa ako je to moguće, stoga vas molim da mi kažete što trebamo napraviti poslodavac i ja.
 
Korisnici starosne mirovine imaju pravo zasnovati radni odnos sklapanjem ugovora o radu do polovice punog radnog vremena, a da se pritom ne obustavi isplata mirovine.
 
Zahtjev za mirovinu podnesite na tiskanici zahtjeva nadležnoj područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a.
 
S obzirom na to da ćete nastaviti raditi u starosnoj mirovini na pola radnog vremena, Vaš poslodavac treba prijaviti promjenu popunjavanjem tiskanice M-3P i priložiti izmijenjeni  ugovor o radu.
 
Zahtjev i potrebnu dokumentaciju možete dostaviti poštom, na adresu područne službe/ureda/ispostave HZMO-a ili predati osobno, mjesec dana prije planiranog umirovljenja.
 
Korisnik mirovine koji nakon stjecanja prava na mirovinu ostvari najmanje jednu godinu novog mirovinskog staža može zatražiti ponovno određivanje mirovine.
Primam obiteljsku mirovinu. Smijem li raditi mjesec dana prema ugovoru o djelu, a da mi se i dalje isplaćuje mirovina?
 
U slučaju rada prema ugovoru o djelu ne gubite pravo na isplatu svoje mirovine. Predmet ugovora o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti, već jednokratnosti, koji se obično sastoje u izvršenju nekog fizičkog ili intelektualnog rada određene količine i kakvoće, do određenog roka i uz određenu naknadu, a uglavnom ne u prostorijama naručitelja posla.