Invalidska mirovina

PITANJE
Korisnik sam invalidske mirovine  zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti  od 12. lipnja 2019. Kada mi je priznato pravo navršio sam 64 godine života i 29 godina mirovinskog staža. Mogu li zatražiti priznanje prava na starosnu mirovinu kada napunim godine života za priznanje prava na starosnu mirovinu, 12 . lipnja 2020. kada ću navršiti 65 godina života.

ODGOVOR
Ne možete kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada navršite dob koja je zakonom propisana za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu.
Samo u slučaju ako kao korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastavite raditi na drugom poslu prema smanjenoj radnoj sposobnosti ili ako naknadno stupite u osiguranje i navršite najmanje jednu godinu staža osiguranja  (12 mjeseci)  možete ostvariti pravo na starosnu mirovinu jer ćete u tom slučaju navršiti  i 65 godina života a što je uz 15 godina mirovinskog staža uvjet za priznanje prava na starosnu mirovinu.
 
 
PITANJE
Prevode li se korisnici invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (po službenoj dužnosti) na u starosnu mirovinu bez obzira na to ispunjavaju li uvjet za tu mirovinu?
 
ODGOVOR
Svim korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti koja je uzrokovana bolešću
s danom navršene starosne dobi prevodi se to pravo po službenoj dužnosti u istoj svoti na starosnu mirovinu. Korisnici mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ne trebaju imati ispunjene uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu, nego samo  navršenu starosnu dob kako bi se preveli na starosnu mirovinu. Visina starosne mirovine određuje se u istoj svoti u kojoj je na dan prevođenja bila određena invalidska mirovina.
 
 
 
PITANJE
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ima faktor 0,8. Može li on tražiti novo vještačenje ako mu se pogoršalo zdravstveno stanje?
 
ODGOVOR
Nezaposleni korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti može ostvariti ako mu je prije navršene 65. godine života utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti i ako je ispunjen uvjet pokrivenosti radnog vijeka mirovinskim stažem, propisan člankom 56.
ZOMO-a.
Nezaposlenome korisniku činjenicu o postojanju gubitka radne sposobnosti utvrđuje tijelo vještačenja
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. O pravu se odlučuje
rješenjem. Na temelju utvrđene činjenice gubitka radne sposobnosti, pravo se može priznati ako su ispunjeni
navedeni uvjeti.