Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Zapošljavanje i mirovina

Mirovine

Zapošljavanje i mirovina

Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja.
 
Iznimno, korisniku starosne mirovine (ostvarene prema općem propisu - ZOMO-u) i korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena ne obustavlja se isplata mirovine.
Isplata mirovine se ne obustavlja ni korisniku prijevremene starosne mirovine kao ni korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.
 
Ako se korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika nakon što je stekao pravo na mirovinu zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje i navrši najmanje jednu godinu staža osiguranja stječe pravo na ponovno određivanje mirovine ako su ispunjeni uvjeti godina života i mirovinskog staža za stjecanje prava. Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena.
 
Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine ili starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ako je kao korisnik mirovine ostvario najmanje jednu godinu staža osiguranja po osnovi drugog dohotka za koji su u cijelosti uplaćeni doprinosi i ako je ispunjen uvjet godina života i mirovinskog staža za novu mirovinu.
 
Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu. Ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da invalidnost ne postoji jer se zdravstveno stanje poboljšalo, osoba gubi pravo na invalidsku mirovinu.
 
Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog  gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja. Visina mirovine ovoga korisnika ovisi o tome je  li riječ o zaposlenome ili nezaposlenome invalidu rada.
 
Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti može ostvariti pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje te mirovine  iz članka 39. stavak. 4. i članka 56. ZOMO-a, neovisno o tome je li nakon stjecanja prava na mirovinu stekao svojstvo osiguranika ili nije.
 
Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti prevedene na starosnu mirovinu koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza na osiguranje također se obustavlja isplata mirovine i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.
 
Korisnicima starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, obiteljske mirovine i invalidske mirovine ostvarene zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti iz članka 56. ZOMO-a, kao i korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do stupanja na snagu ZOMO-a pripada pravo na najnižu mirovinu za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena ili obavljanja samostalne djelatnosti.
 
Korisniku obiteljske mirovine za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja, odnosno miruje i ponovno se uspostavlja nakon prestanka osiguranja.

Korisnici mirovina ostvarenih prema posebnim propisima

Korisniku starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i propisa o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja mirovine zaposli
  • do polovice punog radnog vremena - isplaćuje mu se puna mirovina (100%)
  • s punim radnim vremenom - isplaćuje mu se 50% mirovine.

Korisnici starosne mirovine
 
Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne mirovine i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji ostvari pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu ZOHBDR-a i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.

Isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje hrvatskom branitelju korisniku prijevremene starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu ZOHBDR-a koji nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Korisnici invalidske mirovine

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prijašnjim zakonima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kod kojega je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dakle zbog uzroka u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske, ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno, invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu, i to, ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja. Nakon prestanka zaposlenja staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž, niti mu se nakon prestanka zaposlenja mirovina ponovno određuje.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, nastalog zbog okolnosti propisanih ZOHBDR-om, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, mirovina se ne obustavlja, već se određuje primjenom mirovinskog faktora 0,6667.
Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ostvarene prema posebnom propisu kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge bez plaće i naknade isplata mirovine se ne obustavlja, niti se određuje nova svota invalidske mirovine.
Ove mogućnosti rada uz mirovinu odnose se i na hrvatske branitelje koji su pravo ostvarili prema ranije važećim propisima o pravima hrvatskih branitelja.
 
Korisnicima najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za vrijeme zaposlenja ne pripada najniža mirovina, nego mirovina određena prema stažu i plaći. Nakon prestanka zaposlenja može se ponovno odrediti najniža mirovina ako je povoljnija.  Navedeno se ne odnosi na korisnike obiteljske mirovine umjesto koje je određena najniža mirovina koji i tijekom zaposlenja do polovice punog radnog vremena zadržavaju isplatu najniže mirovine.
 
Ostalim korisnicima mirovina ostvarenim prema posebnim propisima (zastupnici u Hrvatskom saboru, bivši politički zatvorenici, sudionici NOR-a i drugi) za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja.
 
Dakle, iznimno, mirovina se ne obustavlja, kako je već navedeno:

1. korisniku starosne mirovine
a) koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
b) koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ZOMO-a, koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
c) korisniku koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
d) korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
2. korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
3. korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
4. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima)
5. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
6. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je  izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
7. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično).
 
Također, svim korisnicima mirovine (osim korisnika obiteljske mirovine – djeci koja su na redovitom školovanju) koji su upisani u registar poreznih obveznika po osnovi obavljanja:
  • domaće radinosti i sporednog zanimanja
  • djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te
  • ostale samostalne djelatnosti
za vrijeme obavljanja tih djelatnosti ne obustavlja se isplata mirovine.
 
Ističemo da se navedeno odnosi samo na samostalne djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika u Poreznoj upravi, ali ne i na umirovljenike koji obavljaju djelatnost obrta, trgovca pojedinca i djelatnost slobodnog zanimanja (npr. odvjetnik, liječnik i drugi) i koji su, da bi obavljali tu djelatnost, odnosno zanimanje, upisani u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar itd.). Jednako  se to odnosi i na članove uprave, izvršne direktore te likvidatore trgovačkih društava i upravitelje zadruga upisane u sudski registar. Za te umirovljenike postoji obveza na mirovinsko osiguranje te stječu svojstvo osiguranika, a isplata mirovine im se obustavlja i miruje.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi